Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 r. pn. Program ,,Złota Rączka dla seniora”
Nabór od 27.12.2021 do 17.01.2022 23:59
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 60 tys. PLN
Seniorzy
Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 r. pn. Program ,,Złota Rączka dla seniora”.

OGŁOSZENIE

 

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 r. pn. Program ,,Złota Rączka dla seniora”

Zlecenie realizacji zadania publicznego publicznych nastąpi w formie jego powierzenia lub wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.

 

I. 1. Rodzaj zadań priorytetowych i wysokość dotacji przeznaczonych na ich realizację

 

nr zadania

 

nazwa zadania priorytetowego

(nazwę zadania wpisać odpowiednio w formularz oferty)

kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania w zł

1.

„Złota rączka dla seniora”

 

60 000,00 zł

 

2. Określa się następujący cel realizacji zadania publicznego: rozwój usług społecznych
na rzecz osób starszych.

3. Oczekiwane rezultaty zadania publicznego: liczba usług co najmniej 1000.

4. Oczekuje się ponadto komplementarności proponowanych działań z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty w Mieście Suwałki w zakresie realizacji tego zadania i zapewnienia kompleksowych usług dla wybranych odbiorców.

5. Realizacja zadania ma polegać m.in. na:

1) organizacji i realizacji pomocy technicznej, opierającej się na zasadach, jak poniżej:

a) organizacji odbiorcom - mieszkańcom Suwałk w wieku powyżej 70 lat samotnie zamieszkującym lub w wieku powyżej 60 lat z orzeczonym umiarkowanym
lub znacznym stopniem niepełnosprawności pomocy obejmującej drobne naprawy
, niewymagające natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy lub uprawnień,
jak również niepociągające za sobą dużych nakładów finansowych w lokalu zamieszkiwanym przez osobę ubiegającą się o pomoc (np. wymiana żarówek, obsadzenie lub wymiana wyrwanych gniazdek lub włączników elektrycznych, wymiana uszczelek w przeciekających kranach, wymiana pokręteł baterii, słuchawek, węży prysznicowych, przetkanie/udrożnienie odpływu, wymiana wężyków, syfonu, spłuczki, rury spiro lub deski sedesowej, uszczelnienie silikonem przecieków przy wannie, brodziku, umywalce, odpowietrzenie kaloryferów, montaż lub wymiana zamków, zasuw, łańcuchów drzwiowych, wymiana klamek, regulacja opadniętych drzwi, montaż i demontaż mebli, naprawa lub wymiana zawiasów drzwi, drzwiczek, szaf, wymiana lub naprawa gałek i uchwytów, sklejenie lub skręcenie zepsutych krzeseł, stolików, mebli, osadzenie kołków rozporowych pod szafki, półki, obrazy, wieszanie: obrazów, luster, rolet, półek, karniszy, suszarek łazienkowych, uszczelnienie okien, drzwi, uzupełnienie drobnych ubytków, szczelin w tynku, podmalowanie ubytków;

b) materiały niezbędne do wykonania prac, np. uszczelkę, farbę, musi zapewnić osoba ubiegająca się o wsparcie, możliwy jest również zakup materiałów przez wykonawcę – koszty ponosi jednak zawsze beneficjent, narzędzia zapewnia zaś wykonawca usługi;

c) usługa realizowana jest w mieszkaniu seniora, ale wykonawca ma prawo odmówić
jej wykonania, jeśli na miejscu stwierdzi, że nie ma do tego technicznych możliwości;

d) wykonawcy usług specjalistycznych, np. elektrycznych muszą posiadać stosowne uprawnienia;

e) usługa jest wykonywana na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub drogą mailową
od osoby potrzebującej;

f) wykonawca musi uruchomić i rozpropagować numer telefonu oraz adres e-mail,
pod którymi będą przyjmowane zgłoszenia na wykonanie usług;

g) odbiorcy korzystają z usługi bezpłatnie;

h) zrealizowanie usługi musi zostać potwierdzone protokołem wykonania naprawy;

i) oferta musi zawierać informacje o tym, jak Wykonawca będzie promował program wśród seniorów;

j) oferta musi zakładać wykonanie co najmniej 1000 usług na rzecz seniorów;

k) w celu realizacji usług wykonawca może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe

od sponsorów oraz z innych programów;

l) w celu realizacji usług na rzecz seniorów wykonawca może angażować wolontariuszy,
a także osoby, którym wypłaci wynagrodzenia oraz przedsiębiorców;

2) limit wizyt specjalistów „Złotej rączki” w gospodarstwie domowym wynosi 4 wizyty
w roku;

3) w okresie zagrożenia epidemiologicznego organizacji mieszkańcom Suwałk w wieku powyżej 70 lat (nie objętych kwarantanną) pomocy polegającej na zakupie żywności, środków higienicznych i leków – zakupywanych na koszt własny beneficjentów.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535);
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175);
 3. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062);
 4. Uchwały nr XXXVII/481/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 4133);
 1. Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
  24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
  (Dz. U. z 2018 poz. 2057). Złożone oferty ocenia pod względem formalnym
  i merytorycznym komisja konkursowa i przedkłada wyniki Prezydentowi Miasta Suwałk.
 2. Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje zarządzeniem Prezydent Miasta Suwałk.

4. Od decyzji Prezydenta o udzieleniu lub nieudzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy stanowi załącznik
do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz. U. z 2018 poz. 20570).

6. Otrzymana dotacja nie może być wykorzystana na: zakup gruntów, działalność gospodarczą oraz działalność polityczną, religijną, na pokrycie zobowiązań poza terminem realizacji zadania publicznego oraz na pokrycie kosztów niezwiązanych z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia.

7. Przyjmuje się stawki wolontariackie w wysokości maksymalnie 30 zł za godzinę
i eksperckie w wysokości maksymalnie 100 zł za godzinę. W przypadku przyjęcia wyższych stawek, niezbędne jest uzasadnienie.

8. W przypadku przyjęcia stawek godzinowych (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło) przyjmuje się następujące stawki za godzinę zegarową:

- konserwator – w wysokości maksymalnie do 50 zł za godzinę zegarową,

- koordynator/kierownik projektu – w wysokości maksymalnie do 600 zł za miesiąc.

9. Dopuszcza się wkład własny finansowy, osobowy i rzeczowy Oferenta.

10. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty
na realizację przedmiotowego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych. Ostateczną decyzję
o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta Suwałk.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania: od dnia ogłoszenia wyników konkursu (nie wcześniej niż
  od 1 stycznia 2022 r.) do 31 grudnia 2022 r.
 2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535)  które spełniają następujące warunki:
 1. w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,
 2. zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Suwałk lub Miasta Suwałki,
 3. dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania,
 4. zapewniają wysoką jakość wykonania danego zadania.

3. Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem. Wzór umowy i wzór sprawozdania stanowi załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).

4. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej niż wnioskowana w ofercie, warunkiem zawarcia umowy jest złożenie za pośrednictwem systemu Witkac.pl przez Oferenta zweryfikowanego harmonogramu i kosztorysu zadania, dostosowanego do kwoty przyznanej dotacji wraz z zakresem rzeczowym w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

5. Do realizacji zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, treningów, wywiadów, doradztwa itp. powinny być zawarte umowy o pracę, umowy cywilnoprawne lub umowy o wolontariacie. Mogą to też być zlecenia dla firm zewnętrznych, pod warunkiem zawarcia umowy. Umowy powinny mieć klauzulę o dofinansowaniu wynagrodzenia z dotacji Miasta Suwałki.

6. Zgodnie z Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Oferent realizujący zadanie finansowane z udziałem środków publicznych jest obowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

7. Całość zadania merytorycznego nie może być wykonywana przez podwykonawcę.

8. W przypadku powierzenia działań merytorycznych podwykonawcy (na przykład osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą) należy podwykonawcę wykazać
w opisie kadry zadania i harmonogramie zadania.

9. Wkład osobowy w realizację zadania musi być potwierdzony co najmniej zawartą umową
o wolontariacie z wolontariuszem.

10. Wkład rzeczowy to wartość (cena) wynajmu, wypożyczenia urządzenia czy rzeczy potwierdzona np. umową bezpłatnego użyczenia czy rozpoznaniem rynkowym.

11. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów,
o ile nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10%. Zmiany powyżej 10 % wartości wymagają aneksu do umowy.

12. Aneksu do umowy wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji.

13. Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji zadania. Jeżeli ulegnie zwiększeniu - niezbędny jest aneks
do umowy. Procentowy udział dotacji może ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji zadania,
w takim przypadku nie jest wymagany aneks do umowy.

14. Należy obowiązkowo wypełnić tabelę w części III pkt 6 oferty pn. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego.

15. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Rezultaty uważane są za osiągnięte, jeżeli nie nastąpiło ich zmniejszenie o więcej niż 10 % w stosunku do zakładanych. W innym przypadku wymaga to aneksu
do umowy. Odstępstwa od zaplanowanych rezultatów należy wyjaśnić w sprawozdaniu.

16. W przypadku przetwarzania danych osobowych beneficjentów oraz osób zaangażowanych w realizację zadania Oferent zobowiązany jest posiadać zgodę tych osób
na przetwarzanie ich danych. Wyrażenie takiej zgody ma charakter oświadczenia woli, musi być jednoznaczne i wyraźne. Może mieć ono charakter samodzielny, może też być elementem innej czynności, np. umowy. Zgoda może upoważniać tylko jeden podmiot do przetwarzania jego danych osobowych, może też odnosić się do dalszych dysponentów danych osobowych. Osoba wyrażająca zgodę dalszym administratorom musi wskazać to w swoim oświadczeniu,
a także określić cel, dla którego dane te mogą być udostępniane. Ważne jest też, aby osoba składająca oświadczenie co do przetwarzania jej danych osobowych miała pełną zdolność
do czynności prawnych.

17. W przypadku przetwarzania danych osobowych małoletnich czy ubezwłasnowolnionych częściowo niezbędna jest zgoda przedstawiciela ustawowego/opiekuna, wyrażona najpóźniej w chwili składania oświadczenia.

18. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawnymi dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

19. Oferent, który planuje realizację zadania na terenie przedszkoli, szkół i placówek

oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki lub na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Suwałkach musi uwzględnić w ofercie koszty wynajmu obiektów zgodnie z zarządzeniami

Prezydenta Miasta Suwałk: nr 283/2021 z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wysokości
cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz określenia lub udzielenia zwolnień częściowych z cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń oraz nr 284/2021 z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki oraz określenia lub udzielenia zwolnień częściowych
z cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń, a także uchwałą nr XXX/392/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie sposobu ustalania
cen i opłat oraz zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Suwałkach oraz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki.

 

IV. Terminy i warunki składania ofert

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty poprzez elektroniczny system Witkac.pl i złożenie podpisanego odręcznie (podpis czytelny lub pieczęć imienna
  z podpisem) lub elektronicznie Potwierdzenia złożenia oferty.
 2. Oferty należy składać wyłącznie na formularzach, których wzór określa załącznik
  nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
  (Dz. U. z 2018 poz. 2057), które są udostępnione w systemie Witkac.pl.
 3. Termin składania ofert w systemie Witkac.pl upływa po 21 dniach od daty ogłoszenia otwartego konkursu ofert, tj. 17 stycznia 2022 r. godz. 23.59.
 4. Ostateczny termin składania podpisanych odręcznie (podpis czytelny lub pieczęć imienna
  z podpisem) lub elektronicznie Potwierdzeń złożenia ofert, upływa następnego
  dnia roboczego po terminie składania ofert w systemie Witkac.pl, tj. 18 stycznia 2022 r. o godzinie 15:30.
 5. Podpisane odręcznie (podpis czytelny lub pieczęć imienna z podpisem) lub elektronicznie Potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć (bez koperty i bez pisma przewodniego)
  w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, pok. nr 4-5 (w godzinach 7.30-15.30, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00) lub za pośrednictwem przesyłki listowej na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub przesłać skan podpisanego odręcznie Potwierdzenia złożenia oferty na adres e-mail: org@um.suwalki.pl lub przesłać elektronicznie Potwierdzenie złożenia oferty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 6. Dokumentacja niezłożona we wskazanym terminie oraz taka, która wpłynie pocztą po tym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.
 7. Dopuszcza się składanie ofert wspólnych przez dwóch lub więcej oferentów.
 8. Oferta wspólna wskazuje:
 1. jakie działania w ramach zadania będą wykonywać poszczególni oferenci;
 2. sposób reprezentacji oferentów wobec Miasta Suwałki.
 1. Organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, zarejestrowane
  w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz uczniowskie kluby sportowe i stowarzyszenia wpisane do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Suwałk nie mają obowiązku dołączać zaświadczenia o wpisie do ewidencji. Pozostałe zobowiązane są dołączyć wyciąg z innego rejestru lub właściwej ewidencji wraz z umocowaniem osób reprezentujących
  do Potwierdzenia złożenia oferty.

10. Do ofert wspólnych należy dołączyć umowę partnerską.

11. Oferty nie podlegają uzupełnieniom ani korekcie.

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. Ocena ofert i ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 30 dni od dnia następującego
  po dniu, o którym mowa w części IV pkt. 3 niniejszego ogłoszenia.
 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
  w ustawie.
 3. W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym,
  tj. czy spełniają wymagania określone w art. 14 ust. 1-3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; z 2021 r. poz. 1038, 1243
  i 1535) oraz wynikające z niniejszego ogłoszenia. Oceny formalnej dokonuje jeden
  z członków komisji konkursowej.
 4. Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymaganiom zawartym
  w ogłoszeniu, a w szczególności:
 1. złożone w inny sposób niż przez system Witkac.pl;
 2. złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert;
 3. niekompletne (zawierające niewypełnione pola, bądź niezawierające Potwierdzenia
  lub wymaganych załączników);
 4. złożone przez oferentów nieuprawnionych;
 5. niepodpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione;
 6. niezgodne z zakresem konkursu ofert,
 7. w przypadku oferty wspólnej niezawierające podziału zadań pomiędzy oferentami
  i sposobu reprezentacji oferentów wobec Miasta Suwałki;
 8.  których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu;
 9. z wnioskowaną kwotą dotacji wyższą niż planowana w ogłoszeniu konkursowym
  na dane zadanie priorytetowe.
 1. Do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta, która spełnia wszystkie ww. kryteria formalne.
 2. Przy ocenie merytorycznej poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria
  i skala ocen:

Opis osiągnięcia celu zawartego w ogłoszeniu

1) Spójność opisywanych działań z celem określonym w ogłoszeniu (0-2);

2) Komplementarność opisywanych działań z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty (0-2);

3) Opis ewentualnej planowanej współpracy w ramach zadania z innymi podmiotami dla osiągnięcia celu wskazanego w ogłoszeniu (0-2);

 

Adresaci zadania i sposób rekrutacji:

4) Opis grupy docelowej i sposobu rozwiązywania problemów grupy docelowej/zaspokajania potrzeb (0-3);

5) Sposób dotarcia do grupy - rekrutacja (0-2);

6) Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (0-2);

 

Opis realizacji zadania:

7) Czytelność i dokładność opisu (0-2);

8) Skala i zasięg proponowanych działań (0-3);

 

Zakładane rezultaty zadania:

9) Rezultaty projektu - mierzalny wynik realizowanych zadań (określenie rezultatów, ich poziom i sposób monitorowania) (0-3);

10) Efekty projektu (jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania) (0-5);

11) Trwałość rezultatów zadania (czy przewidywane jest wykorzystanie osiągniętych rezultatów w dalszych działaniach organizacji) (0-2);

12) sprzyjanie postawom patriotycznym, w tym zwłaszcza wzmacnianiu tożsamości lokalnej i integracji mieszkańców miasta (0-3);

 

Budżet projektu:

13) Szczegółowość, klarowność i spójność kosztów z opisem działań (0-2);

14) Adekwatność wnioskowanej kwoty, w tym wynagrodzeń, do zakresu planowanych działań i liczby beneficjentów (0-5);

 

Planowany wkład własny:

15) Finansowy (0-5);

16) Niefinansowy (osobowy i rzeczowy) (0-2);

 

Kwalifikacje i doświadczenie osób i organizacji do realizacji zadania:

17) Doświadczenie i kwalifikacje kadry merytorycznej i administracyjnej (0-2);

18) Realizowane projekty o podobnym charakterze (0-2);

19) Zaplecze techniczne, zasoby rzeczowe (0-2);

 

Inne:

20) Innowacyjność projektu (0-2);

21) Ocena jakości współpracy z Miastem Suwałki (0-2).

 1. Minimalna wartość punktowa oceny merytorycznej potrzebna do zaakceptowania oferty
  to 28 punktów.

 

VI. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe

1. Prezydent Miasta Suwałk ogłasza zarządzeniem wyniki otwartego konkursu ofert poprzez
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, podając w szczególności: nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego oraz wysokość przyznanych środków publicznych. Wyniki konkursu są także dostępne w systemie Witkac.pl.

2. Wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego określone
są w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz. U. z 2018 poz. 2057).

3. Urząd Miejski w Suwałkach powiadomi każdego oferenta elektronicznie o przyjęciu oferty do jej realizacji lub jej odrzuceniu wraz z uzasadnieniem.

4. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

5. Dodatkowych informacji w sprawie niniejszego konkursu udziela Paulina Staszkiewicz - Barszczewska (tel. 87 563 56 05).

6. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert może zostać odwołane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk.

 

VII. Zrealizowane przez Miasto Suwałki w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert
i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty
ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535)

1. Podaje się do wiadomości, że w 2020 roku wartość zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Program „Złota Rączka dla seniora” wyniosła 56 948,89 zł, natomiast suma dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym
na realizację tych zadań – 54 845,89 zł.

2. W 2021 roku na przedmiotowe zadania (o planowanej wartości ok. 62 380,00 zł) przyznano dotacje w łącznej wysokości 60 000,00 zł.

3. Wykaz wszystkich podmiotów, które otrzymały dotacje w roku 2020 i w roku 2021
na zadania publiczne z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Program  „Złota Rączka dla seniora” znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.um.suwalki.pl).

 

VIII. Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w związku ze złożeniem ofert

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L NR 119) z późn. zm. – informuje się:

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk – tel. 87 562 81 00.

2. W sprawie ochrony danych osobowych, osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się pod adresem iod@um.suwalki.pl.

3. Dane osobowe zawarte w ofercie będą wykorzystane w celu wypełniania obowiązku określonego w przepisach prawa dotyczących przeprowadzania otwartego konkursu ofert
w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 roku pn. Program
„Złota Rączka dla seniora”. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1057; z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535).

4. Dane osobowe zawarte w ofercie mogą być przekazywane lub udostępnione do celów kontrolnych i innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe zawarte w ofercie będą przetwarzane przez okres niezbędnych do realizacji tych zadań oraz okres określony przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi (przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 64 z późn. zm.).

6. Oferent posiada prawo dostępu do treści danych osobowych w ofercie i ich sprostowania oraz prawo ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Oferent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy zajdzie podejrzenie,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy
i jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkować będzie odrzuceniem lub niepodpisaniem umowy.

9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama