Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

„Wzmacnianie społeczności lokalnych w Dzielnicy Mokotów”

Reklama
Nabór od 27.11.2021 do 31.12.2021 16:00
Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 220 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 220 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Mokotów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wzmacnianie społeczności lokalnych w Dzielnicy Mokotów”.
 1. Cele szczegółowe:
 • wzmacnianie tożsamości lokalnej i poczucia identyfikacji z miejscem zamieszkania;
 • integracja mieszkańców;
 • integracja podmiotów (organizacji, firm, instytucji itp.) działających na wspólnym obszarze (w społeczności lokalnej).
 1. Adresaci:

Mieszkańcy Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oraz podmioty (instytucje, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, podmioty prywatne itp.) działające na rzecz Dzielnicy Mokotów.

 1. Formy realizacji zadania:
 • działania w  środowisku lokalnym (zajęcia, festyny, konkursy itp.), które zostaną opracowane i przeprowadzone w oparciu o potrzeby społeczności lokalnej i we współpracy z podmiotami działającymi na danym terenie (instytucje, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, podmioty prywatne itp.);
 • działania o charakterze integrującym społeczność lokalną (bez względu na płeć, wyznawaną religię, orientację seksualną itp.), współtworzone i współrealizowane przez mieszkańców;
 • działania mające na celu zbudowanie/wzmocnienie współpracy działających na danym obszarze podmiotów (organizacji pozarządowych, firm, instytucji, placówek oświatowych itp.), służące budowaniu długofalowej współpracy w wymiarze lokalnym;
 • cykliczne, nie rzadziej niż co 2 miesiące, spotkania członków partnerstwa lokalnego;
 • w związku z trwającą pandemią prowadzenie działań integrujących mieszkańców za pośrednictwem dostępnych kanałów  on - line (Facebook itp.).
 • W związku z sytuacją w Polsce związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2 zajęcia mogą być prowadzone w zależności od możliwości w formie on-line bądź stacjonarnie.
 1. Wymagania:
 • realizator zapewni odpowiednie warunki do realizacji projektu na terenie Dzielnicy Mokotów (np. zapewni odpowiedni lokal, jeśli taki jest potrzebny do prowadzonych działań);
 • realizator zapewni promocję i rekrutację uczestników;
 • realizator dołączy do oferty deklaracje współpracy min. 3 innych podmiotów np. instytucji, organizacji pozarządowych;
 • wymagana dokumentacja: lista obecności, konspekt zajęć;
 • kadra: realizator zapewni kadrę odpowiednią do prowadzonych zajęć;
 • realizator odpowiada za bezpieczeństwo uczestników;
 • realizator jest zobowiązany do sporządzenia notatek ze spotkań partnerstwa lokalnego i przesyłania ich do członków danego partnerstwa, a także do sporządzania listy uczestników spotkania.

W przypadku zajęć dla osób małoletnich:

Oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U z 2020 r. poz.152), zweryfikuje osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynnościpod kątem ich figurowania wRejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które:

a) widnieją w Rejestrze lub

b) nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub

c) co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy;

 

*Partnerstwo lokalne jest rozumiane jako współpraca między różnymi podmiotami (organizacje pozarządowe, instytucje, firmy itp.) oraz mieszkańcami, którzy są zainteresowani wspólnymi działaniami na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama