Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Animacja życia kulturalnego oraz upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych, a także popularyzacja...

Reklama
Animacja życia kulturalnego oraz upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych, a także popularyzacja historii i dziedzictwa kulturowego wspierające rozwój i integrujące środowisko lokalne Dzielnicy Białołęka
Nabór od 25.11.2021 do 10.01.2022 15:30
Dzielnica Białołęka
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Białołęka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Animacja życia kulturalnego oraz upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych, a także popularyzacja historii i dziedzictwa kulturowego wspierające rozwój i integrujące środowisko lokalne Dzielnicy Białołęka.

Zadanie z obszaru priorytetowych zadań publicznych określone w Strategii #Warszawa2030, a także w załączniku do zarządzenia nr 1007/2020 Prezydenta m.st Warszawy z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia polityki kulturalnej miasta stołecznego Warszawy – „Warszawa wielu kultur. Polityka kulturalna” oraz innych dokumentach strategicznych, w dokumentach wykonawczych do nich oraz w programach przyjętych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zadanie może być realizowane poprzez projekty i przedsięwzięcia artystyczne wzbogacające ofertę kulturalną Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, m.in.:

  1. prowadzenie działań z zakresu kultury i edukacji kulturalnej, tworzonych wokół tematów istotnych dla wybranej grupy lub społeczności lokalnej,
  2. angażowanie mieszkańców jako inicjatorów, bądź wykonawców projektów artystycznych, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i społecznych, realizowanych w dzielnicy,
  3. działania z zakresu kultury i edukacji kulturalnej, prowadzone w plenerze i w przestrzeniach otwartych,
  4. integracja międzypokoleniowa lokalnej społeczności poprzez kulturę, działania kulturalne z udziałem przedstawicieli różnych grup i środowisk zamieszkujących dzielnicę, umożliwiające aktywne włączenie się w życie dzielnicy i poznawanie sąsiadów,
  5. cykliczne i okazjonalne przedsięwzięcia kulturalne oraz artystyczne popularyzujące historię, dziedzictwo kulturowe oraz wielokulturowość Białołęki,
  6. edukacja kulturalna dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w tym seniorów,
  7. realizacja inicjatyw kulturalnych skierowanych do młodzieży.

Konieczne jest spełnienie obowiązku ubezpieczenia wydarzenia.

Oferentrealizujący zadanie musi posiadać niezbędne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze oraz znać specyfikę dzielnicy. Oczekuje się przedstawienia ramowego programu działań, opisania i zdefiniowania grupy odbiorców zadania, w tym określenia ich minimalnej liczby oraz określenia sposobu ich pozyskania, zapewnienia kompleksowej obsługi organizacyjno-technicznej zadania, w tym zapewnienia lub wskazania miejsca do prowadzenia działań. Oferent zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń i zgód niezbędnych do realizacji zadania, w tym np. do uzyskania zgody zarządcy terenu publicznego na jego zajęcie. Koszty uzyskania zezwoleń powinny być uwzględnione w kosztorysie realizacji zadania. Ujęcie w kosztach realizacji zadania wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy o pracę możliwe jest wyłącznie w przypadku oddelegowania pracownika do prac przy zadaniu na podstawie odpowiednich zapisów w umowie o pracę lub w aneksie do tej umowy.

W przypadku wydatków ponoszonych na opłaty związane z użytkowaniem lokalu (m.in. czynsz, prąd, telefon, ogrzewanie), w którym oferent prowadzi inną działalność, nie związaną z realizacją zadania, w kosztorysie zadania może być uwzględniona tylko część opłat przypadająca na realizację zadania. Sposób wyliczenia należy przedstawić w punkcie „VI. Inne informacje 3. Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII”.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama