Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji osób starszych (60+) z terenu Dzielnicy...

Reklama
Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji osób starszych (60+) z terenu Dzielnicy Ursynów oraz rozwój ich aktywności społecznej
Nabór od 30.11.2021 do 03.01.2022 15:59
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 300 tys. PLN
Seniorzy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji osób starszych (60+) z terenu Dzielnicy Ursynów oraz rozwój ich aktywności społecznej.

Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji osób starszych (60+) z terenu Dzielnicy Ursynów oraz rozwój ich aktywności społecznej.

Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie. 

Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego​.

Cel zadania: Celem realizacji zadania publicznego jest rozwój oferty skierowanej do osób starszych (60+) z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ukierunkowanej na:

- tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych poprzez zapewnienie im atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, dostępu do nowych mediów cyfrowych, edukację, budowanie i rozwijanie form dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego (z uwzględnieniem programów wzmacniających więzi rodzinne oraz więzi niezwiązane z rodziną);

- poprawę stanu fizycznego i psychicznego osób starszych (między innymi poprzez organizację warsztatów, różnorodnych form wypoczynku i rekreacji, a także działań profilaktycznych i usprawniających);

- zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osób starszych, zwłaszcza samotnie zamieszkujących, m.in. poprzez wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w obszarze ułatwiania niesienia skutecznej pomocy seniorom z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w stanach zagrożenia ich zdrowia i życia oraz działania informacyjne i edukacyjne mające na celu zwiększanie wiedzy na temat zagrożeń cywilizacyjnych;

- rozwijanie idei wolontariatu senioralnego poprzez działania mające na celu zwiększenie aktywności społecznej osób starszych i ich angażowanie się w wolontariat oraz integrację międzypokoleniową z osobami młodszymi, które chcą działać na rzecz środowiska seniorskiego;

- wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych potrzeb związanych z wiekiem, kultywowanie pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń.

Proponowane działania muszą uwzględniać możliwość ich realizacji w kontekście aktualnej sytuacji epidemicznej, w tym ograniczeń, rekomendacji i wytycznych w tym zakresie wprowadzanych przez uprawnione służby i instytucje.

Adresaci zadania: 
Adresatami zadania są mieszkańcy Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w wieku 60+. Realizator zadania powinien w miarę możliwości umożliwić korzystanie z programu osobom niepełnosprawnym z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Finansowanie zadania:

W ramach kosztów zadania finansować można jedynie działania niezbędne do jego realizacji. Koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji:

- koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania, w tym koszty zakupionych do celów realizacji zadania materiałów i wyposażenia oraz koszty publikacji i promocji;

- koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania.

Zgodnie z umową możliwe jest w sprawozdaniu zwiększanie poszczególnych pozycji kosztorysu o maksymalnie 25% (zwiększanie o więcej niż 25% wymaga wcześniejszego aneksu).

Formy realizacji zadania: Dopuszcza się interaktywne formy realizacji zadania, w tym pracę on-line, w szczególności w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Dodatkowe uwagi:

W ramach zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

- prowadzenia dokumentacji merytorycznej zadania, np. dziennik działań, dziennik pracy, scenariusze, listy obecności, inne;

- prowadzenia ewaluacji skuteczności działań w odniesieniu do rezultatów;

- prowadzenie bieżącej działalności informacyjnej dot. realizowanego zadania, w tym systematyczne przekazywanie informacji nt. prowadzonych działań adresowanych do mieszkańców Ursynowa, w szczególności dot. harmonogramu, rekrutacji i możliwości zapisów, w ścisłej współpracy ze Zleceniodawcą, w tym przekazanie Zleceniodawcy co najmniej pięciu zdjęć dokumentujących/promujących realizowane działania w jakości umożliwiającej ich publikację na materiałach promocyjnych Dzielnicy.

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

1) Zadania publiczne powinny być zaprojektowanie i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze specjalnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami.

2) W umowie o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca określi szczegółowe warunki służące zapewnieniu przez Zleceniobiorcę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizacji zadań publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. Dostępność definiowana jest jako dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna.

3) Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnienia w zakresie minimalnym, w ramach realizowanego zadania publicznego:

a) w obszarze dostępności architektonicznej;

b) w obszarze dostępności cyfrowej;

c) w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

4) Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o zapewnianiu dostępności, w indywidualnym przypadku, jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno- komunikacyjnej), Oferent ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Według art. 7 ust. 2 ustawy dostęp alternatywny polega w szczególności na:

a) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub

b)zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub

c) wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

Rezultaty zadania:

Stworzenie w 2022 roku oferty zajęć, finansowanych lub współfinansowanych ze środków Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, skierowanych do mieszkańców Dzielnicy w wieku 60+.

Wskaźniki dotyczące realizacji zadania:

- liczba odbiorców, w tym odbiorców niekorzystających dotąd z oferty Dzielnicy w zakresie aktywizacji i integracji seniorów;

- liczba zrealizowanych działań – zorganizowanych spotkań, wydarzeń, warsztatów itp.;

- liczba godzin w ramach poszczególnych działań – w całym zadaniu i przypadających na jednego uczestnika.

Rezultaty realizacji zadania publicznego powinny być mierzalne i realistyczne.

Nieosiągnięcie przez oferenta zakładanych w ofercie rezultatów realizacji zadania publicznego może rodzić konsekwencję konieczności proporcjonalnego zwrotu środków. 

Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. rezultatów realizacji zadania publicznego.

Termin realizacji zadania: 1.03.2022 r. – 31.12.2022 r.

Miejsce realizacji zadania: Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy.

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama