Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 25.11.2021 do 17.01.2022 16:00
Biuro Kultury
Łączny budżet 500 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Różnorodna Warszawa.

Pożądane cechy projektu:

 1. Oferta powinna w pełni realizować przynajmniej jeden z priorytetów konkursu. W skróconym opisie zadania należy wskazać wybrany priorytet/priorytety.
 2. Projekt powinien opierać się na spójnej koncepcji merytorycznej, popartej rozpoznaniem podejmowanej problematyki i potrzeb grup, do których zadanie jest adresowane.
 3. Projekt może być realizowany z wykorzystaniem różnych form i metod działania (artystycznych, edukacyjnych, animacyjnych). Należy opisać metody i narzędzia pracy wybrane do realizacji projektu.
 4. Oferta powinna charakteryzować się wysokim poziomem merytorycznym oraz odpowiednim do rodzaju i skali projektu doborem wykonawców oraz kadry realizującej zadanie.
 5. Oferta powinna zawierać szczegółowy opis odbiorców i odbiorczyń zadania, przygotowany na podstawie konkretnych informacji analizowanych przez Oferenta. Zalecane jest uwzględnienie potrzeb osób z utrudnionym dostępem do kultury. Jeżeli Oferent adresuje projekt szeroko – do wielu grup, powinno to znaleźć odzwierciedlenie w charakterystyce zadania.
 6. Oferent powinien przedstawić racjonalny plan organizacji zadania wraz z opisem metod realizacji dobranych ze względu na grupę docelową, a także plan komunikacji i promocji.
 7. Oferta powinna zawierać opis rezultatów: wymiernych, sprawdzalnych i takich, na które Oferent ma wpływ.
 8. W przypadku projektów zakładających przygotowanie i druk publikacji oferta musi zawierać przemyślany plan dystrybucji publikacji (liczba egzemplarzy autorskich do użytku Oferenta i przeznaczonych do sprzedaży lub innej dystrybucji) powstałych podczas realizacji zadania. Dystrybucja nakładu powstałej w ramach zadania publikacji musi zostać zakończona w czasie trwania realizacji zadania (konieczność udokumentowania dystrybucji w terminie realizacji zadania), a wszystkie wpływy ze sprzedaży publikacji w czasie trwania realizacji zadania muszą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadania (nie dotyczy publikacji udostępnianych bezpłatnie w wersji elektronicznej w domenie publicznej).
 9. W przypadku nawiązania współpracy Oferenta z miejską instytucją kultury, możliwe jest pozyskanie wkładu finansowego ze środków tej instytucji, pod warunkiem, że środki te nie pochodzą z dotacji podmiotowej lub celowej przyznanej z budżetu m.st. Warszawy.

Dodatkowe informacje:

 1. W Syntetycznym opisie zadania należy przedstawić krótką i klarowną informację o założeniach i skali (podstawowe rezultaty)  przedsięwzięcia oraz wskazać wybrany priorytet/priorytety konkursu. Pozostałe informacje, jak np. opis działań, charakterystyka organizacji, czy prezentacja kadr, powinny zostać umieszczone w przeznaczonych do tego częściach formularza aplikacyjnego.
 2. W związku z realizacją przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy programów wykonawczych Strategii #Warszawa2030 wyłonieni Oferenci zobowiązani będą do przedstawiania dodatkowych, określonych w umowie informacji dotyczących zadania.
 3. Produkcja wydarzeń w ramach zgłaszanych ofert powinna być zrównoważona ekologicznie, a tam gdzie to możliwe opierać się na korzystaniu z lokalnych zasobów, ograniczaniu energochłonnych projektów promocyjnych i współpracy z ekologicznymi dostawcami i kontrahentami.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama