Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Konkurs ofert: Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Reklama
Nabór od 23.11.2021 do 16.12.2021 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
Łączny budżet 600 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dorośli, Dzieci
Prezydenta Miasta Kielce na realizację w latach 2022-2023 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, którego adresatami są mieszkańcy Kielc.

Przedmiotem zadania jest prowadzenie w lokalu Zleceniodawcy w Kielcach, przy ul. Zbożowej 4, 
ośrodka wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 

Zadaniem Ośrodka powinno być: 
1) prowadzenie działań o charakterze pomocowym, 
2) pobudzanie interakcji pomiędzy dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi pochodzącymi z różnych środowisk, posiadających różne predyspozycje oraz talenty, 
3) wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami zadania, integracja między różnymi nieformalnymi grupami, poprzez organizację różnego rodzaju zajęć, m. in.: artystycznych, edukacyjnych, sportowych, tanecznych, wzmacnianie inicjatyw obywatelskich, kształtowanie świata wartości, norm i zachowań, 
4) umożliwienie współpracy z organizacjami pozarządowymi realizującymi cele spójne z celami ośrodka na rzecz rozwoju form wsparcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 

1. Wysokość środków publicznych planowana na realizację zadania na lata 2022–2023: 
Na realizację zadania w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Miasto Kielce przeznacza 
łączną kwotę 600 000 zł, (słownie: sześćset tysięcy złotych) w tym: 
1. w 2022 roku – 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), 
2. w 2023 roku – 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wspierania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

Dotacja Miasta Kielce nie może być wyższa niż 95% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację 
zadania. 

Terminy oraz forma składania ofert 
Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się na Platformie Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi, zwanej dalej „Platformą”, na stronie internetowej pod adresem https://ngo.kielce.eu/ i tworzą Konto Wnioskodawcy. 

Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Platformy oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny. Niespełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty. 

Oferty za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej https://ngo.kielce.eu/ należy 
przesłać do dnia 16 grudnia 2021 r. do godz. 23:59. 

Oferty papierowe należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2 w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem nazwy i adresem podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z pomocy społecznej – Zadanie …………………………………………” 
(nazwa zadania)

Reklama