Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Konkurs ofert: „Zima w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami - półkolonie”

Reklama
Nabór od 25.11.2021 do 17.12.2021 00:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 97% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Osoby z niepełnosprawnościami
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pod nazwą „Zima w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami - półkolonie” w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania publicznego: „Zima w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami - półkolonie”

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: W 2022 roku 200 000,00 złotych.

Termin realizacji zadania: Konkurs obejmuje zadanie, którego realizacja rozpocznie się 17 stycznia 2022 roku i zakończy 30 stycznia 2022 roku.

Miejsce realizacji zadania: Zadanie, określone przez Oferenta w drodze konkursu ofert, może być realizowane w dowolnej formie i miejscu, zgodnie z warunkami konkursu, zapewniającymi najwyższy poziom jego realizacji.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku 2021 nie przekazała żadnych środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania publicznego.

Warunki realizacji zadania publicznego: Podczas realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

1) Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie wsparcia realizacji zadania publicznego pn. „Zima w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami - półkolonie”

2) Realizacja zadania obejmuje:

a) zorganizowanie bezpłatnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym (do 24 r. ż) w dni robocze w okresie od 17.01.2022 r. do 30.01.2022 r. zamieszkujących teren Gminy Miejskiej Kraków bądź uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków – system tygodniowy od poniedziałku do piątku;

b) dopuszczenie udziału w wypoczynku dzieci i młodzieży pełnosprawnej w wieku szkolnym (do 18 r. ż) jednak nie więcej niż 10% dzieci uczestniczących w zadaniu, zamieszkujących teren Gminy Miejskiej Kraków bądź uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków;

c) w przypadku zgłoszenia udziału w półkolonii dziecka niesamodzielnego należy zapewnić możliwość przyjęcia dziecka, zabezpieczając mu indywidualną opiekę (1 na 1).

d) w przypadku braku możliwości dowozu dziecka przez rodziców/opiekunów zorganizowanie transportu na terenie Gminy Miejskiej Kraków uczestników z miejsca zamieszkania na miejsce odbywającego się wypoczynku w uprzednio określonych miejscach zbiórki wraz z powrotem z opieką w trakcie przejazdu;

e) przygotowanie planu wypoczynku i ramowego programu zajęć na każdy tydzień turnusu dostosowanego do grupy dzieci, uwzględniającego ich niepełnosprawności oraz wiek a także bogatego w zróżnicowaną ofertę animacji czasu oraz form aktywności, m.in. gry i zabawy ruchowe, aktywności na świeżym powietrzu w zależności od warunków atmosferycznych, np.: warsztaty kulinarne, warsztaty plastyczno-ceramiczne, muzyczne, spacery przyrodnicze po Krakowie, zwiedzanie ciekawych zakątków miasta, wycieczka do krakowskiego ZOO, zajęcia sportowe, spotkania z „superbohaterami”, itp.;

f) zapewnienie min. 1 wycieczki w trakcie trwania turnusu

g) zapewnienie 3 posiłków w ciągu dnia (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek), z wyłączeniem przypadków dotyczących dzieci posiadających specjalną dietę żywieniową;

h) zabezpieczenie obsługi medycznej wypoczynku (ratownik medyczny);

i) w ramach realizacji zadania zatrudnianie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, oraz opiekunów mających doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi schorzeniami i dysfunkcjami (w tym neurologicznymi lub ruchowymi);

j) zapewnienie niezbędnych środków ochrony wynikających z trwającego stanu epidemii COVID-19 (maseczki, rękawiczki, fartuchy ochronne, płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni);

k) zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa, rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny dotyczących gromadzenia się osób w związku z trwającym stanem epidemii COVID-19.

3. Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem zadania jest zorganizowanie bezpłatnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami polegającego na animacji czasu wolnego, rozwijaniu zainteresowań, pasji, przeciwdziałanie izolacji dzieci z niepełnosprawnościami poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie różnych form aktywności tak, aby zwiększyć uczestnictwo dzieci z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa wynikających z trwającego stanu epidemii COVID-19 w Polsce.

4. Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

 1. Zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami udziału w zorganizowanych zajęciach i warsztatach rekreacyjnych, zajęciach na świeżym powietrzu,
 2. Aktywizacja dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami,
 3. Umożliwianie rozwijania pasji i zainteresowań u dzieci z różnymi schorzeniami,
 4. Zagospodarowanie czasu wolnego określonej liczbie dzieci z niepełnosprawnościami,
 5. Działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa dzieci z niepełnosprawnościami w życiu społecznym,
 6. Odciążenie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami,
 7. Zapewnienie bezpieczeństwa i środków ochrony osobistej w związku z trwającym stanem epidemii COVID-19.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z poźn.zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 1876/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2021 dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, zakładają konto w obowiązującym w GMK elektronicznym NGO Generatorze na stronie internetowej https://krakow.ngogenerator.plna co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.
 2. Założone konto służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem obowiązującego elektronicznego NGO generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Do korzystania z NGO Generatora niezbędna jest nowoczesna przeglądarka internetowa (np. Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) w aktualnej wersji. Nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania i rozszerzeń po stronie użytkownika. Używana przeglądarka powinna mieć włączoną: obsługę JavaScript (nie mylić z obsługą Java lub apletów Java), obsługę tzw. ciasteczek (ang. cookies).
 4. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.
 5. W przypadku stwierdzenia błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy elektronicznego generatora ofert, Oferent powinien dokonać zgłoszenia na adres mailowy: Paulina.Warchol@um.krakow.pl
 6. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznego NGO Generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez ww. elektroniczny generator ofert. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w NGO Generatorze;
 7. Do oferty generowanej poprzez NGO Generator Oferent nie załącza w systemie żadnych załączników. Wykaz wszystkich załączników do oferty Oferent uzupełnia w sekcji VI formularza oferty poz. 3 „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII”, a oryginały załączników dołącza do wersji papierowej wygenerowanej oferty.
 8. Oferta oraz załącznik (-i) składana (-e) w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką (-mi) imienną (-ymi).
 9. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 10. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 17 grudnia 2021 roku o godz. 12.00. Oferty w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach należy:
 • wysłać pocztą czy kurierem wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków pokój nr 12 segment A, parter, lub
 • dostarczyć osobiście do siedzib Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pokój nr 12 segment A z  zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

11. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama