Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - wydarzenia sportowe o charakterze międzynarodowym - realizacja w terminie luty -...

Reklama
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - wydarzenia sportowe o charakterze międzynarodowym - realizacja w terminie luty - marzec 2022 r
Nabór od 24.12.2021 do 17.01.2022 16:00
Wydział Sportu
Łączny budżet 430 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 430 tys. PLN
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - wydarzenia sportowe o charakterze międzynarodowym - realizacja w terminie luty - marzec 2022 r.

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania „organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”:

 

Planowana kwota na realizację zadania - do 430.000 zł

1. Charakterystyka zadania:

 1. cel zadania to wsparcie organizacji w Łodzi wydarzeń sportowych o charakterze międzynarodowym, będących wizytówką Miasta Łodzi w kraju i na świecie oraz wykazujących szczególną wartość promocyjną;  
 2. rekomendowane rezultaty zadania to osiągnięcie planowanej liczby uczestników imprezy (w charakterze osób biorących czynny udział w imprezie - zawodników), a także osiągnięcie zamierzonej liczby widzów (w przypadku imprez z udziałem widowni);
 3. rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to wszelkie źródła informacji potwierdzające uczestnictwo (zawodników oraz widzów w przypadku imprez z udziałem widzów) w dofinansowanych imprezach sportowo-rekreacyjnych (np. komunikaty końcowe z zawodów, materiały prasowe, zdjęcia, oświadczenia sędziów, trenerów itp.);  
 4. zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent osiągnie 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.

2.  W realizacji zadania muszą być spełnione łącznie następujące warunki ogólne:

 1. dotacja przeznaczona na realizację zadania zawartego w ofercie nie może przekroczyć 98% kosztów całkowitych (należy wykazać co najmniej 2% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania);
 2. jednemu oferentowi przysługuje możliwość złożenia tylko jednej oferty;   
 3. oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
 4. zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji;
 5. podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania;
 6. impreza musi odbywać się na terenie Miasta Łodzi w terminie luty - marzec 2022 r.;
 7. dotacja może zostać przyznana na imprezy, których realizacja nastąpi po zakończeniu procedury konkursowej;
 8. impreza powinna wykazywać szczególną rangę promocyjną dla Miasta Łodzi; w przypadku braku możliwości uczestniczenia widzów w wydarzeniu sportowym z powodu obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, organizator zobowiązany jest do przeprowadzenia transmisji z imprezy za pomocą środków masowego przekazu (telewizja i internet);   
 9. organizator zobowiązany jest do zapewnienia uczestnictwa w imprezie zawodników z zagranicy;  
 10. w ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych - w wysokości powyżej 3.500 zł; 
 11. w kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim niezbędne koszty organizacji imprezy;
 12. środki finansowe w ramach realizacji zadania publicznego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zapewnianiem dostępności przy realizacji zleconych zadań publicznych.
 13. w kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania zaleca się uwzględnienie kosztów, które zostaną poniesione na zapewnianie dostępności realizowanego zadania.
 14. zadania publiczne powinny być zaprojektowanie i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze szczególnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami.
 15. w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca określi szczegółowe warunki służące zapewnieniu przez Zleceniobiorcę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizacji zadań publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. dostępność definiowana jest jako dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna.
 16. przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnienia w zakresie minimalnym, w ramach realizowanego zadania publicznego:
  a) w obszarze dostępności architektonicznej:

- wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, w których realizowane jest zadanie publiczne,   

- wstępu do budynku, gdzie realizowane jest zadanie publiczne, osobie korzystającej z psa asystującego,

- osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób z miejsca gdzie realizowane jest zadanie publiczne,

         b) w obszarze dostępności cyfrowej:

- treści cyfrowe opracowywane w ramach zadania i publikowane jak np. dokumenty rekrutacyjne, publikacje, filmy muszą być dostępne cyfrowo,

         c) w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
- obsługi, w ramach zadania publicznego, z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się, lub poprzez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
- na stronie internetowej podmiotu informacji o realizowanym zadaniu publicznym w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym, informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia,
- na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, w ramach realizowanego zadania publicznego, komunikacji w sposób preferowany przez osobę ze szczególnymi potrzebami;

 1. zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności, w indywidualnym przypadku, jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej), Oferent ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny; według art. 7 ust. 2 ustawy dostęp alternatywny polega w szczególności na:
 1. ​zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub
 2. zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub
 3. wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób;

 

 1. ​​​informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty - inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz z określoną szczegółowo ścieżką postępowania w przypadku dostępu alternatywnego;
 2. organizator zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie szerokiego zakresu działań promocyjnych m.in.: promocji miasta jako gospodarza imprez w ramach transmisji telewizyjnych, identyfikacji wizualnej miasta jako gospodarza imprez na materiałach reklamowych, materiałach udostępnianych na kanałach social media, działania outdorowe (billboardy, citylighty, siatki i inne nośniki); zakres działań promocyjnych powinien zostać uzgodniony z Biurem Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi;
 3. w przypadku braku realizacji działań promocyjnych w zakresie promocji Miasta Łodzi lub zrealizowania ich w niepełnym w stosunku do zadeklarowanego wymiarze, organizator zobowiązany będzie do zwrotu 20% środków dotacyjnych;
 4. pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników imprezy ponosi organizator, który zobowiązany jest do ich ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych;
 5. impreza musi być zorganizowana zgodnie z obowiązującymi w Polsce obostrzeniami, związanymi z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Realizacja działań opisanych w ofercie musi uwzględniać spełnianie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce;
 6. impreza musi być zorganizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171);
 7. baza sportowa, na której organizowana będzie impreza (własna, dzierżawiona, wynajęta lub taka, za którą organizator uiszcza opłatę z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości Miasta Łodzi), musi być przystosowana do jej prowadzenia, a także posiadać stosowne pozwolenia, certyfikaty dopuszczające obiekt do organizacji imprez;
 8. w ramach otrzymanej dotacji nie można rozliczać kosztów obsługi księgowej;
 9. oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 10. wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności;
 11. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności;
 12. przeprowadzenie imprezy musi być udokumentowane za pomocą wybranych źródeł informacji (np. komunikaty końcowe z zawodów, materiały prasowe, zdjęcia, oświadczenia sędziów, trenerów i tp.), potwierdzających uczestnictwo w niej minimum 90% zakładanej na etapie składania oferty liczby osób;
 13. w przypadku otrzymania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, oferent zobowiązany będzie do zaktualizowania: opisu poszczególnych działań, harmonogramu realizacji zadania i kalkulacji przewidywanych kosztów;
 14. zadanie zawarte w ofercie może być realizowane przy udziale partnera; w przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania;
 15. podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców;
 16. partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem;
 17. dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego;
 18. podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.[1]), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981);
 19. oferent, jego partnerzy oraz podwykonawcy, realizując zadanie nie mogą dopuścić się działań noszących znamiona dyskryminacji pośredniej lub bezpośredniej ze względu na: wiek, płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, orientację seksualną; różnicowanie ze względu na obiektywnie uzasadnione przyczyny (np. potrzeby lub sytuację osób doświadczających dyskryminacji) nie stanowi dyskryminacji; oferowane zadania muszą być oparte o współczesną wiedzę naukową i aktualny stan prawny oraz zapewniać neutralność światopoglądową; w miarę możliwości oferowane działania powinny być dostępne dla osób nie posługujących się biegle językiem polskim; klauzula antydyskryminacyjna dotyczy realizowanych zadań, usług i sprzedawanych towarów.

[1] Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w  Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama