Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania...

Reklama
Realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i środków psychoaktywnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2022 roku
Nabór od 30.11.2021 do 03.01.2022 15:59
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 353 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 353 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i środków psychoaktywnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2022 roku.

Realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i środków psychoaktywnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2022 roku.

Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.

Cel zadania:

Celem realizacji zadania publicznego jest przeciwdziałanie podejmowaniu ryzykownych zachowań oraz niwelowanie szkód wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, w tym:

- podniesienie świadomości na temat zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży związanych ze spożywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;

 - zwiększenie umiejętności wychowawczych beneficjentów oraz zmianę postaw wychowawczych rodziców/wychowawców na takie, które by zapobiegały lub minimalizowały wystąpienie zachowań problemowych/ryzykownych dzieci i młodzieży;

- podniesienie świadomości na temat uzależnień, ich przyczyn, zagrożeń i skutków, promocja zdrowego stylu życia.

Proponowane działania muszą uwzględniać możliwość ich realizacji w kontekście aktualnej sytuacji epidemicznej, w tym ograniczeń, rekomendacji i wytycznych w tym zakresie wprowadzanych przez uprawnione służby i instytucje.

Obszary tematyczne objęte zadaniem konkursowym:
- Realizacja kompleksowych programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, kierowanych do uczniów, ich rodziców i nauczycieli – w szczególności programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ośrodek Rozwoju Edukacji.
- Realizacja programów edukacyjnych, adresowanych do rodziców, wychowawców nauczycieli i pedagogów szkolnych, zwiększających ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
- Działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, podnoszących świadomość w zakresie uzależnień: ich przyczyn, zagrożeń i skutków oraz promujących zdrowy tryb życia. 
- Realizacja zajęć dla grup ryzyka z programem socjoterapeutycznym lub opiekuńczym.

Adresaci zadania:

Adresatami zadania są mieszkańcy Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w szczególności dzieci, młodzież i dorośli mieszkający w obszarach wskazanych na mapie kumulacji problemów społecznych, zalecanych szczególnej koncentracji działań wskazanych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagodzy z ursynowskich placówek oświatowych. Realizator zadania powinien w miarę możliwości umożliwić korzystanie z programu osobom z niepełnosprawnościami z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Finansowanie zadania:

W ramach kosztów zadania finansować można jedynie działania niezbędne do jego realizacji. Koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji:

- koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania, w tym koszty zakupionych do celów realizacji zadania materiałów i wyposażenia oraz koszty publikacji i promocji;

- koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania.

Zgodnie z umową możliwe jest w sprawozdaniu zwiększanie poszczególnych pozycji kosztorysu o maksymalnie 25% (zwiększanie o więcej niż 25% wymaga wcześniejszego aneksu).

Formy realizacji zadania:

Dopuszcza się interaktywne formy realizacji zadania, w tym pracę on-line, w szczególności w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Dodatkowe uwagi:

W ramach zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

- prowadzenia dokumentacji merytorycznej zadania, np. dziennik działań, scenariusze, listy obecności, inne;

- uzyskania aprobaty dyrektora placówki na realizację programu (potwierdzonej oświadczeniem składanym przez Oferenta);

- zapewnienia zgodności ze standardem jakości programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych, określonym w corocznie uchwalanym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy;

- prowadzenia działań adekwatnych do potrzeb konkretnych społeczności szkolnych, zgodnych z zapisami szkolnych programów profilaktyki oraz do potrzeb grup rówieśniczych, grup ryzyka itp.;

- preferowane będą oferty programów z bazy Rekomendowanych Programów Profilaktycznych, dostępnej na stronie: https://www.programyrekomendowane.pl/  oraz na stronie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:  https://www.parpa.pl/index.php/profilaktyka-system-rekomendacji/rekomendowane-programy-profilaktyczne;

- prowadzenia ewaluacji skuteczności działań w odniesieniu do rezultatów;

- prowadzenia bieżącej działalności informacyjnej dot. realizowanego zadania, w tym systematycznego przekazywanie informacji nt. prowadzonych działań adresowanych do mieszkańców Ursynowa, w szczególności dot. harmonogramu, rekrutacji

 i możliwości zapisów, w ścisłej współpracy ze Zleceniodawcą, w tym przekazanie Zleceniodawcy co najmniej pięciu zdjęć dokumentujących/promujących realizowane działania w jakości umożliwiającej ich publikację na materiałach promocyjnych Dzielnicy.

UWAGA! W przypadku powierzenia nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

WAŻNE:

   - oferent/kadra realizująca zadanie powinni posiadać udokumentowane kwalifikacje w obszarze profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

   -  wskazanie w ofercie kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej zadanie.

Oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z  2018 r. poz. 405), zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które:

a)            widnieją w Rejestrze lub;

b)           nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,

c)            co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy;

Rezultaty zadania:

Stworzenie w 2022 roku oferty programów profilaktycznych, finansowanych lub współfinansowanych ze środków Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, skierowanych do dzieci, młodzieży
z ursynowskich placówek oświatowych ich rodziców/opiekunów oraz nauczycieli i pedagogów szkolnych.

Wskaźniki dotyczące realizacji zadania:

-  liczba zrealizowanych działań;
-  liczba odbiorców działań z podziałem na dzieci, młodzież, rodziców/opiekunów, nauczycieli;
-  liczba godzin przeprowadzonych w ramach poszczególnych działań;
-  liczba szkół, w których przeprowadzono zajęcia.

Nieosiągnięcie przez oferenta zakładanych w ofercie rezultatów realizacji zadania publicznego może rodzić konsekwencję konieczności proporcjonalnego zwrotu środków. 

Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. rezultatów realizacji zadania publicznego.

Termin realizacji zadania: 1.03.2022 r. – 31.12.2022 r.

Miejsce realizacji zadania: Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy.

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę.

Środki przeznaczone na realizację zadania łącznie: 353 000,00zł (Dział 851, rozdział 85154, paragraf 2360).

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

1) Zadania publiczne powinny być zaprojektowanie i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze specjalnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami.

2) W umowie o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca określi szczegółowe warunki służące zapewnieniu przez Zleceniobiorcę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizacji zadań publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. Dostępność definiowana jest jako dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna.

3) Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnienia w zakresie minimalnym, w ramach realizowanego zadania publicznego:

a) w obszarze dostępności architektonicznej;

b) w obszarze dostępności cyfrowej;

c) w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

4) Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o zapewnianiu dostępności, w indywidualnym przypadku, jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno- komunikacyjnej), Oferent ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Według art. 7 ust. 2 ustawy dostęp alternatywny polega w szczególności na:

a) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub

b) zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub

c) wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama