Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

„Prowadzenie działań profilaktycznych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu...

Reklama
„Prowadzenie działań profilaktycznych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom społecznym, będącym konsekwencją tych zjawisk, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
Nabór od 25.11.2021 do 20.12.2021 16:00
Dzielnica Białołęka
Łączny budżet 187 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 187 tys. PLN
Rodziny
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Białołęka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie działań profilaktycznych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom społecznym, będącym konsekwencją tych zjawisk, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Opis zadania:

Adresaci zadania:

 1.  mieszkańcy Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy;
 2. dzieci i młodzież uczęszczające do placówek oświatowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy;
 3. rodzice i/lub opiekunowie prawni dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy;
 4. kadra pedagogiczna placówek oświatowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy;
 5. inni przedstawiciele służb i instytucji znajdujących się na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, zajmujących się pomocą dzieciom, młodzieży i rodzinie.

Obszar realizacji zadania:

Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy

Formy realizacji zadania:

 1. programy profilaktyczne o potwierdzonej skuteczności na wszystkich poziomach edukacji ( przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa). Program profilaktyczny musi stanowić zamkniętą strategię, która będzie podlegała systematycznej ewaluacji oraz ocenie skuteczności;
 2. zajęcia informacyjne i edukacyjne;
 3. zajęcia warsztatowe skierowane do dzieci i młodzieży, w tym zajęcia grupowe, treningi oraz zajęcia aktywizujące adekwatnie do wieku, potrzeb i możliwości intelektualnych odbiorców  np. dyskusja, burza mózgów, ogrywanie ról;
 4. zajęcia socjoterapeutyczne;
 5. treningi;
 6. kampanie;
 7. grupy rozwojowe;
 8. nowoczesne metody interaktywne;
 9. programy edukacyjne skierowane do rodziców/opiekunów prawnych oraz kadry pedagogicznej z placówek oświatowych, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży;
 10. programy krótkiej interwencji na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej, szczególnie w przypadkach przemocy;
 11. szkolenia m.in. dla przedstawicieli służb/instytucji zajmujących się pomocą dzieciom, młodzieży i rodzinie.

Oczekiwania dotyczące realizacji zadania:

 1. w związku z wystąpieniem COVID-19 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zaleca się, by podczas realizacji zadania, uwzględniać obowiązujące w danym momencie przepisy prawa, ograniczenia, nakazy, zakazy i rekomendacje odpowiednich organów i instytucji;
 2. w przypadku ograniczeń uniemożliwiających realizację zadania w sposób stacjonarny dopuszcza się, by projekt zakładał realizację zadania w sposób zdalny (z wykorzystaniem dostępnego sprzętu, narzędzi i komunikatorów internetowych);
 3. zaleca się realizację programów o potwierdzonej skuteczności, posiadających rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ośrodka Rozwoju Edukacji (bank rekomendowanych programów znajduje się na stronie internetowej: http://www.parpa.pl/index.php/profilaktyka-system rekomendacji/rekomendowane-programy-profilaktyczne https://programyrekomendowane.pl/strony/profilaktyka-uniwersalna,120);
 4. zaleca się, aby do oferty był dołączony scenariusz/konspekt proponowanych działań oraz ankieta w przypadku, gdy w ofercie zostanie wskazana, jako wskaźnik dla danego rezultatu;
 5. zapewnienie odpowiedniego miejsca realizacji zadania na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy np.: placówki oświatowe, kluby osiedlowe, salki parafialne, podwórka, place zabaw itp. Zaleca się przedstawienie rekomendacji lub opinii ze strony instytucji/podmiotu o chęci współpracy przy danym zadaniu publicznym;
 6. program powinien być zgodny ze Standardem jakości programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach wsparcia dziennego, wynikających z uchwalanego corocznie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy;
 7. zaleca się określenie celu projektu, który powinien wiązać się z celem zadania konkursowego, w ramach którego można otrzymać dotację;
 8. zakres działań powinien być zgodny z wcześniej zdiagnozowanymi potrzebami dzieci, młodzieży oraz rodziców/opiekunów prawnych, kadry pedagogicznej (diagnoza powinna być zawarta w treści złożonej oferty); W wyniku przeprowadzonej diagnozy, pierwszeństwo w uczestnictwie w projekcie powinny mieć zapewnione dzieci i młodzież, podejmujące zachowania ryzykowne;
 9. działania mają przyczynić się do poprawy społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów prawnych i kadry pedagogicznej w środowisku szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym;
 10. zaleca się wdrażanie nowatorskich i modelowych rozwiązań w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy;
 11. niezbędne jest określenie w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego i ich trwałości. Rezultaty powinny być realistyczne i mierzalne;
 12. po podpisaniu umowy, każdy podmiot realizujący zadanie publiczne będzie zobowiązany do przesłania drogą mailową szczegółowego, zaktualizowanego harmonogramu działań. W trakcie realizacji zadania, każdą zmianę terminu należy zgłosić drogą mailową do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy;
 13. działania profilaktyczne będą podlegały systematycznej ewaluacji oraz ocenie skuteczności, która zostanie przedstawiona w sprawozdaniu końcowym;
 14. konieczne jest określenie w ofercie kwalifikacji osób, które będą realizatorami poszczególnych działań (np. wskazanie pożądanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego do przeprowadzenia działań profilaktycznych);
 15. kosztorys zadania ma być czytelny, tj. w jednej pozycji kosztorysu musi zawierać się jeden rodzaj kosztów; 

Uwaga!

Przed dopuszczeniem każdej osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zweryfikuje osoby biorące udział w wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową.Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy; Nie będą dotowane jednorazowe wydarzenia typu: pogadanki, spotkania profilaktyczne, obchody dnia dziecka, mikołajki, festyny, pikniki i/lub konkursy, a także inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego, jako samodzielne strategie profilaktyczne.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama