Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadań publicznych Gminy Bytów w 2022 r...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadań publicznych Gminy Bytów w 2022 r. z zakresu pomocy społecznej
Nabór od 25.11.2021 do 17.12.2021 15:00
Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
Łączny budżet 59,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Bytowie, Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadań publicznych Gminy Bytów w 2022 r. z zakresu pomocy społecznej..

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadań publicznych Gminy Bytów w 2021 r. z zakresu: Pomocy społecznej.

 

Konkurs obejmuje zadania z zakresu:

 

 Pomocy społecznej, w którym przyjęto następujące działania:

 

Lp.

 

Priorytet:

Wysokość planowanych środków publicznych w 2022 r.

1)

prowadzenie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych;

 

59 500 zł

2)

działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

3)

organizacja klubów integracji społecznej;

 

Przewidywane wykonanie budżetu Gminy Bytów na realizację ww. zadań w 2021 r. – 52.903,96 zł.

 

Informacji udziela: Sylwia Knitter – Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu Miejskiego w Bytowie, pok. 109, tel. (59) 822 30 00, e-mail: s.knitter@bytow.com.pl.

 

UWAGA! Zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków publicznych na realizację ww. zadań w przypadku dokonania zmian finansowych w budżecie Gminy na rok 2022 przez Radę Miejską w Bytowie.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 

 1. Zlecanie zadań publicznych oraz udzielanie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Uprawnienie do uczestnictwa w konkursie przysługuje podmiotom określonym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującym działalność statutową w zakresie objętym konkursem.
 3. Zlecanie realizacji zadań publicznych ma formę wspierania lub powierzenia wykonania zadań publicznych.
 4. Dopuszcza się dofinansowanie więcej niż jednej oferty danego podmiotu.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Burmistrz Bytowa zastrzega sobie prawo do:
 1. przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana,
 2. wskazania przeznaczenia dotacji na pokrycie kosztów innych niż zaproponowane przez podmiot w kosztorysie lub zmiany terminu realizowanego zadania.

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt. 6 podmiot zobowiązany jest odpowiednio do zmiany zakresu rzeczowego i finansowego realizacji zadania, przy utrzymaniu zadeklarowanej wielkości procentowej udziału wkładu własnego lub jego zwiększenia. Odstąpienie od spełnienia warunku utrzymania wielkości procentowego udziału jest możliwe tylko za zgodą Burmistrza Bytowa.

 1. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Bytów a podmiotem, którego oferta została wybrana.
 2. Po zakończeniu realizacji zadania podmiot zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania
  z wykonania zadania publicznego za pośrednictwem elektronicznego generatora www.witkac.pl Wydrukowane sprawozdanie, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych, należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Bytowie.
 3. Burmistrz Bytowa może odmówić podmiotowi, wyłonionemu w konkursie, przyznania dotacji i podpisania umowy, jeżeli podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową podmiotu.
 4. Dotacje nie mogą być udzielane na:
 1. przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Gminy Bytów lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
 2. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
 3. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
 4. nabycie lub dzierżawę budynków, lokali, gruntów,
 5. zadania i zakupy inwestycyjne,
 6. koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania,
 7. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
 8. działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
 9. odsetki, prowizje i inne koszty pożyczek i kredytów,
 10. zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych,
 11. spłatę odsetek od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności,
 12. wydatków nieuwzględnionych w ofercie.
 1. Burmistrz Bytowa zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 

TERMIN I ZASADY SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora naboru ofert www.witkac.pl. → zakładka konkursy → trwa nabór → organizatorzy konkursów → Urząd Miejski w Bytowie. Po ich złożeniu w systemie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty. Potwierdzenie, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bytowie przy ul. 1 Maja 15, 77-100 Bytów, pokój nr 201.
 2. Termin składania ofert w generatorze www.witkac.pl oraz podpisanych potwierdzeń złożenia ofert upływa 17 grudnia 2021 r. o godz. 15.00, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentu do Urzędu Miejskiego w Bytowie.
 3. Do oferty należy dołączyć:

a) kopię aktualnego odpisu z rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących w przypadku, gdy nie jest on dostępny
w Krajowym Rejestrze Sądowym;

b) kopię aktualnego statutu lub innego dokumentu regulującego działalność oferenta.

 1. Wszystkie załączniki do oferty w formie kserokopii powinny być potwierdzone „za zgodność
  z oryginałem” przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
 2. Oferta winna być zgodna z wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 poz. 2057).
 3. Nie będą rozpatrywane oferty:
 1. które nie zostały złożone za pośrednictwem elektronicznego generatora www.witkac.pl,
 2. których potwierdzenia nie zostały podpisane przez osoby upoważnione i dostarczone do Urzędu Miejskiego w Bytowie,
 3. złożone po terminie,
 4. niezgodne z wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 poz. 2057).
 5. których wartość nie mieści się w granicach określonych w ogłoszeniu konkursowym.
 1. Oferty zawierające błędy formalne inne niż podane w pkt 6, błędy w treści bądź błędy rachunkowe, nieuzupełnione w terminie 3 dni od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 

 1. Zadania realizowane będą w okresie od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 2. Przy realizacji tego zadania publicznego organizacja zobowiązana jest stosować zasady wynikające z ustawy dnia 19 lipca 2019 r. o zobowiązaniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 3. Zadania winny być realizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy miasta i gminy Bytów.
 4. Zakładane w ofercie rezultaty zadania powinny być mierzalne, możliwe do osiągnięcia, sprawdzenia i udokumentowania.  
 5. Zadania nie mogą być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.
 6. W trakcie realizacji zadania może nastąpić zwiększenie procentowego udziału kwoty dotacji
  w całkowitych kosztach realizacji zadania określonych w umowie, o nie więcej niż o 2 punkty procentowe.
 7. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów oferty. Przesunięcie uznaje się za zgodne
  z umową, jeśli dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20%.
 8. Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa z uwzględnieniem przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania wytycznych służb sanitarnych w czasie epidemii.

 

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

 1. Propozycji podziału środków dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Bytowa.
 2. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, komisja konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności:
 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot, w tym doświadczenie w organizacji tego typu zadań,
 2. zasadność i rzetelność kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego,
 3. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie publiczne,
 4. wysokość wkładu własnego i możliwość dofinansowania z innych źródeł (w przypadku wspierania wykonania zadań publicznych),
 5. wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 6. rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania dotacji otrzymanych w latach ubiegłych.
 1. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie  Burmistrz Bytowa.
 2. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 31 stycznia 2022 r.
 4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytowie, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytowie, w generatorze www.witkac.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytowie www.bytow.com.pl niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego.

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama