Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Reklama
Nabór od 02.12.2021 do 16.01.2022 12:00
Dzielnica Wawer
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny, Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wawer ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych wpisujące się w Strategię rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2030 roku pn. „Strategia #Warszawa2030”, przyjętą  Uchwałą Rady m.st. Warszawy LXVI/1800/2018 w dniu 10 maja 2018 r.

Adresatami zadania są mieszkańcy Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z niepełnosprawnością oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni.


Działania wskazane w ofercie mogą mieć na przykład postać:

•działań o charakterze ogólnorozwojowym przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością,
•działań redukujących skutki izolacji społecznej wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, mających na celu wyrównywanie szans tych uczniów np.: korepetycje, reedukacja, grupy wsparciowo-samopomocowe, konsultacje indywidualne/rodzinne, materiały dydaktyczne dopasowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością itp. (przygotowane do prowadzenia w dwojakiej formie: stacjonarnej i online),
•działań redukujących skutki izolacji społecznej wśród osób dorosłych z niepełnosprawnością np.: zajęcia profilaktyczne, warsztaty i grupy o charakterze integrująco-samopomocowym,konsultacje indywidualne itp. (przygotowane do prowadzenia w dwojakiej formie: stacjonarnej i online),
•działań mających na celu edukację, integrację i wsparcie rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością np.: warsztaty grupowe, grupy wsparcia, grupy samopomocowe, gotowe poradniki i instruktaże dot. opieki nad osobą z niepełnosprawnością, indywidualne konsultacje rodzinne itp. (przygotowane do prowadzenia w dwojakiej formie: stacjonarnej i online).
•działań wspierających integrację środowiska, rozwój społeczny i emocjonalny, kierowanych do szerokiej grupy odbiorców - osób z niepełnosprawnością i ich rodzin np.: grupy dyskusyjne, grupy wsparcia, warsztaty tematyczne, spotkania okolicznościowe itp. (przygotowane do prowadzenia w dwojakiej formie: stacjonarnej i online),
•poradnictwo, seminaria edukacyjne, rozwijanie działań samopomocowych (grupy wsparcia),spotkania integracyjne, treningi umiejętności społecznych, działania rekreacyjne,zajęcia psychoedukacyjne.

W okresie występowania w kraju stanu epidemii dopuszcza się możliwość realizacji działań w sposób zdalny i telefoniczny po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
 

Finansowanie zadania:
W ramach kosztów zadania finansować można jedynie działania niezbędne do jego realizacji. Koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji:
- koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania, w tym koszty zakupionych do celów realizacji zadania materiałów i wyposażenia oraz koszty publikacji
- koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania,
- koszty promocji zadania.

Zakup doposażenia nie może przekraczać 10 % wartości wnioskowanej dotacji, a zakup jednego jego elementu kwoty 10.000,00 zł.

Formy realizacji zadania:
Zajęcia mogą być realizowane w formie stacjonarnej a także istnieje możliwość działań plenerowych. Ponadto projekt może zakładać organizację wycieczek dla wszystkich chętnych adresatów zadania. Oferent wskazując lokal w którym będzie prowadziła zadanie, może np. korzystać z zasobów lokalowych dzielnicy spełniających wszystkie wymogi co do dostępności dla osób niepełnosprawnych. Mogą to być np. budynki w których mieszczą się placówki oświatowe dostępne w dni wolne od nauki np. sobota/niedziela. Warunkiem jest uzyskanie przez oferenta wszystkich wymaganych zgód na korzystanie z powierzchni w danym budynku.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama