Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r
Nabór od 30.12.2021 do 21.01.2022 15:30
Departament Promocji, Sportu i Turystyki
Łączny budżet 4,2 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Promocji, Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r..

Załącznik
do uchwały nr CCCXXIII/5719/2021
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie

na podstawie art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Województwa Lubelskiego w roku 2022 r. i jednocześnie zaprasza do składania ofert.

Cel konkursu:

konkurs ma na celu wybór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na rzecz poprawy warunków uprawiania sportu oraz stworzenie warunków do osiągania wyników sportowych oraz propagowania zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Oferenci mają obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego (świadczenia pieniężne od odbiorców zadania nie stanowią wkładu własnego oferenta).

I. Rodzaj zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Nr zadania

Nazwa zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań do kwoty:

1.

Szkolenie i udział zawodników i zawodniczek z województwa lubelskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, w tym szkolenie kadr wojewódzkich w różnych kategoriach wiekowych oraz szkolenie zawodników w kategoriach młodzieżowych w wybranych klubach sportowych województwa lubelskiego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;

 

1 450 000

2.

Wyłonienie mistrza województwa lubelskiego i udział reprezentantów województwa w zawodach mistrzowskich w kategoriach młodzieżowych w sportach olimpijskich organizowanych głównie przez Wojewódzkie/Okręgowe Związki Sportowe;

 

1 850 000

3.

Wyłonienie mistrza województwa lubelskiego oraz przygotowanie i udział reprezentantów województwa w zawodach mistrzowskich w kategoriach młodzieżowych w sportach nieolimpijskich;

 

110 000

4.

Upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim, w szczególności organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz organizacja zawodów i udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich;

 

120 000

5.

Upowszechnianie sportu akademickiego na poziomie wojewódzkim, w szczególności organizacja akademickiej rywalizacji sportowej oraz organizacja zawodów i udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych;

 

130 000

6.

Upowszechnianie sportu wiejskiego na poziomie wojewódzkim, w szczególności organizacja rywalizacji sportowej w środowisku wiejskim oraz organizacja zawodów i udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich;

 

150 000

7.

Upowszechnianie sportu osób z niepełnosprawnościami na poziomie wojewódzkim oraz przygotowanie i udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych;

 

120 000

8.

Organizacja przedsięwzięć i imprez o zasięgu co najmniej wojewódzkim promujących województwo lubelskie poprzez aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród różnych grup społecznych i środowiskowych, w szczególności dzieci i młodzieży, rodzin, osób starszych/seniorów.

 

270 000 

Wnioskowana kwota dotacji – nie może być wyższa niż 25.000 zł. !!!

Zadanie nr 1

Otwarty konkurs ofert skierowany jest w szczególności do wojewódzkich interdyscyplinarnych stowarzyszeń sportowych, które realizują programy szkolenia dla klubów sportowych z terenu województwa lubelskiego, uczestniczących w ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego (SSM).

Celem zadania jest: szkolenie zawodników w kadrach wojewódzkich w kategoriach młodzieżowych i klubach sportowych województwa lubelskiego na podstawie osiąganych wyników sportowych w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego Ministerstwa Sportu i Turystyki; udział zawodników w eliminacjach i zawodach finałowych Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików (MMM), Mistrzostw Polski Młodzików (MPM), Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych (MPJmł), Mistrzostw Polski Juniorów (MPJ), Mistrzostw Polski Młodzieżowców (MPMł) oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM) będących w Systemie Sportu Młodzieżowego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 1. Termin realizacji zadania od 14 lutego 2022 r. do 19 grudnia 2022 r.
 2. Oczekiwane rezultaty zadania: przeprowadzenie procesu szkolenia sportowego, zapewnienie udziału w zawodach ogólnopolskich.
 3. Sposób monitorowania rezultatów: lista uczestników szkoleń, komunikaty organizacyjne, dokumentacja fotograficzna.

Przedstawione rezultaty są obligatoryjne i powinny być uwzględnione w składanej ofercie. Dodatkowo oferent może przedstawić własne rezultaty zadania.

Zadanie nr 2

Otwarty konkurs ofert skierowany jest w szczególności do Wojewódzkich/Okręgowych Związków Sportowych zrzeszających kluby sportowe z terenu województwa lubelskiego, których statutowym zadaniem jest organizacja rozgrywek sportowych w ramach systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w sportach olimpijskich.

 1. Celem zadania jest: wyłonienie mistrza województwa lubelskiego i udział reprezentantów w zawodach mistrzowskich w poszczególnych kategoriach wiekowych w dyscyplinach olimpijskich.
 2. Termin realizacji zadania: od 14 lutego 2022 r. do 19 grudnia 2022 r.
 3. Oczekiwane rezultaty zadania: wyłonienie mistrza województwa lubelskiego i/lub udział w rozgrywkach centralnych w poszczególnych kategoriach wiekowych w sportach olimpijskich.
 4. Sposób monitorowania zadania: listy uczestników, komunikaty organizacyjne i końcowe, dokumentacja fotograficzna.

Przedstawione rezultaty są obligatoryjne i powinny być uwzględnione w składanej ofercie. Dodatkowo oferent może przedstawić własne rezultaty zadania.

Zadanie nr 3

Otwarty konkurs ofert skierowany jest w szczególności do Wojewódzkich/Okręgowych Związków Sportowych zrzeszających kluby sportowe z terenu województwa lubelskiego, których statutowym zadaniem jest organizacja rozgrywek sportowych w ramach systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w sportach nieolimpijskich.

 1. Celem zadania jest: organizacja oraz przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim w poszczególnych kategoriach wiekowych w dyscyplinach nieolimpijskich olimpijskich.
 2. Termin realizacji zadania: od 14 marca 2022 r. do 19 grudnia 2022 r.
 3. Oczekiwane rezultaty zadania: wyłonienie mistrza województwa lubelskiego i/lub udział w rozgrywkach centralnych w poszczególnych kategoriach wiekowych w sportach olimpijskich.
 4. Sposób monitorowania zadania: listy uczestników, komunikaty organizacyjne i końcowe, dokumentacja fotograficzna.

Przedstawione rezultaty są obligatoryjne i powinny być uwzględnione w składanej ofercie. Dodatkowo oferent może przedstawić własne rezultaty zadania.

Zadanie nr 4

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do podmiotów, których oferta będzie obejmowała kompleksową organizację sportowej rywalizacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przeprowadzonej w województwie lubelskim w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Licealiady i/lub udziału reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich.

 1. Celem zadania jest: zwiększenie dostępu do współzawodnictwa sportowego szkół i systemu rozgrywek oraz realizacja kalendarza szkolnych imprez sportowych.
 2. Termin realizacji zadania: 14 marca 2022 r. do 19 grudnia 2022 r.
 3. Oczekiwane rezultaty zadania: zorganizowanie rozgrywek sportowych dla poszczególnych kategorii wiekowych dzieci i młodzieży w ramach współzawodnictwa sportowego szkół i/lub udział w zawodach ogólnopolskich.
 4. Sposób monitorowania zadania: listy uczestników, komunikaty organizacyjne i końcowe, dokumentacja fotograficzna.

Przedstawione rezultaty są obligatoryjne i powinny być uwzględnione w składanej ofercie. Dodatkowo oferent może przedstawić własne rezultaty zadania.

Zadanie nr 5

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do podmiotów powołanych do realizacji zadań w ramach swojej podstawowej działalności statutowej w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej w środowisku akademickim oraz prowadzące współzawodnictwo sportu akademickiego.

 1. Celem zadania jest: zwiększenie dostępu do różnych form współzawodnictwa sportu akademickiego.
 2. Termin realizacji zadania: 14 marca 2022 r. do 19 grudnia 2022 r.
 3. Oczekiwane rezultaty zadania: zorganizowanie rozgrywek sportowych dla uczelni wyższych w ramach współzawodnictwa akademickiego i udział w zawodach ogólnopolskich.
 4. Sposób monitorowania zadania: listy uczestników, komunikaty organizacyjne i końcowe, dokumentacja fotograficzna.

Przedstawione rezultaty są obligatoryjne i powinny być uwzględnione w składanej ofercie. Dodatkowo oferent może przedstawić własne rezultaty zadania.

Zadanie 6

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do podmiotów, które w szczególności statutowo zajmują się działaniami na rzecz rozwoju sportu w środowisku wiejskim. Zadanie powinno charakteryzować się szerokim, powszechnym zaangażowaniem kadry środowiska wiejskiego. Działania w tym zakresie powinny być kierowane do mieszkańców wsi i małych miast, bez względu na wiek i sprawność fizyczną.

 1. Celem zadania jest: zwiększenie dostępu do różnych form współzawodnictwa sportowego i rozwijanie rekreacji ruchowej na rzecz mieszkańców wsi i małych miast, w szczególności w ramach zorganizowanego systemu współzawodnictwa sportu wiejskiego.
 2. Termin realizacji zadania: 14 marca 2022 r. do 19 grudnia 2022 r.
 3. Oczekiwane rezultaty zadania: zorganizowanie zawodów i imprez sportowych o charakterze wojewódzkim i/lub ogólnopolskim i/lub międzynarodowym w środowisku wiejskim dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 4. Sposób monitorowania zadania: listy uczestników, komunikaty organizacyjne i końcowe, dokumentacja fotograficzna.

Przedstawione rezultaty są obligatoryjne i powinny być uwzględnione w składanej ofercie. Dodatkowo oferent może przedstawić własne rezultaty zadania.

Zadanie 7

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do podmiotów, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie sportu osób z niepełnosprawnościami.

 1. Celem zadania jest: zwiększenie dostępu do różnych form współzawodnictwa sportowego wśród dzieci, młodzieży, dorosłych osób z niepełnosprawnościami podczas zawodów, olimpiad specjalnych lub innych imprez sportowych na poziomie wojewódzkim.
 2. Termin realizacji zadania: 14 lutego 2022 r. do 19 grudnia 2022 r.
 3. Oczekiwane rezultaty zadania: zorganizowanie min. 1 przedsięwzięcia sportowego na poziomie wojewódzkim i/lub udział w zawodach sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej.
 4. Sposób monitorowania zadania: listy uczestników, komunikaty organizacyjne i końcowe, dokumentacja fotograficzna.

Przedstawione rezultaty są obligatoryjne i powinny być uwzględnione w składanej ofercie. Dodatkowo oferent może przedstawić własne rezultaty zadania.

Zadanie 8

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do podmiotów, których główną działalnością statutową jest upowszechnianie kultury fizycznej.

Zasięg zadania ma mieć charakter wojewódzki, a jego bezpośrednimi uczestnikami muszą być mieszkańcy co najmniej dwóch powiatów z województwa lubelskiego.  

W ramach zadania nie mogą być organizowane: wycieczki, festyny, pikniki.  

 1. Celem zadania jest: popularyzacja sportu, propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców województwa lubelskiego a także promocja regionu lubelskiego poprzez działalność sportowo – rekreacyjną.
 2. Termin realizacji zadania: od 4 kwietnia 2022 r. do 19 grudnia 2022 r.
 3. Oczekiwane rezultaty zadania: zorganizowanie min. 1 imprezy/ przedsięwzięcia o charakterze sportowo - rekreacyjnym dla mieszkańców województwa lubelskiego.
 4. Sposób monitorowania zadania: listy uczestników, dokumentacja fotograficzna, plakaty, zaproszenia.

Przedstawione rezultaty są obligatoryjne i powinny być uwzględnione w składanej ofercie. Dodatkowo oferent może przedstawić własne rezultaty zadania.

Spełnienie powyższych warunków w zadaniach od nr 1 do nr 8 będzie brane pod uwagę w trakcie oceny formalnej.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Zarząd Województwa Lubelskiego planuje przeznaczyć środki finansowe do kwoty
  4 200 000,00 zł na realizację wskazanych powyżej zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Województwa w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn leżących po stronie Województwa, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 2. W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację ogłoszonego niniejszym konkursem, Zarząd Województwa Lubelskiego może ogłosić nowy konkurs na nabór ofert dotyczących zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanych do realizacji w 2022 r. lub przeznaczyć środki na zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

III. Podmioty uprawnione do składania ofert:

 1. Do złożenia oferty na ogłoszony konkurs uprawnione są podmioty działające w obszarze kultury fizycznej i są to:
 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. spółdzielnie socjalne,
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

IV. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:
  1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
  3. uchwała Nr XXXI/479/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 5840).
 2. Oferenci mają obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego (świadczenia pieniężne od odbiorców zadania nie stanowią wkładu własnego oferenta).
 3. Wnioskowana kwota dotacji w zadaniu nr 8 „Organizacja przedsięwzięć i imprez o zasięgu co najmniej wojewódzkim promujących województwo lubelskie poprzez aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród różnych grup społecznych i środowiskowych, w szczególności dzieci i młodzieży, rodzin, osób starszych/seniorów – nie może być wyższa niż 25.000 zł.
 4. Wkład osobowy rozumiany jako praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy, który jest przewidziany do realizacji zadania powinien określać:

- rodzaj wykonywanej pracy np. koordynacja zadania, obsługa techniczna, obsługa księgowa, prowadzenie działań promocyjnych;

- wartość nieodpłatnej pracy, którą określa się uwzględniając ilość czasu poświęconego na jej wykonanie oraz średnią wysokość wynagrodzenia (wg stawki godzinowej lub dziennej)

 1. Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w ofercie w części V „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”.

Opis wykorzystania wkładu własnego rzeczowego do realizacji zadania publicznego lub podanie jego wyceny nie stanowi podstawy do uznania go za wkład własny.

 1. Z dotacji województwa lubelskiego mogą być pokryte następujące rodzaje kosztów:

1.

Dyplomy, puchary, medale, statuetki

2.

Obsługa instruktorska

3.

Obsługa medyczna

4.

Obsługa sędziowska

5.

Obsługa techniczna

6.

Opłaty startowe

7.

Transport: uczestników, urządzeń i sprzętu

8.

Ubezpieczenie uczestników zadania

9.

Woda

10.

Wynajem: obiektów, urządzeń i sprzętu

11.

Wyżywienie

12.

Zakup materiałów związanych z promocją Województwa Lubelskiego m.in.: banery,  roll-up, plakaty, ulotki, itp. (do 5% kosztów bezpośrednich zadania)

13.

Zakup niezbędnego sprzętu sportowego

14.

Zakup ubiorów sportowych

15.

Zakwaterowanie

 

 1. Z dotacji Województwa Lubelskiego mogą być pokryte również koszty administracyjne (m.in. zakup materiałów oraz usług biurowych i pocztowych, obsługa księgowa, CO, czynsz za wynajem pomieszczeń oraz koszty sprzętu i wyposażenia), przy czym nie więcej niż do wysokości 15 % przyznanej dotacji.
 2. Z dotacji Województwa Lubelskiego przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert
  nie mogą być pokrywane wydatki:
 1. poniesione przed terminem zawarcia umowy,
 2. niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania,
 3. z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,
 4. z tytułu opłat i kar umownych,
 5. poniesione na przygotowanie oferty,
 6. związane z nabyciem lub dzierżawą gruntów,
 7. poniesione po terminie realizacji zadania.

V. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja będzie w dwóch terminach:
 1. Termin realizacji zadań nr 1,2,7 ustala się od 14 lutego 2022 r. do 19 grudnia
  2022 r.,
 2. Termin realizacji zadań nr 3,4,5,6 ustala się od 14 marca 2022 r. do 19 grudnia
  2022 r.
 3. Termin realizacji zadania nr 8 ustala się od 4 kwietnia do 19 grudnia 2022 r.
 1. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania, jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy.
 2. Zadanie winno być zrealizowane zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 3.  Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057) oraz zawierać wymagane załączniki, o których mowa w pkt VII.
 4. Oferta musi być wypełniona w formie elektronicznej przy użyciu Generatora Witkac.pl udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej Województwa Lubelskiego.
 5. Wypełnienie w ofercie w części III, pkt 6, tabela: Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego - jest obowiązkowe.

Rezultaty wskazane w złożonej ofercie powinny jak najtrafniej oddawać zakres rzeczowy i cele realizacji zadania i zostać przedstawione w sposób wymierny.

 1. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu tj. działaniami, a w przypadku jednego działania pomiędzy poszczególnymi kosztami tego działania w wysokości do 30% z zastrzeżeniem pkt IV ust. 7. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztu nie zwiększyła się o więcej niż 30%. Zmiany powyżej 30% wymagają uprzedniej zgody Zarządu Województwa Lubelskiego.
 2. Oferent w ramach realizacji zadania publicznego zobowiązany jest do spełnienia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062).
 3. Na konkurs uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż 1 ofertę. Złożenie przez Oferenta większej liczby ofert spowoduje, że oferty te nie będą rozpatrywane jako niespełniające warunku formalnego konkursu. Dotyczy to również sytuacji, kiedy oferent złoży dwie (lub więcej) tożsame lub różne oferty na to samo lub inne zadania.
 4. Oferty podmiotów w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne lub które zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych lub/i na ubezpieczenie społeczne nie będą rozpatrywane.
 5. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w zaktualizowanej ofercie realizacji zadania publicznego.
 6. Zadanie, na które oferent uzyskał dotację na podstawie niniejszego konkursu nie może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

VI. Termin i warunki składania ofert

Termin składania ofert na wszystkie zadania  upływa w dniu 21 stycznia  2022 r. o godzinie 15:30:00

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest sporządzenie i złożenie oferty elektronicznie za pomocą platformy internetowej Witkac.pl.
 2. Po złożeniu przez platformę internetową Witkac.pl, wydrukowaną ofertę z jednakową sumą kontrolną należy podpisać przez uprawnione osoby, a następnie złożyć osobiście:


w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie,
20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4

lub

przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na ww. adres.

 1. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS – SPORT 2022” z podaniem numeru i nazwy zadania konkursowego” opatrzonej pieczęcią lub nazwą podmiotu składającego.
 2. O zachowaniu terminu decyduje łącznie:
  1. data i godzina złożenia oferty w Generatorze ofert,
  2. data i godzina wpływu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego, a nie data i godzina stempla nadania pocztowego/ kurierskiego.

 

Oferty złożone wyłącznie w wersji papierowej albo za pośrednictwem wyłącznie platformy internetowej Witkac.pl zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VII.      Wymagane dokumenty

 1. Do oferty przedkładanej na konkurs w wersji papierowej należy załączyć:
 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru czy ewidencji,
 2. statut, umowę, inny dokument określający zasady funkcjonowania, strukturę organizacyjną, sposób reprezentacji podmiotu ubiegającego się o realizację zadania publicznego oraz dokumenty wskazujące nazwiska i imiona osób uprawnionych  do działania w imieniu podmiotu składającego ofertę jak również cele statutowe i sposób ich realizacji,
 3. w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych.
 1. W przypadku, gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona załącznika winna zawierać:
 1. potwierdzenie formułą „za zgodność z oryginałem”,
 2. datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,
 3. podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
 1. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji, w sposób umożliwiający weryfikację osób podpisujących.
 2. Oferta musi być podpisana przez oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji.
 3. W przypadku oferty wspólnej należy dołączyć dokumenty potwierdzające podstawę prawną działania każdego z tych podmiotów oraz sposób reprezentacji.
 4. W przypadku, gdy osoba/osoby podpisujące ofertę i załączniki działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli lub notariusza. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Oferenta w dacie udzielenie pełnomocnictwa. Do pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu, kopii) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021, poz. 1923).
 5. Oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych związanych z reprezentacją oferenta powinni złożyć kopię dokumentu/uchwały potwierdzającej wskazaną zmianę wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych we właściwym rejestrze.
 6. W przypadku złożenia oferty bez wymaganych załączników dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia w terminie 2 dni roboczych od dnia wezwania do uzupełnienia braków w formie telefonicznej lub emailem, pod rygorem odrzucenia oferty.
 7. Do oferty składanej na konkurs w Generatorze Witkac.pl nie należy załączać skanu wymaganych powyżej dokumentów.

VIII. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

 1. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Ocena formalna i merytoryczna wydana zostanie w terminie:

1) dla zadań nr 1,2,7 do dnia 11 lutego 2022 roku,

2) dla zadań nr 3,4,5,6 do dnia 11 marca 2022 roku,

3) dla zadania nr 8 do dnia 1 kwietnia 2022 roku.

 1. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Lubelskiego w formie uchwały.
 2. Oferta spełnia wymogi formalne, jeżeli:

OCENA FORMALNA

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

1. Oferta została złożona w elektronicznym generatorze ofert, jak również
w wersji papierowej.

 tak

 nie

2. Złożona oferta w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert.

tak

 nie

 1. Oferent w ramach niniejszego konkursu ofert złożył nie więcej niż 1 ofertę.

tak

 nie

4. Oferta została złożona przez podmiot, który prowadzi działalność statutową, zgodną z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym.

 tak

nie

5. W oświadczeniu znajdującym się na końcu formularza oferty zostały dokonane odpowiednie skreślenia i wypełnienia umożliwiające jednoznaczne odczytanie deklaracji oferenta.

 tak

nie

6. Oferta została prawidłowo wypełniona zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego.

 tak

 nie

 1. Oferent zadeklarował wymagany w ogłoszeniu wkład własny w wysokości min. 5% kosztów realizacji zadania.

 tak

 nie

8. W ofercie prawidłowo wypełniono pkt 5 i pkt 6, czyli zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego.

 tak

 nie

9. Wnioskowana kwota dotacji na zadanie nr 8 jest równa lub niższa niż 25.000 zł.

    tak

   nie

   nie dotyczy

10.Termin realizacji zadania jest zgodny z terminem wskazanym w ogłoszeniu konkursowym.

  tak

   nie

11. Oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszonym konkursie.

 tak

 nie

12. Zadanie wpisuje się w cele konkursu.

 tak

 nie

13. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami jest opatrzona datą oraz podpisem osoby upoważnionej lub podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta /oferentów. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem
w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.

 tak

 nie

14. Do oferty dołączono wymagane w ogłoszeniu załączniki

    tak

   nie

   uzupełniono

Jeżeli w którymkolwiek z kryteriów od 1-14 została udzielona odpowiedź
„NIE” OFERTA NIE SPEŁNIA WYMOGÓW FORMALNYCH
I NIE PODLEGA OCENIE MERYTORYCZNEJ

Podmioty, których oferty będą posiadały braki formalne, w szczególności: brak wymaganych załączników będą miały możliwość ich uzupełnienia w terminie 2 dni roboczych od dnia wezwania do uzupełnienia braków

w formie telefonicznej lub emailem, pod rygorem odrzucenia oferty.

               
 1. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów jest błędem formalnym, który powoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej z zastrzeżeniem pkt VII ust. 8.
 2. Komisja dokona oceny merytorycznej zadań zgłoszonych do konkursu i zarekomenduje Zarządowi Województwa wykaz zadań do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością.
 3. Przy ocenie merytorycznej uwzględnia się następujące elementy, którym przypisuje się odpowiednio określoną liczbę punktów:

OCENA MERYTORYCZNA

RODZAJ KRYTERIUM:

Możliwa liczba punktów do uzyskania

Przyznana liczba punktów

KRYTERIA MERYTORYCZNE

1. Rzetelność przedstawionego syntetycznego opisu zadania, w tym miejsca jego realizacji, potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z opisem sposobu rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej.

0 - 10

 

2. Rzetelność przedstawionego opisu działań i harmonogramu, w tym opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania, spójność działań z opisem i kosztorysem, zgodność terminu rozpoczęcia i zakończenia zadania z poszczególnymi działaniami.

0 -10

 

3. Rzetelność opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego, w tym opis bezpośrednich efektów realizacji zadania oraz rzetelność opisu dodatkowych informacji dotyczących rezultatów i sposobu ich monitorowania.

0 - 10

 

4.  Liczba bezpośrednich uczestników zadania

0 – 10

 

5. Zasięg realizowanego zadania i jego znaczenie dla województwa lubelskiego.

0 - 10

 

6. Działania promujące województwo lubelskie.

0- 15

 

RAZEM

0 - 65

 

KRYTERIA FINANSOWE

1. Rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym: zasadność wydatków, spójność wydatków z syntetycznym opisem zadania oraz planem i harmonogramem działań, właściwe użycie rodzaju miar.

0 - 10

 

2. Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania

0 – 10

 

RAZEM

0 - 20

 

KRYTERIA ORGANIZACYJNE

1. Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania w tym kalifikacje osób oraz ich sposób zaangażowania w realizację poszczególnych działań, z uwzględnieniem wolontariuszy.

0 - 10

 

2. Dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju, możliwość realizacji zadania przez oferenta oraz ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który realizowała zlecone zadania publiczne w tym rzetelność i terminowość i sposób rozliczanych środków otrzymanych na realizacje zadań. 

-5 do 5

 

RAZEM

-5 do15

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania:

100

 

 1. Do dofinansowania z budżetu województwa rekomendowane będą zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 60 punktów.
 2. Nie przewiduję się możliwości uzupełniania i korygowania złożonej oferty.
 3. Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.
 4. Informacja o wyborze ofert będzie zamieszczona na stronie internetowej www.lubelskie.pl

  /zakładka: Promocja, Sport i Turystyka/, https://umwl.bip.lubelskie.pl, a także w Urzędzie  

  Marszałkowskim w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

IX. Dane za lata 2020 i 2021

Kwota dofinansowania na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

w 2020 roku - 4.347.001,05 zł

w 2021 roku - 4.200.000,00 zł

X. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku gdy Zarząd Województwa Lubelskiego przyzna dotację na realizację zadania niższą niż wnioskowana w ofercie, Oferent może odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie lub może zawrzeć umowę na zmniejszony zakres rzeczowy i finansowy dofinansowanego zadania z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1.
 2. Przed przystąpieniem do zawarcia umowy Oferent winien przedstawić:
  1. zaktualizowaną ofertę realizacji zadania publicznego – w przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana,
  2. oświadczenie o zgodności odpisu/wypisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy lub innym aktem regulującym status prawny podmiotu.
 3. Zaktualizowana oferta realizacji zadania publicznego - winna być złożona w terminie umożliwiającym przygotowanie i zawarcie umowy.
 4. Oferta powinna uwzględnić warunki realizacji określonych działań związanych z bieżącą sytuacją epidemiologiczną w kraju, które ustanowiono przepisami w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, czy stanu epidemii w Polsce.
 5. Podpisywanie umów będzie w całości uzależnione od spełnienia wymagań związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju, które ustanowiono przepisami w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii w Polsce.
 6. Województwo Lubelskie zastrzega, że sposób i termin wypłaty dotacji w zawartej umowie, mogą być zależne od sytuacji epidemiologicznej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i wynikającymi z tego konsekwencjami dla realizacji zadań publicznych.
 7. W przypadku dalszego występowania stanu epidemii (bądź wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego) wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, realizator zadania publicznego, którego dotyczy ogłoszenie, będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wydanego przez organy administracji rządowej, w szczególności rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakie mogą obowiązywać w czasie realizacji zadania. Okoliczności te należy uwzględnić w planowanych działaniach, czego konsekwencją może być konieczność opracowania specjalnego regulaminu dla uczestników dot. zasad udziału w programie, zakup środków do dezynfekcji/środków ochrony, wdrożenie specjalnych procedur bezpieczeństwa przy organizacji i realizacji poszczególnych zadań, jak również aktualizacja i modyfikacja przedstawionej oferty konkursowej. 

Zaleca się przedstawienie możliwości przeprowadzenia zadania w sytuacji ograniczeń związanych z epidemią. 

 1. Zarząd Województwa może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie zawarcia umowy w przypadku, gdy zaktualizowana oferta realizacji zadania publicznego rażąco odbiega od oferty.
 2. Oferent, który otrzyma dofinansowanie z budżetu województwa oraz podpisze umowę, zobowiązany jest do:

zamieszczania we wszystkich materiałach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach i własnych stronach internetowych herbu Województwa Lubelskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Województwo Lubelskie (szczegółowe wymogi promocji będą określone w umowie z oferentem).

11.Informacja o ogłoszeniu będzie zamieszczona na stronie internetowej www.lubelskie.pl

     /zakładka: Promocja, Sport i Turystyka/, https://umwl.bip.lubelskie.pl, a także w Urzędzie

     Marszałkowskim w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Województwo Lubelskie, które reprezentuje Zarząd Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (adres mailowy: iod@lubelskie.pl).
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 5 ust. 1 i 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, oceny ofert i realizacji zadania zleconego wyłonionego w trybie tego konkursu.
 5. Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu, z zastrzeżeniem zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych.
 6. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych osobowych wynika z rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe uczestniczenie w ww. konkursie i realizacja zadania zleconego wyłonionego w wyniku postępowania konkursowego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama