Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs RPOWŁ: Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Reklama
Nabór od 20.12.2021 do 17.01.2022 14:00
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Łączny budżet 10,271 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy, Osoby z niepełnosprawnościami
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/21 w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne", Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne".

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze społecznym.

Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które uczestniczyć będą w projekcie muszą być objęte usługami opiekuńczymi.

Projekt zakłada świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 70% osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, uczestniczących w projekcie.

W ramach kompleksowości projektu można rozwijać działania uzupełniające tj.:

 • usługi asystenckie,
 • działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • usługi dowożenia posiłków,
 • transport,
 • wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego,
 • teleopiekę.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
 • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wnioskodawca, który chciałby otrzymać dofinansowanie wkładu własnego ze środków PFRON, musi spełniać warunki określone w procedurze realizacji programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami".

Grupa docelowa

 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • otoczenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Wsparciem można objąć otoczenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia tych osób.

Ogólna pula środków na dofinansowanie

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 10 270 930,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 90%.
Poziom wkładu własnego wynosi 10% wartości projektu.

Minimalna wartość dofinansowania przekracza wyrażoną w PLN równowartość 100 tys. EUR która wynosi 461 920,00 PLN, zaś maksymalna wartość dofinansowania nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 250 tys. EUR i wynosi 1 154 800,00 PLN.
Powyższe kwoty są przeliczane na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu. Kurs jest publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

Organizacja konkursu

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 20.12.2021 r. godz. 00:00 do 17.01.2022 r. godz. 14:00.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków.
Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.

Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19, termin na złożenie wniosku zostanie zachowany, również w przypadku gdy wniosek wpłynie do WUP w Łodzi za pomocą generatora wniosków w ciągu 14 dni po upływie terminu na jego złożenie tj. pomiędzy dniem 17.01.2022 r. po godz. 14:00 a dniem 31.01.2022 r. do godz. 14:00.
Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, w załączniku do wniosku, że uchybienie terminowi złożenia wniosku do dnia 17.01.2022 r. do godz.14.00 było wynikiem okoliczności bezpośrednio powiązanej z COVID-19. Oznacza to, że wnioskodawca, który składa wniosek po terminie, musi uwiarygodnić i wyjaśnić jaka okoliczność będąca bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19 spowodowała, że nie było w jego przypadku możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie w pierwotnym terminie.
Ocena okoliczności, które spowodowały uchybienie terminowi leży w gestii IOK.
Wniosek złożony za pomocą generatora wniosków pomiędzy dniem 17.01.2022 r. po godz. 14.00 a dniem 31.01.2022 r. do godz. 14.00, bez wymaganego załącznika wyjaśniającego powód niezłożenia wniosku w pierwotnym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.
Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: https://wup-fundusze.lodzkie.pl/

Informacje na temat konkursu

Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela WUP w Łodzi:

Informacje i wyjaśnienia w sprawie finansowania wkładu własnego ze środków PFRON w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami" udzielane są drogą telefoniczną: nr (42) 205 01 06; (42) 205 01 04 oraz są dostępne na stronie www.pfron.org.pl

Termin ogłoszenia wyników

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2022 r.

Reklama