Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

1- Przygotowanie i start kadr woj. we współzawodnictwie młodzieżowym. 2-Organizacja woj/ogólnopolskich zadań promujących sport w...

Reklama
1- Przygotowanie i start kadr woj. we współzawodnictwie młodzieżowym. 2-Organizacja woj/ogólnopolskich zadań promujących sport w środowisku akademickim, wiejskim, osób z niepełnosprawnościami, sportu masowego. 3-Organizacja współzawodnictwa sportowego o charakterze woj. dzieci i młodzieży. 4-Wydawanie niekomercyjnych opracowań promujących kulturę fizyczną i sport w woj. podl. 5-Szkolenie kadr woj. w SSM. 6-Realizacja seminariów, konferencji i warsztatów w ramach współpracy w zakresie sportu
Nabór od 24.12.2021 do 14.01.2022 23:59
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Łączny budżet 2 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 2 mln PLN
Młodzież, Dzieci, Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Edukacji, Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 1- Przygotowanie i start kadr woj. we współzawodnictwie młodzieżowym. 2-Organizacja woj/ogólnopolskich zadań promujących sport w środowisku akademickim, wiejskim, osób z niepełnosprawnościami, sportu masowego. 3-Organizacja współzawodnictwa sportowego o charakterze woj. dzieci i młodzieży. 4-Wydawanie niekomercyjnych opracowań promujących kulturę fizyczną i sport w woj. podl. 5-Szkolenie kadr woj. w SSM. 6-Realizacja seminariów, konferencji i warsztatów w ramach współpracy w zakresie sportu.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań samorządu województwa w 2022  r. z zakresu:

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

Rodzaj zadania.

Zadanie, musi być realizowane poprzez realizację następujących przedsięwzięć:

 1. Przygotowanie i start kadr wojewódzkich we współzawodnictwie młodzieżowym.
 2. Organizacja wojewódzkich/ogólnopolskich zadań promujących sport w środowisku akademickim, wiejskim, osób z niepełnosprawnościami, sportu masowego.
 3. Organizacja współzawodnictwa sportowego o charakterze wojewódzkim dzieci i młodzieży.
 4. Wydawanie niekomercyjnych opracowań promujących kulturę fizyczną i sport w województwie podlaskim.
 5. Szkolenie kadr wojewódzkich w Systemie Sportu Młodzieżowego.
 6. Realizacja seminariów, konferencji i warsztatów w ramach współpracy w zakresie sportu.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizację zadania z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przeznacza się kwotę 2.000.000,00 zł. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Zarządu Województwa, lub zaistnieje konieczność dostosowania do możliwości budżetu Województwa w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Zasady przyznawania dotacji.

Przyznawanie dotacji następuje na zasadzie wspierania wykonywania zadania publicznego, o którym mówi art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Wnioskowana maksymalna kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania nie może przekraczać 80% kosztów finansowych realizacji całego zadania.

W przypadku wsparcia realizacji zadania, oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania.

Wkład własny może mieć formę:

 1. wkładu finansowego – środki finansowe własne oferenta lub pozyskane przez niego ze źródeł innych niż budżet samorządu województwa.
 2. wkładu osobowego – nieodpłatna, dobrowolna praca, świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji (nie może przekroczyć 25% wkładu finansowego).
 3. wkładu rzeczowego to np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz oferenta przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) planowana do wykorzystania w realizacji zadania publicznego. Kalkulacja wartości wkładu rzeczowego powinna zostać dokonana jedynie w zakresie, w jakim wkład ten będzie wykorzystany podczas realizacji zadania publicznego i powinna opierać się na cenach rynkowych.

Stawki godzinowe do wyceny wkładu osobowego zostały określone w następujący sposób:

 1. w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych: maksymalnie 30 zł/godz. brutto,
 2. w przypadku prac ekspertów i specjalistów: maksymalnie 100 zł/godz. brutto.

Termin i warunki realizacja zadania.

Zadanie winno być wykonane w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Termin poniesienia wydatków dla środków pochodzących z dotacji ustala się od dnia wpływu dotacji na konto oferenta, nie później niż do 31.12.2022 r.

Wkład finansowy własny oferent może wydatkować od dnia 01.01.2022 r.

Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

Zleceniobiorcy są zobowiązani do:

 1. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy
 2. sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową.

Wnioskodawca realizując zadanie publiczne zobowiązany jest do prezentacji rezultatów zadania publicznego biorąc pod uwagę m.in.:  przeprowadzenie prawidłowego procesu szkolenia sportowego, organizację i udział we współzawodnictwie sportowym, organizację i realizację imprez, zawodów, seminariów, konferencji i warsztatów promujących sport. Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polega między innymi na weryfikacji  założonych w ofercie rezultatów realizacji zadania publicznego.

Celem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  jest wyłonienie podmiotów którym zostanie udzielone dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego na upowszechnianie sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców województwa podlaskiego.

Koszty będą uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:

 1. są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji;
 2. są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe;
 3. są skalkulowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu zadań realizowanych w ramach dofinansowanego zadania (dotyczy szczególnie kosztów stałych, m.in. czynszu (tzn. koszty związane z uczestnictwem bezpośrednim adresatów zadania, w tym: wynajem sali, koszty związane z eksploatacją powierzchni wykorzystywanej na potrzeby bezpośrednie zadania) rachunków telefonicznych, wynagrodzeń pracowników etatowych np. kosztem kwalifikowanym może być jedynie część wynagrodzenia księgowego, jeżeli wykonuje on w ramach godzin pracy również inne zadania niezwiązane z obsługą zadania);
 4. zostaną poniesione w ramach realizacji danego zadania, tj. zgodnie z terminem przyjętym w umowie na realizację zadania publicznego;
 5. są poparte właściwymi dowodami księgowymi (faktury, umowy oraz rachunki do umów) oraz zostały prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).

Ze środków Województwa Podlaskiego mogą być pokryte następujące koszty:

1. koszty realizacji zadania - np. wynagrodzenia trenerów, ekspertów, specjalistów realizujących zadania (jedynie w części odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby w realizację projektu), wynagrodzenia innych osób zatrudnionych specjalnie na potrzeby projektu, wydatki związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania takie jak materiały szkoleniowe, wynajem obiektów, niezbędny dla beneficjentów sprzęt, odzież, żywność, zakwaterowanie, przejazdy beneficjentów, druk materiałów.
2. koszty administracyjne - nie mogą przekraczać 15 % dotacji i składają się na nie m. in.: kierowanie projektem, wykonywanie zadań administracyjnych, księgowych, opłaty za telefon/faks, opłaty pocztowe, czynsz, CO, opłaty za przelewy bankowe, koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania (np. koszt malowania pomieszczeń), koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych  w obsługę zadania.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczania logo Województwa Podlaskiego i informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane/finansowane ze środków Województwa Podlaskiego, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie to umożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający ich dobrą widoczność  zgodnie z Uchwałą nr 110/1325/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie systemu identyfikacji wizualnej Województwa Podlaskiego oraz zasad używania i wykorzystywania Logotypu Województwa Podlaskiego.

Logo oraz treść wymaganych informacji Zleceniobiorca jest zobowiązany do weryfikacji umieszczonego logo poprzez wysłanie projektu materiału z umieszczonym logo do Biuro Współpracy z Zagranicą i Promocji na adres patronaty@wrotapodlasia.pl

Do wydatków, które nie mogą być finansowane w ramach dotacji udzielanych przez Samorząd Województwa, należą wydatki nieodnoszące się jednoznacznie do zadania, w tym m.in.:

 1. budowa, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów lub innych nieruchomości,
 2. podatki, z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych (PDOF) oraz podatków od towarów i usług (VAT), pod warunkiem, że podatek VAT nie może zostać odzyskany w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług,
 3. dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu województwa lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych, dla których organizatorem jest samorząd województwa,
 4. pokrycie kosztów zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
 5. działalność gospodarcza,
 6. działalność polityczna i religijna,
 7. koszty poniesione przed datą zawarcia umowy oraz po dacie zakończenia realizacji zadania,
 8. odsetki ustawowe i umowne,
 9. premie i nagrody pracownicze,
 10. kary umowne.

Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycji kosztu określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową gdy dana pozycja kosztorysu nie zwiększyła się o 20% przy równoczesnym nielimitowanym spadku na innej pozycji kosztorysowej. Zmiana taka nie wymaga aneksowania umowy.

Oferent zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6-7 ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Oferent zobowiązany jest do realizacji zadań zgodnie z zapisami Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 roku. Strony internetowe, filmy oraz prezentacje zrealizowane w ramach zadania powinny być przygotowane zgodnie z „Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych” (załącznik do ww. ustawy).

W przypadku realizacji przez Oferenta zadania z naruszeniem przepisów Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami skutkującego nałożeniem przez organ państwowy z tego tytułu kar na Województwo Podlaskie, Województwo Podlaskie ma prawo obciążyć tymi kosztami Oferenta za nieprzestrzeganie zapisów tej ustawy.

Termin składania ofert.

Oferty realizacji zadań należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r. poz. 2057) za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Oferta musi być sporządzona wyłącznie na formularzu zamieszczonym w systemie elektronicznym www.witkac.pl.

Wypełnioną ofertę wraz z niezbędnym załącznikiem należy przesłać drogą elektroniczną w systemie www.witkac.pl do dnia 14 stycznia 2022 r.

Po wypełnieniu elektronicznego formularza ofert oraz załączeniu niezbędnego załącznika, należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/ewidencją) i przekazać niezwłocznie ale nie później niż do 18 stycznia 2022 r. w formie papierowej osobiście lub drogą pocztową do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok. Podpis powinien być czytelny lub towarzyszyć mu powinna pieczęć imienna. Potwierdzenie złożenia oferty podpisana niezgodnie z załączonym rejestrem/ewidencją będzie odrzucona z przyczyn formalnych.

O zachowaniu terminu decyduje data:

1. złożenia oferty wraz z niezbędnym załącznikiem w systemie elektronicznym www.witkac.pl

oraz

2. dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego albo data stempla pocztowego wysłania.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej lub sportu.

Dwóch lub więcej oferentów działających wspólnie może złożyć ofertę wspólną.

Terenowe oddziały organizacji, nieposiadające osobowości prawnej mogą złożyć ofertę wyłącznie za pisemną zgodą zarządu głównego organizacji.

Każde zadanie powinno być złożone jako oddzielna oferta.

W systemie witkac.pl należy dołączyć:

 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę/ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
 2. kopię umowy lub statutu spółki gdy oferent jest spółką handlową,
 3. w przypadku publikacji wydawniczych -  całość lub część opracowania w formie wydruku komputerowego lub w innej formie na nośniku elektronicznym.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).

Tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

Do oceny formalno-prawnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie powołuje się Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego komisję konkursową. Szczegółowy zakres zadań komisji określany jest w drodze uchwały o powołaniu komisji.

Komisja dokonuje zbiorczej oceny formalno-prawnej ofert, a w szczególności sprawdza ich zgodność i ich treść z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r. poz. 2057).

Odrzuceniu podlegają oferty których treść nie odpowiada wymogom zawartym w ogłoszeniu, a w szczególności:

 1.  złożenia w formie nie odpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu,
 2.  nie terminowego złożenia/dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty,
 3.  dotyczącego zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
 4.  złożonego przez podmiot nieuprawniony,
 5.  potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby nieupoważnione oraz przy braku pieczątki imiennej podpisane w sposób nieczytelny.

Po odrzuceniu ofert, których treść nie odpowiada wymogom zawartym w ogłoszeniu członkowie komisji dokonują zbiorczej oceny merytorycznej ofert według zatwierdzonych w niniejszym dokumencie kryteriów.

Oferty oceniane są punktowo zgodnie z przyjętymi kryteriami.

Po zsumowaniu wszystkich kryteriów i uzyskanych przez oferentów punktów, komisja wybiera najlepsze oferty, proponując wysokość dotacji.

Ze swoich prac komisja sporządza protokół, który przedkładany jest Zarządowi Województwa Podlaskiego.

Komisja stosuje następujące kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. kryteria formalne – dotyczą spełnienia zagadnień związanych z wypełnieniem oferty o dofinansowanie zgodnie z zasadami danego konkursu ofert i warunków realizacji zadania publicznego – zgodnie z ogłoszeniem konkursowym. Ocena formalna ofert dokonywana jest w oparciu o kartę oceny formalnej stanowiącą załącznik nr 1 do Treści ogłoszenia konkursowego.
 2. kryteria merytoryczne – dotyczą treści oferty, wiarygodności, potencjału projektodawcy i możliwości realizacji przez niego zadania oraz spełnienia zasad finansowania. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest w oparciu o kartę oceny merytorycznej stanowiącą załącznik nr 2 do Treści ogłoszenia konkursowego.

Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez wnioskodawcę w latach poprzednich zadań zleconych; brana będzie pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Mimo pozytywnej oceny oferty może ona nie otrzymać dofinansowania w szczególnych przypadkach nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich, w tym toczące się postępowanie w sprawie zwrotu dotacji.

Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Zarząd Województwa Podlaskiego, po zapoznaniu się z protokołem komisji w terminie do 60 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

Wysokość dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie i proponowana przez komisję.

Rozstrzygniecie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Dodatkowo podmioty zgłaszające oferty zostaną powiadomieni poprzez system elektroniczny www.witkac.pl o decyzji Zarządu.

Od uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

Każdy oferent może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Zarząd Województwa może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy sporządzonej według wzoru, określonego w Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r. poz. 2057).

Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji i po dacie wykorzystania środków określonych w umowie oraz na pokrycie kosztów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją danego zadania.

W przypadku unieważnienia postępowania konkursowego, informacja zostanie podana do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu.

Oferty/potwierdzenia złożenia oferty w ramach konkursu nie są zwracane oferentom.

Kontroli i oceny wykonania zadania i postanowień umowy dokonują upoważnieni według właściwości pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zarówno w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania.

Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

Za przeprowadzanie kontroli odpowiada departament przeprowadzający procedurę konkursową.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzane są:

 1. stan realizacji zadania;
 2. efektywność i rzetelność oraz jakość wykonania zadania;
 3. prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizacje zadania;
 4. prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

Oferenci, którzy otrzymali dofinansowanie mają obowiązek złożenia sprawozdania z wykonania zadania w terminie 30 dni od daty zakończenia zadania, chyba że umowa stanowi inaczej.

W przypadku nieprzedłożenia sprawozdania w terminie określonym w umowie, pracownik przygotowuje pisemne wezwanie do złożenia sprawozdania w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli, która może być podstawą do rozwiązania umowy oraz zwrotu dotacji.

Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3

Podaje się do wiadomości, że suma dotacji przyznanych stowarzyszeniom
na realizację zadań w roku 2021 z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wyniosło 1.444.000,00 zł. Wykaz wszystkich podmiotów, które otrzymały dotacje znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: www.wrotapodlasia.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama