Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Realizacja zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2022-2024

Reklama
Nabór od 25.11.2021 do 16.12.2021 15:30
Departament Spraw Społecznych
Łączny budżet 2,325 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2022-2024.

Prezydent Miasta Białegostoku

na podstawie art. 11, 12, 13, 14 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

I.    Rodzaje zadań i warunki realizacji.

Rodzaje zadań    Wysokość środków
1. Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych
Cel:
Pobyt w mieszkaniach chronionych – treningowych jest formą wsparcia zapewniającą warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku
i integracji ze społecznością lokalną, przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką specjalistów do samodzielnego życia lub uzyskania/utrwalenia niezależności umożliwiającej funkcjonowanie poza domem rodzinnym oraz miejscem na tzw. pobyt krótkoterminowy dotyczący nieprzewidzianych sytuacji życiowych.
Cele szczegółowe:
1)    umocnienie osób z zaburzeniami psychicznymi w pełnieniu ról społecznych i w uzyskaniu szeroko pojętej samodzielności;
2)    zapewnienie wsparcia terapeutycznego w celu utrwalenia szeroko pojętej niezależności;
3)    przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Adresaci działania:
Pełnoletnie osoby z niepełnosprawnością z tytułu problemów zdrowia psychicznego, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym wg kodu niepełnosprawności 02-1), P lub 26 pkt 1 lit. d, będące mieszkańcami miasta Białystok.
Forma realizacji:
1)    prowadzenie 2 mieszkań chronionych – treningowych dla min. 7 dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi w lokalach zapewnionych przez Miasto Białystok (jeden lokal o powierzchni 62,5 m2, drugi o powierzchni 74,2 m2);
2)    w ofercie nie należy uwzględniać kosztów mediów oraz kosztów czynszu za lokale;
3)    oferent powinien przedstawić w ofercie projekt „Regulaminu pobytu” w mieszkaniach chronionych – treningowych, zawierający określenie:
a)    rodzajów i form świadczonej pomocy,
b)    grupy osób uprawnionych do korzystania z pobytu,
c)    zasad przyjmowania i relegowania z mieszkań,
d)    zasad odpłatności, jeżeli będzie ona stosowana,
e)    uprawnień i obowiązków mieszkańców,
f)    konsekwencji łamania zasad regulaminu;
4)    okresowy pobyt w mieszkaniach powinien mieć charakter treningowy i zapewniać osobom w nich przebywających wsparcie terapeutyczne w formie pracy indywidualnej i zespołowej oraz warunki do adaptacji i rehabilitacji społecznej osób chorujących psychicznie, w
tym pracę z rodziną i otoczeniem osoby przebywającej w mieszkaniu, w celu zapewnienia wsparcia po powrocie do środowiska;
5)    pobyt jednej osoby w mieszkaniu może wynosić od 6 do 24 miesięcy w zależności od potrzeb;
6)    nabór powinien być skierowany do osób uczących się, pracujących lub korzystających z różnych środowiskowych form wsparcia i / lub uczestniczących w różnych formach szeroko pojętej rehabilitacji;
7)    zasady naboru osób do pobytu w mieszkaniach chronionych – treningowych powinny zapewniać jawność i przejrzystość kryteriów kwalifikacyjnych i powinny zostać opisane w ofercie;
8)    wymagane jest prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania, w tym indywidualnych planów pracy z przebywającymi w mieszkaniu osobami;
9)    oferent powinien zapewnić końcową ewaluację uczestnictwa beneficjenta w projekcie określającą stopień realizacji zakładanych celów i osiągnięcie rezultatów.
Rezultaty:
Pobyt w mieszkaniu każdego z beneficjentów powinien być poddany ewaluacji końcowej, wyniki powinny być ujęte w raporcie przekazywanym do Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu okresu pobytu danego uczestnika. W raporcie należy określić stopień osiągnięcia rezultatów w następujących obszarach:
1)    wzrost lub utrzymanie aktywności w życiu codziennym osób
z zaburzeniami psychicznymi;
2)    poprawa samodzielności w codziennym życiu;
3)    poprawa lub utrzymanie funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w rodzinie i/ lub środowisku;
4)    pobudzenie i rozwój zainteresowań wśród osób z zaburzeniami psychicznymi;
5)    poprawa jakości życia poprzez usprawnienie psychoruchowe osób z zaburzeniami psychicznymi;
6)    wzrost aktywności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi;
7)    wzrost lub utrzymanie aktywności zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi;
8)    integracja osób z zaburzeniami psychicznymi ze środowiskiem lokalnym.
Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia.    

 

 

 

 

Planowana wysokość środków:
 w 2022 r. wynosi
210 000 zł
w 2023 r. wynosi
220 000 zł
w 2021 r. wynosi
230 000 zł

2. Prowadzenie mieszkań adaptacyjnych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
Cel:
1)    zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wsparcia merytorycznego lub weryfikacji prawidłowości funkcjonowania przez opiekuna / koordynatora mieszkań;
2)    przygotowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do samodzielnego funkcjonowania;
3)    przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi.
Adresaci działania:
Pełnoletnie osoby z zaburzeniami psychicznymi (z adekwatnym orzeczeniem potwierdzającym jednostkę chorobową), które przeszły etap usamodzielniania w mieszkaniu chronionym – treningowym, będące mieszkańcami miasta Białystok.

Forma realizacji:
1)    prowadzenie dwóch mieszkań adaptacyjnych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, w mieszkaniach komunalnych zapewnionych przez Miasto Białystok;
2)    mieszkania przeznaczone są dla osób będących na liście osób oczekujących na mieszkanie socjalne z zasobów ZMK. Czas pobytu
w mieszkaniu może obejmować okres do momentu otrzymania lokalu socjalnego, jednak nie dłużej niż okres realizacji zadania publicznego;
3)    wszelkie koszty związane z eksploatacją mieszkań adaptacyjnych tj. energia elektryczna, gaz, czynsz, centralne ogrzewanie, podgrzewanie wody, ścieki, śmieci, zimna woda pokrywa Miasto Białystok, natomiast mieszkańcy refundują koszty eksploatacyjne za pośrednictwem organizacji pozarządowej. Rozliczenie dokonywane będzie w terminie do 25 dnia następnego miesiąca na podstawie faktur dotyczących użytkowania lokalu będących w posiadaniu Miasta Białystok;
4)    realizowanie kontraktu dot. warunków pobytu w mieszkaniu adaptacyjnym;
5)    oferent powinien przedstawić w ofercie projekt „Regulaminu pobytu” w mieszkaniu adaptacyjnym;
6)    oferent musi posiadać minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu placówki dla osób z zaburzeniami psychicznymi, działającej nie mniej niż sześć godzin dziennie;
Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia.    

 

 

 

 

 


Planowana wysokość środków:
w 2022 r. wynosi
15 000 zł
w 2023 r. wynosi
15 000 zł
w 2024 r. wynosi
15 000 zł

3. Zapewnienie opieki wytchnieniowej opiekunom osób ze spektrum autyzmu
Cel:
Zapewnienie opieki umożliwiającej czasowe całodobowe przebywanie osoby z niepełnosprawnością pod profesjonalną opieką w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez jej opiekuna lub potrzeby odpoczynku opiekuna.
Adresaci działania:
Pełnoletnie osoby ze spektrum autyzmu, posiadające orzeczenie
 o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, będące mieszkańcami miasta Białystok.
Forma realizacji:
l) opieka wytchnieniowa obejmować będzie okresowe lub całodobowe przebywanie niesamodzielnej osoby z niepełnosprawnością pod nadzorem w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez opiekuna;
2)    usługa świadczona będzie w lokalu mieszkalnym o pow. 64,42 m2 zapewnionym przez Miasto Białystok, w ofercie nie należy uwzględniać kosztów mediów oraz kosztów czynszu za lokal;
3)    wymagane jest zatrudnienie opiekunów posiadających odpowiednie kwalifikacje do opieki nad osobami z różnymi niepełnosprawnościami, w tym osobami ze spektrum autyzmu;
4)    jednorazowy pobyt osoby z niepełnosprawnością nie powinien być dłuższy niż 3 tygodnie, przy czym okres ten będzie mógł być wydłużony, gdy wymagać będzie tego konkretna sytuacja opiekuńcza;
5)    oferent powinien przedstawić w ofercie projekt „Regulaminu pobytu w ramach opieki wytchnieniowej”
6)    oferent musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie w pracy
z pełnoletnimi osobami ze spektrum autyzmu.
Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia.    

 

 

 

 

 


Planowana wysokość środków:
w 2022 r. wynosi
180 000 zł
w 2023 r. wynosi
185 000 zł
w 2024 r. wynosi
190 000 zł


4. Zapewnienie opieki wytchnieniowej opiekunom osób
 z niepełnosprawnością intelektualną
Cel:
Zapewnienie opieki umożliwiającej czasowe całodobowe przebywanie osoby z niepełnosprawnością pod profesjonalną opieką w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez jej opiekuna lub potrzeby odpoczynku opiekuna.
Adresaci działania:
Pełnoletnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, będące mieszkańcami miasta Białystok.
Forma realizacji:
1)    opieka wytchnieniowa obejmować będzie okresowe lub całodobowe przebywanie niesamodzielnej osoby z niepełnosprawnością pod nadzorem w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez rodziców lub opiekunów;
2)    usługa świadczona będzie w lokalu zapewnionym przez Oferenta,
w ofercie dopuszcza się uwzględnienie kosztów mediów oraz kosztów czynszu za lokal;
3)    wymagane jest zatrudnienie opiekunów posiadających odpowiednie kwalifikacje do opieki nad osobami z różnymi niepełnosprawnościami, w tym osobami z niepełnosprawnością intelektualną;
4)    jednorazowy pobyt osoby z niepełnosprawnością nie powinien być dłuższy niż 3 tygodnie, przy czym okres ten będzie mógł być wydłużony, gdy wymagać będzie tego konkretna sytuacja opiekuńcza;
5)    oferent powinien przedstawić w ofercie projekt „Regulaminu pobytu w ramach opieki wytchnieniowej”;
6)    oferent musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie w pracy
z pełnoletnimi osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia.    

 

Planowana wysokość środków:
w 2022 r. wynosi
120 000 zł
w 2023 r. wynosi
125 000 zł
w 2024 r. wynosi
130 000 zł

 5. Pomoc psychologiczno — terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem
z niepełnosprawnościami
Cel:
Wsparcie rodziny w procesie wychowania niepełnosprawnego dziecka.
Adresaci działania:
Rodzice lub opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami, będący mieszkańcami miasta Białystok.
Forma realizacji:
1) wymagane formy wsparcia:
- prowadzenie konsultacji z zakresu psychiatrii dziecięcej,
- prowadzenie konsultacji psychologicznych,
- prowadzenie diagnoz i konsultacji z zakresu psychologii klinicznej,
- prowadzenie psychoterapii indywidualnej,
- prowadzenie treningu umiejętności społecznych,
- prowadzenie grupy edukacyjno – wsparciowej dla rodziców/ opiekunów dzieci niepełnosprawnych,
- prowadzenie terapii rodziny;
2) wymagane jest zatrudnienie kadry posiadającej wysokie, potwierdzone stosownymi dokumentami kompetencje zawodowe, w tym:
- psychiatra dziecięcy,
- psycholog,
- psycholog kliniczny,
- psychoterapeuta.
- trener umiejętności społecznych.
Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia.    

 

 


Planowana wysokość środków:
w 2022 r. wynosi
180 000 zł
w 2023 r. wynosi
190 000 zł
w 2024 r. wynosi
200 000 zł

6.    Informator miejski dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – prowadzenie strony internetowej
Cel:
Dostarczanie osobom z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu niezbędnych informacji poprzez prowadzenie Białostockiego Informatora Dla Osób Niepełnosprawnych (BIDON) mającego formę strony internetowej.

Adresaci działania:
Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie, organizacje, instytucja oraz mieszkańcy Miasta Białystok zainteresowani tematyką niepełnosprawności.
Forma realizacji:
1)    dostarczanie za pośrednictwem strony internetowej informacji dotyczących m.in.:
a)    aktualnie obowiązujących uprawnień, ulg i świadczeń przysługujących osobom z niepełnosprawnościami,
b)    realizowanych programów na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
c)    informacji o ośrodkach rehabilitacyjnych i terapeutycznych, placówkach oświatowych i wszelkich instytucjach realizujących działania w zakresie rehabilitacji leczniczej, społecznej
i zawodowej na terenie Miasta Białystok,
d)    wszelkich informacji ułatwiających codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami;
2)    zatrudnienie administratora strony, który będzie dbał o jej bieżącą aktualizację i obsługę oraz opracowywał i upubliczniał zebrane informacje;
3)    po stronie oferenta leżeć będzie obsługa techniczna oraz koszty utrzymania strony internetowej.
Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia.    

Planowana wysokość środków:
w 2022 r. wynosi
40 000 zł


w 2023 r. wynosi
40 000 zł

w 2024 r. wynosi
40 000 zł

 

Szczegółowe warunki realizacji powyższych zadań:
1. Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2024 r.
2. W ramach każdego zadania może zostać wybrana jedna oferta.
3. Oferent zobowiązany jest do wskazania przewidywanych rezultatów. Rezultaty muszą być mierzalne i realne do osiągnięcia.
4. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 20% całkowitej wartości projektu.
5. Realizacja zadania powinna odbywać się z uwzględnieniem zasady zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zasady równego traktowania:
a) zasada zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – polega na zapewnieniu co najmniej minimalnej dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej w rozumieniu art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 z późn. zm.);
b) zasada równego traktowania – oznacza równe traktowanie osób bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.
6. Informacja o finansowaniu zadania publicznego z budżetu Miasta Białystok winna znaleźć się na stronie internetowej podmiotu, któremu przyznana zostanie dotacja.

Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radę Miasta Białystok budżetu na rok 2021 oraz po złożeniu ofert.
W latach 2023-2024 wysokość środków będzie uzależniona od wysokości budżetu miasta na dany rok. Kwota ta może ulec zmianie gdy nastąpi zmiana projektu budżetu Miasta w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia
w dniu ogłoszenia konkursu lub w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji komisji.
W przypadku, gdy wysokość środków przewidzianych umową na kolejne lata w znacznym stopniu utrudni lub uniemożliwi realizację zadania w sytuacji wystąpienia szczególnych okoliczności, w tym zmiany wysokości najniższego wynagrodzenia, zwiększenia cen towarów, usług i mediów, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania i właściwej jakości realizowanych usług możliwe jest zwiększenie dotacji stosownie do możliwości finansowych budżetu miasta.
II.    Warunki przyznawania dotacji:

1.    Zlecenie zadania i ich finansowanie  odbywa się z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.), z uwzględnieniem art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U.  2021 poz. 305 z późn. zm.).
2.    Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego lub wycofać ofertę.
3. Oferent, który otrzymał dotację zobowiązany jest do:
1) przedstawienia zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, zaktualizowanego planu i harmonogramu oraz aktualizacji zakładanych rezultatów
w przypadku przyznania dotacji w wysokości  mniejszej  niż wnioskowana;
2) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy
i dokonywanych z tych środków wydatków;
3) realizacji zadania z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie;
4) złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego za pośrednictwem platformy
Witkac.pl oraz w wersji papierowej do Departamentu Spraw Społecznych z jednakową sumą kontrolną w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania  został określony w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku  Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2057);
5) opisywania oryginałów faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych
lub księgowych, potwierdzających prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji zgodnie
z zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 144/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 lutego
2019 r;
4. Prezydent Miasta Białegostoku może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:
1) okaże się, iż zaktualizowany zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w złożonej pierwotnie ofercie;
2) oferent, w przypadku otrzymania dotacji w mniejszej kwocie niż wnioskowana nie przedstawi zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, zaktualizowanego planu i harmonogramu oraz zakładanych rezultatów, w czasie umożliwiającym przygotowanie i podpisanie umowy;
3) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności, podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
5. Dotacja na realizację zadania objętego niniejszym ogłoszeniem nie może być wykorzystana na:
1) przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta;
2) zobowiązania powstałe przed datą obowiązywania umowy o udzielenie dotacji;
3) wynagrodzenia oraz inne wydatki na pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji związane z realizacją zadania wykazane w kosztorysie nieproporcjonalnie do terminu
i zakresu realizacji zadania.
4) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów;
5) nabycie lub dzierżawę gruntów;
6) zadania inwestycyjne, w tym m. in. prace budowlane;
7) działalność gospodarczą i polityczną;
8) kary i odsetki.
6. W przypadku zadań zlecanych w formie wsparcia oferent ma obowiązek wniesienia finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitej wartości zadania.
7.    Wkład własny może mieć formę:
1) wkładu finansowego – środki finansowe własne oferenta lub pozyskane przez niego ze źródeł innych niż budżet Miasta Białystok.
UWAGA: Wkład rzeczowy nie może być przeliczany na finansowy.
2) wkładu osobowego – nieodpłatna, dobrowolna praca, w tym świadczenia wolontariuszy
i praca społeczna członków organizacji odpowiednio udokumentowana z zachowaniem następujących warunków:
a) zakres, sposób i czas wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone
w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) wolontariusz musi prowadzić na bieżąco karty pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy (dokumentacja ta musi być przechowywana na zasadach ogólnych, tak jak dokumenty finansowe); karty pracy muszą być podpisane przez wolontariusza oraz osobę upoważnioną do odbioru pracy wykonanej przez wolontariusza;
c) wolontariusz musi posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy;
d) wartość pracy jednego wolontariusza wyliczona jest w oparciu o maksymalną stawkę za jedną godzinę pracy nieprzekraczającą 25 zł/godz., z zastrzeżeniem pkt e);
e) jeśli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza może być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu, z tym że warunkiem przyjęcia do kalkulacji kwoty wyższej niż kwota wskazana
w pkt d) jest posiadanie przez wolontariusza kwalifikacji co najmniej takich jakie posiada stały personel, w pozostałych przypadkach przyjmuje się, iż wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekroczyć kwoty za jedną godzinę pracy wskazanej w pkt d).
8. Wkład własny powinny stanowić w całości lub częściowo środki finansowe, którymi dysponuje oferent (własne lub pochodzące z innych źródeł) – nie może być to wyłącznie wkład osobowy.
III.    Termin i warunki składania ofert.

1. W konkursie mogą brać udział podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące statutową działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
2. Dwa lub więcej w/w podmiotów mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna wskazuje:
1) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty;
2) sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej.
3. Umowę zawartą pomiędzy w/w podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o realizację zadania publicznego.
4. Podmioty składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art.16 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
5. Oferty dotyczące realizacji zadania publicznego należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) do Prezydenta Miasta Białegostoku w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersji papierowej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pok. nr 10.
6. Termin składania ofert w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej upływa
21 dnia o godzinie 15.30 od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, na portalu miejskim www.bialystok.pl,na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz na platformie Witkac.pl.
7. Za ofertę złożoną uważa się ofertę złożoną za pośrednictwem platformy Witkac.pl oraz dostarczoną w wersji papierowej z jednakową sumą kontrolną.
8. Wymagana dokumentacja:
1)    prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących;
2)    aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencji potwierdzający status prawny podmiotu
i umocowanie osób go reprezentujących – dotyczy oferentów, którzy nie podlegają wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym;
3)    statut w wersji elektronicznej (w przypadku oferty wspólnej statut każdej organizacji).
9. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione.
10. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia złożonych ofert.

IV.    Koszty, które w szczególności mogą być poniesione z dotacji:

1. Oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z przygotowanym przez siebie
i zaakceptowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku kosztorysem.
2. Koszty zostaną uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:
1)    są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem, a także są niezbędne dla jego realizacji;
2)    są uwzględnione w kosztorysie, w pozycji w ramach której są rozliczane;
3)    są racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych;
4)    odzwierciedlają koszty rzeczywiste, a także są skalkulowane proporcjonalnie dla przedsięwzięcia objętego finansowaniem (np. kosztem kwalifikowanym może być jedynie część wynagrodzenia księgowego, jeżeli wykonuje on w ramach godzin pracy również inne zadania, nie związane z obsługą projektu);
5)    zostaną poniesione w okresie realizacji zadania;
6)    są poparte właściwymi dowodami księgowymi oraz są prawidłowo opisane
i odzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).
3.    Koszty osobowe i bezosobowe mogą być ponoszone w następującym zakresie:
1)    wynagrodzenia za realizację zadań wraz z przewidzianymi prawem narzutami
płatne zgodne z cenami obowiązującymi na lokalnym rynku. W kosztorysie do oferty należy w szczególności określić stawkę wynagrodzenia oraz formę zatrudnienia
dla każdego stanowiska pracy;
2)    koszty bezosobowe – wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji projektu na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło.


V.    Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków w czasie realizacji projektu.

Dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć, tj. zwiększania wartości pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów działania oraz pomiędzy działaniami określonymi  
w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, jednak nie więcej niż 15%. Zmiany powyżej 15% wymagają zawarcia aneksu do umowy i powinny być zgłaszane  
w terminie umożliwiającym przygotowanie i podpisanie aneksu.

VI.    Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.

1. Prezydent Miasta Białegostoku powołuje Komisję Konkursową do zaopiniowania złożonych ofert.
2. Skład Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku.
3. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, decyzję o przyznaniu dotacji
i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta Białegostoku w formie zarządzenia,
w terminie do 30 dni od daty końcowego terminu składania ofert.
4. Decyzja o rozstrzygnięciu konkursu nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od powyższej decyzji nie stosuje się trybu odwołania.
5. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
6. Odrzuceniu podlegają oferty nie spełniające następujących kryteriów formalnych:
1)    złożone w formie nieodpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu oraz
nie złożone poprzez platformę Witkac.pl;
2)    złożone po terminie;
3)    dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi oferenta;
4)    niedotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu;
5)    złożone przez podmiot nieuprawniony;
6)    podpisane przez osoby nieupoważnione;
7)    przy braku pieczątki imiennej podpisane w sposób nieczytelny;
8)    do których nie dołączono wymaganych załączników;
9)    zawierające dokumenty nieoryginalne, nie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione;
10)    w których koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne przekraczają 20% całkowitej wartości projektu;
11)    w których wkład własny oferenta nie spełnia wymaganego minimum wskazanego
w ogłoszeniu – dotyczy zadań realizowanych w formie wsparcia.

7.    Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania, o którym mowa w rozdziale I następuje w oparciu o następujące kryteria merytoryczne:

Ocena merytoryczna ofert złożonych na realizacje zadań w formie powierzenia realizacji zadania publicznego:
Lp    Przyjęte kryteria oceny oferty    Punkty kontrolne oceny    Skala ocen    Liczba przyznanych punktów
1.    Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta    •    Czy podmiot dysponuje zasobem lokalowym umożliwiającym realizację zadania?
•    Czy opis planowanych działań gwarantuje osiągnięcie celu zadania?
•    Czy zakładane cele są spójne z rezultatami?    0-30 pkt    
2.    Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania    •    Czy przedstawiona kalkulacja kosztów jest spójna z opisem działań?
•    Czy wysokość wnioskowanej dotacji jest adekwatna do planowanych działań?
•    Czy planowane wydatki są zasadne
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania?     0-30 pkt    
3.    Zadeklarowana przez podmiot jakość wykonania zadania
i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie    •    Czy doświadczenie oferenta gwarantuje właściwą realizację zadania?
•    Wiarygodność i rzetelność podmiotu?
•    Czy kwalifikacje kadry zatrudnionej przy realizacji zadania są wystarczające do realizacji programu?    0-30 pkt    
4.    Zasięg pomocy oferowanej przez podmiot    •    Ocena skali realizowanego projektu tj. liczba osób objętych projektem.    0-5 pkt    
5.    Staranność w przygotowaniu oferty    •    Czy poszczególne części oferty są ze sobą spójne?
•    Czy oferta sporządzona jest jasno
i przejrzyście?    0-5 pkt    
                                                                                                    Razem     max. 100    

Ocena merytoryczna ofert złożonych na realizacje zadań w formie wsparcia realizacji zadania publicznego:

Lp    Przyjęte kryteria oceny oferty    Punkty kontrolne oceny    Skala ocen    Liczba przyznanych punktów
1.    Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta    •    Czy podmiot dysponuje zasobem lokalowym umożliwiającym realizację zadania?
•    Czy opis planowanych działań gwarantuje osiągnięcie celu zadania?
•    Czy zakładane cele są spójne z rezultatami?    0-30 pkt    
2.    Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania    •    Czy przedstawiona kalkulacja kosztów jest spójna z opisem działań?
•    Czy wysokość wnioskowanej dotacji jest adekwatna do planowanych działań?
•    Czy planowane wydatki są zasadne
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania?     0-30 pkt    
3.    Zadeklarowana przez podmiot jakość wykonania zadania
i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie    •    Czy doświadczenie oferenta gwarantuje właściwą realizację zadania?
•    Wiarygodność i rzetelność podmiotu?
•    Czy kwalifikacje kadry zatrudnionej przy realizacji zadania są wystarczające do realizacji programu?    0-25 pkt    
4.    Zadeklarowany wkład osobowy,
w tym świadczenia
wolontariuszy i praca społeczna członków przy realizacji zadania    •    Czy podmiot przewiduje pracę społeczną członków i świadczenia wolontariuszy przy realizacji zadania?
•    Czy deklarowany wkład osobowy
gwarantuje właściwą realizację zadania?    0-5  pkt    
5.    Zasięg pomocy oferowanej przez podmiot    •    Ocena skali realizowanego projektu tj. liczba osób objętych projektem.    0-5  pkt    
6.    Staranność w przygotowaniu oferty    •    Czy poszczególne części oferty są ze sobą spójne?
•    Czy oferta sporządzona jest jasno
i przejrzyście?    0-5 pkt    
                                                                                                    Razem     max. 100    

8. Komisja konkursowa rekomenduje dofinansowanie ofert, które uzyskają co najmniej
70 punktów.
9. Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne. Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i jej cel zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl, w siedzibie Urzędu Miejskiego, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, a także na platformie Witkac.pl.

VII.    Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ administracji publicznej w dwóch ostatnich latach oraz związanymi z nimi kosztami:

W budżecie Miasta Białegostoku na 2020 r. suma środków przeznaczonych na realizację powyższych zadań wyniosła
Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych.    210 000 zł
Prowadzenie mieszkań adaptacyjnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.    15 000 zł
Zapewnienie opieki wytchnieniowej opiekunom osób ze spektrum autyzmu.    170 000 zł
Zapewnienie opieki wytchnieniowej opiekunom osób z niepełnosprawnością intelektualną.    110 000 zł
Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnościami.    170 000 zł
Informator miejski dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – prowadzenie strony internetowej.    40 000 zł
Trener pracy – sposób na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy.    240 000 zł
Suma    915 000 zł
W budżecie Miasta Białegostoku na 2021 r. suma środków przeznaczonych na realizację powyższych zadań wyniosła
Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych.    210 000 zł
Prowadzenie mieszkań adaptacyjnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.    15 000 zł
Zapewnienie opieki wytchnieniowej opiekunom osób ze spektrum autyzmu.    180 000 zł
Zapewnienie opieki wytchnieniowej opiekunom osób z niepełnosprawnością intelektualną.    120 000 zł
Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnościami.    180 000 zł
Informator miejski dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – prowadzenie strony internetowej.    40 000 zł
Trener pracy – sposób na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy.    240 000 zł
Suma    985 000 zł

VIII. Ogłoszenie konkursowe zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl, w siedzibie Urzędu Miejskiego, w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń, a także na platformie Witkac.pl.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama