Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Konkurs ofert: Realizacja zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 17.12.2021 do 31.01.2022 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Łączny budżet 1,9 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dorośli, Dzieci, Osoby z niepełnosprawnościami
Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej.

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w dniu 16 grudnia 2021 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej.

Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku”, planowane jest wsparcie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, obejmujących w szczególności:

  • organizowanie imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa;
  • szkolenie i udział zawodników i zawodniczek z województwa lubuskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, w tym szkolenia kadr wojewódzkich w różnych kategoriach wiekowych przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku akademickim, wiejskim oraz osób niepełnosprawnych;
  • organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich;
  • upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego oraz poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2022 roku przeznaczona została kwota 1.900.000 zł

Rodzaje zadań:

Zadanie 1  

Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Na realizację zadania 1 przeznaczono kwotę 1.100.000 zł

Zadanie  2

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku wiejskim, akademickim o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

Na realizację zadania 2 przeznaczono kwotę 400.000 zł

Zadanie 3

Upowszechnianie sportu dla wszystkich w tym dla osób niepełnosprawnych na poziomie wojewódzkim. Upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Organizacja lub udział w wydarzeniach sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa w kraju i za granicą.

Na realizację zadania 3 przeznaczono kwotę 400.000 zł

Oferent zobowiązany jest do wskazania w Generatorze eNGO konkretnego ww. rodzaju zadania w ramach którego oferta będzie realizowane.

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie trzy oferty.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać w terminie od dnia 17 grudnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 

O terminie złożenia oferty w wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wzór oferty, karta oceny zadania oraz inne szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na stronie: http://www.bip.lubuskie.pl oraz w Generatorze eNGO - https://lubuskie.engo.org.pl.

Wersja elektroniczna oferty będzie mogła być wygenerowana w Generatorze eNGO do godziny 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków.

Reklama