Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych, integrujących i aktywizujących mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w zakresie...

Reklama
Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych, integrujących i aktywizujących mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nabór od 03.12.2021 do 19.01.2022 16:00
Dzielnica Wilanów
Łączny budżet 35 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 15 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wilanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych, integrujących i aktywizujących mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

- przygotowanie i realizacja przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki obejmujących przeglądy, festiwale, koncerty, wystawy, gry terenowe, warsztaty;

- wspieranie działalności kulturotwórczej, organizacja i przeprowadzenie projektów i wydarzeń kulturalnych, aktywizujących i inspirujących zachowania twórcze, wspieranie działań i przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości lokalnej i różnorodności kulturowej, rozwijanie inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym;

- zadanie musi być skierowane do mieszkańców dzielnicy i mieć charakter ogólnodostępny, promować dzielnicę, budować jej wizerunek poprzez integrowanie mieszkańców oraz tworzenie tożsamości lokalnej;

- projekt powinien przewidywać stosowanie nowatorskich pomysłów oraz efektywnych metod i form pracy inspirujących aktywność twórczą odbiorców;

- projekt powinien być dostosowany do wieku adresatów;

- projekt powinien w miarę możliwości stymulować edukację kulturalną całych rodzin;

- sposoby projektu powinny być adekwatne do tego, do kogo jest on adresowany;

- komisja konkursowa zwróci szczególną uwagę na kryterium atrakcyjności i innowacyjności oferty, która wynikać powinna z przeprowadzonej diagnozy sytuacji i potrzeb odbiorców zadania, realizowane zadanie nie może pokrywać się z realizowanymi już na terenie Wilanowa działaniami, zadanie powinno w istotny sposób wpływać na poszerzenie oferty kulturalnej dzielnicy, przewiduje się także wspieranie działań nakierowanych na budowanie właściwych relacji między młodymi i starszymi mieszkańcami Dzielnicy poprzez współdziałanie lub współuczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych osób w różnym wieku;

- zadanie powinno być realizowane na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, z uwzględnieniem otwartej przestrzeni publicznej takiej jak skwery, ulice, place zabaw;

- realizacja może obejmować przedsięwzięcia jednorazowe lub cykliczne;

- projekt nie może być częścią innego większego przedsięwzięcia lecz musi stanowić samoistną całość;

- w realizację projektu powinny być zaangażowane osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie;

- w ofercie należy przedstawić szczegóły programowe przedsięwzięcia w sposób umożliwiający dokonanie właściwej oceny merytorycznej oraz uwzględnić m.in. zapewnienie promocji i kompleksowej obsługi organizacyjno-technicznej;

- oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania, w tym np. do uzyskania zgody zarządcy terenu publicznego na jego zajęcie lub prawo do zajmowania lokalu. Koszty uzyskania zezwoleń powinny być uwzględnione w kosztorysie realizacji zadania. Finansowanie wybranego elementu projektu bezpośrednio przez inny podmiot (bez przekazywania środków finansowych na konto oferenta) oraz wycenę wartości wymiany barterowej usług lub towarów należy traktować jako wkład rzeczowy w realizację zadania;

- ujęcie w kosztach realizacji zadania wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy o pracę możliwe jest wyłącznie w przypadku oddelegowania pracownika do prac przy zadaniu na podstawie odpowiednich zapisów w umowie o pracę lub w aneksie do tej umowy;

- w przypadku wydatków ponoszonych na opłaty związane z użytkowaniem lokalu
(m.in. czynsz, prąd, telefon, ogrzewanie), w którym oferent prowadzi inną, niezwiązaną z realizacją zadania działalność, w kosztorysie zadania może być uwzględniona tylko część opłat przypadająca na realizację zadania. Sposób wyliczenia należy przedstawić w punkcie IV.14 „Inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz świadczeń zawartych na końcu oferty”.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama