Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Realizacja działań profilaktyczno-edukacyjnych mających na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, skierowanych do mieszkańców Dzielnicy Ursynów...

Reklama
Realizacja działań profilaktyczno-edukacyjnych mających na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, skierowanych do mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2022 roku
Nabór od 30.11.2021 do 03.01.2022 15:59
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 70 tys. PLN
Rodziny
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja działań profilaktyczno-edukacyjnych mających na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, skierowanych do mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2022 roku.

Realizacja działań profilaktyczno-edukacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, skierowanych do mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2022 roku.

Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.

Cel zadania: Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Ursynowa dotkniętym lub zagrożonym zjawiskiem przemocy w rodzinie oraz przekazanie i rozpowszechnienie wiedzy na temat dostępnych form pomocy na terenie dzielnicy i m.st. Warszawy.

W ramach niniejszego konkursu oczekujemy ofert na realizację zadań adresowanych do mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w tym młodzieży i/lub osób dorosłych dotkniętych i/lub zagrożonych przemocą w rodzinie. Działania wskazane w ofercie powinny mieć na celu wspieranie takich osób, jak również redukcję skali występowania zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców Dzielnicy Ursynów poprzez psychoedukację, pracę warsztatową i pracę grupową.
W ramach niniejszego konkursu oczekujemy działań adresowanych do wszystkich mieszkańców Ursynowa, ze szczególnym uwzględnieniem następujących grup społecznych:

-  rodziców, dziadków oraz opiekunów dzieci, młodzieży i młodych osób dorosłych z rodzin dotkniętych/zagrożonych występowaniem zjawiska przemocy w rodzinie;

-  młodzieży (12 – 18 lat) z rodzin dotkniętych/zagrożonych występowaniem zjawiska przemocy w rodzinie;

-  młodych osób dorosłych (19 – 26 lat) wywodzących się z rodzin dotkniętych występowaniem zjawiska przemocy w rodzinie;

-  osób starszych.

Działania wskazane w ofercie mogą mieć na przykład postać:

  • działań na rzecz zwiększenia wiedzy mieszkańców na temat zjawiska przemocy w rodzinie, możliwości reagowania w przypadku zdiagnozowania przemocy oraz zmniejszenia przyzwolenia na stosowanie przemocy,
  • działań na rzecz poprawy funkcjonowania osób doznających przemocy w rodzinie w formie indywidualnego poradnictwa, działań grupowych i interwencji kryzysowych,
  • prowadzenie działań na rzecz podnoszenia kompetencji przedstawicieli służb, instytucji i innych podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania.

Proponowane działania muszą uwzględniać możliwość ich realizacji w kontekście aktualnej sytuacji epidemicznej, w tym ograniczeń, rekomendacji i wytycznych w tym zakresie wprowadzanych przez uprawnione służby i instytucje.

Działania wykazane w ofercie powinny prowadzić do:

  • zapewnienia wszechstronnej edukacji mieszkańcom Ursynowa w zakresie przeciwdziałania występowaniu zjawiska przemocy w rodzinie oraz oferty nieodpłatnej pomocy w tym obszarze świadczonej przez instytucje, organizacje pozarządowe i inne podmioty zlokalizowane na obszarze m.st. Warszawy;
  • zapewnienia kompleksowego wsparcia mieszkańcom Ursynowa doświadczających przemocy w rodzinie lub będących jej świadkami a także osób zagrożonych wystąpieniem tego zjawiska;
  • podniesienia i wzmocnienia kompetencji wychowawczo-opiekuńczych rodziców/opiekunów, seniorów, a także młodych osób wkraczających w świat dorosłych, a tym samym – pośrednio do redukcji szkód psychologicznych u dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

Inne aspekty, które należy bezwzględnie uwzględnić w treści oferty: przewidywana minimalna liczba odbiorców wszystkich działań, miejsce realizacji (w przypadku działań zdalnych: rodzaje platform do pracy zdalnej, proponowany adres/nazwa strony w Internecie i/lub w mediach społecznościowych), szczegółowy harmonogram działań zgodny z działaniami wskazanymi w kosztorysie oferty, rodzaj i sposób gromadzenia dokumentacji z realizacji zadania (np.: zgłoszenia i oświadczenia odbiorców przesłane drogą elektroniczną, zrzuty ekranowe z webinariów czy innych zajęć prowadzonych online, statystyki odsłon/pobrań gotowych materiałów edukacyjno-informacyjnych itp.), zwarty opis sposobu ewaluacji zadania z uwzględnieniem osiągnięcia wskazanych w ofercie rezultatów, szczegółowe informacje dotyczące kompetencji i wcześniejszego doświadczenia przewidywanych realizatorów zadania (fakultatywnie do oferty można np. załączyć skany dyplomów i uprawnień poświadczające kompetencje wskazanych osób), oraz – w przypadku oferty na wsparcie – opis postaci przewidzianego w kosztorysie wkładu własnego finansowego, rzeczowego i osobowego.

Zgodnie z zapisami umowy możliwe jest zwiększanie poszczególnych pozycji kosztorysu o maksymalnie 25% (zwiększanie o więcej niż 25% wymaga wcześniejszego aneksu).

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

1) Zadania publiczne powinny być zaprojektowanie i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze specjalnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami.

2) W umowie o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca określi szczegółowe warunki służące zapewnieniu przez Zleceniobiorcę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizacji zadań publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. Dostępność definiowana jest jako dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno- komunikacyjna.

3) Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnienia w zakresie minimalnym, w ramach realizowanego zadania publicznego:

a) w obszarze dostępności architektonicznej;

b) w obszarze dostępności cyfrowej;

c) w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

4) Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o zapewnianiu dostępności, w indywidualnym przypadku, jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno- komunikacyjnej), Oferent ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Według art. 7 ust. 2 ustawy dostęp alternatywny polega w szczególności na:

a) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub

b) zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub

c) wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

Rezultaty zadania:

Oferent zobowiązany jest do sformułowania w treści oferty dostosowanych do zakładanych form realizacji zadania, konkretnych i mierzalnych (możliwych do przedstawienia w formie liczbowej bądź procentowej) rezultatów realizacji zadania publicznego.

Przykładowe wskaźniki dotyczące rezultatów realizacji zadania:

  • sumaryczna liczba odbiorców oraz liczba odbiorców poszczególnych działań/wydarzeń, z wyszczególnieniem liczby: dzieci do lat 6, dzieci w wieku 6-12 lat, młodzieży w wieku 13-18 lat, młodzieży i młodych dorosłych w wieku 18-26 lat, rodziców/opiekunów, seniorów, specjalistów (psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele itp.);
  • liczba odsłon strony internetowej/strony w mediach społecznościowych lub inne statystyki wskazujące na liczbę odbiorców różnych działań prowadzonych w Internecie;
  • liczba godzin przeprowadzonych działań merytorycznych np. wykładów, warsztatów, konsultacji, webinariów itp.

Nieosiągnięcie przez oferenta zakładanych w ofercie rezultatów realizacji zadania publicznego może rodzić konsekwencję konieczności proporcjonalnego zwrotu środków.

Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. rezultatów realizacji zadania publicznego.

Termin realizacji zadania: 01.03.2022 r. - 31.12.2022 r.

Miejsce realizacji zadania: Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy.

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę.

Środki przeznaczone na realizację zadania: 70 000,00 zł (dział 852, rozdział 85205, § 2360)

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama