Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO za 2021 r.? Kup poradnik PDF

Organizacja zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w 2022 roku

Reklama
Nabór od 17.12.2021 do 16.03.2022 15:59
Dzielnica Targówek
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Targówek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w 2022 roku.

 

Informacje o zadaniu

 1. Nazwa zadania konkursowego:

„Organizacja zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w 2022 roku”

2.            Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.

3.            Cel zadania:

Realizacja zadania konkursowego ma na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży
z Dzielnicy Targówek skorzystania z przystępnej formy udziału w zgrupowaniach szkoleniowych; zwiększenie liczebności dzieci i młodzieży uprawiającej różne dyscypliny sportu; zapewnienie jak najlepszych warunków do podnoszenia poziomu sportowego; wzbogacenie i urozmaicenie oferty sportowo - rekreacyjnej trafiającej w oczekiwania dzieci i młodzieży.

4.            Opis zadania:

Zadanie obejmuje organizację zgrupowań szkoleniowych (obozów sportowych) w 2022 roku.

Odbiorcami zadania są dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat, w szczególności z Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, uczestniczące regularnie w zajęciach sportowych organizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej i uczniowskie kluby sportowe prowadzące szkolenie sportowe na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Zgrupowania powinny być kontynuacją całorocznego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

 

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania:

z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz koszty do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy.

 

I: koszty merytoryczne realizacji działań:

 • zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy), woda;
 • przejazd, transport, w tym przewóz sprzętu i urządzeń sportowych;
 • wynajem obiektów i urządzeń;
 • wynagrodzenie kadry;
 • ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników;

 

II: Koszty administracyjne:

 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

 

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy.

 

 • dotację może uzyskać tylko bezpośredni organizator zgrupowania szkoleniowego;
 • czas trwania zgrupowania szkoleniowego min. 5 dni;
 • oferent powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze;
 • dofinansowaniem mogą być objęte jedynie dzieci i młodzież szkolna (od 7 do 19 roku życia) do ukończenia szkoły ponadpodstawowej (z wyjątkiem szkół policealnych) zamieszkała/ucząca się wyłącznie na terenie m.st. Warszawy;
 • oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie ramowego programu zgrupowania z uwzględnieniem szkolenia sportowego, które powinno obejmować minimum 4 godziny szkolenia sportowego dziennie;
 • oferent zobowiązany jest do prowadzenia szczegółowej dokumentacji z realizacji zadania;
 • oferent zobowiązany jest do ubezpieczenia OC i NNW uczestników w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

 

Ocena oferty:

Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę kryteria zawarte w Protokole Oceny Ofert, stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Komisja przy udzielaniu rekomendacji będzie brała pod uwagę informacje i opinie dotyczące organizowania zgrupowań szkoleniowych w poprzednich latach dofinansowanych ze środków m.st. Warszawy.

 

5.            Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

 

 1. Dostępność definiowana jest jako dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna.
 2. Oferta powinna być przygotowana w taki sposób, aby przy realizacji zadania nie zostały wykluczone z uczestnictwa w nim osoby ze specjalnymi potrzebami. Wymóg dostępności dotyczy również rodziców i opiekunów prawnych zawodników, przy czym dostępność architektoniczna może być zapewniona w sposób alternatywny – poza miejscem realizacji zadania.
 3. Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami.
 4. Obowiązki organizacji pozarządowych związane z zapewnianiem dostępności wynikają z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
  o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przepisy przejściowe zawarte w art. 73 pkt. 3 tej ustawy wskazują, iż obowiązki zawarte w art. 4 ust. 3 i ust. 4, art. 5 ust. 2 weszły w życie z dniem 5 września 2021 r. Przepisy te dotyczą umów związanych z realizowaniem zleconych zadań, finansowanych z udziałem środków publicznych.
 5. W ramach realizacji zadań publicznych dopuszcza się umieszczanie, w kosztach realizacji działań, w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, kosztów związanych z zapewnieniem dostępności. Wysokość tego kosztu zależy m.in. od charakteru działania – jego zasięgu, tematyki, liczby osób ze szczególnymi potrzebami, które z tego skorzystają i oczywiście przyjętych rozwiązań likwidujących bariery (np. instalacja trwałego podjazdu to koszt znacznie wyższy niż wypożyczenie przenośnej rampy). 
 6. Spełnienie wymogów dot. dostępności zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego podlega ocenie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert (Załącznik nr 2 do ogłoszenia pn. Protokół oceny oferty, kryterium – proponowana jakość wykonania zadania).
 7. W umowie o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca określi szczegółowe warunki służące zapewnieniu przez Zleceniobiorcę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizacji zadań publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania.
 8. Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o zapewnianiu dostępności, w indywidualnym przypadku, jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej), Oferent ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Według art. 7 ust. 2 ustawy dostęp alternatywny polega w szczególności na:
  - zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub
  - zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub
  - wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.
 9. Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego, Oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz z określoną szczegółowo ścieżką postępowania przypadku dostępu alternatywnego.
 10. W sytuacji występowania barier architektonicznych i braku możliwości ich usunięcia
  w lokalu zaplanowanym do realizacji zadania, Zleceniobiorca zobowiązany jest szczegółowo uzasadnić sytuację w ofercie. Minimalny poziom dostępności wymagany od Zleceniobiorcy to minimalne wymagania dostępności określone w art. 6 ustawy. Stosowanie dodatkowych rozwiązań podnoszących dostępność – poza wymagania ustawowe – również należy opisać w ofercie w sekcji VI, wskazując rozróżnienie.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami znajdują się na stronie:

https://wsparcie.um.warszawa.pl/standardy-zapewnienia-dostepnosci 

 

6.            Rezultaty zadania:

Przykładowe:

 • doskonalenie umiejętności technicznych w danej dyscyplinie

(wskaźnik: liczba przeprowadzonych jednostek treningowych)

 • objęcie programem zgrupowania szkoleniowego zawodników klubu

(wskaźnik: liczba uczestników zgrupowania szkoleniowego)

 • kontynuacja szkolenia sportowego poprzez przeprowadzenie zgrupowania szkoleniowego

(wskaźnik: liczba dni zgrupowania szkoleniowego)

Sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: lista uczestników zgrupowania szkoleniowego, dzienniki zajęć, program zgrupowania szkoleniowego.

Oferent w ofercie powinien przedstawić zakres realizacji powyższych rezultatów, odnosząc się do skali działania, które proponuje.

7.            Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. Rezultatów realizacji zadania publicznego.

8.            Termin realizacji zadania: 01 maja 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.

9.            Miejsce realizacji zadania: Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10.          W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę.

11.          Środki przeznaczone na realizację zadania: 100.000,00 zł. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama