Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

„Wspieranie dzielnicowych działań o charakterze: integracyjnym, edukacyjnym oraz samopomocowym, a także działań na rzecz ograniczenia...

Reklama
„Wspieranie dzielnicowych działań o charakterze: integracyjnym, edukacyjnym oraz samopomocowym, a także działań na rzecz ograniczenia ubóstwa, skierowanych do osób starszych i/lub niepełnosprawnych”
Nabór od 25.11.2021 do 20.12.2021 16:00
Dzielnica Białołęka
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Seniorzy, Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Białołęka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wspieranie dzielnicowych działań o charakterze: integracyjnym, edukacyjnym oraz samopomocowym, a także działań na rzecz ograniczenia ubóstwa, skierowanych do osób starszych i/lub niepełnosprawnych”.

Opis zadania:

Adresaci:

Mieszkańcy Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, w szczególności osoby starsze i/lub niepełnosprawne.

Formy:

 1. prowadzenie zajęć rozwijających własne zainteresowania;
 2. krótkie formy wyjazdowe np. wycieczki krajoznawcze, spotkania oraz inne działania edukacyjne lub integracyjne;
 3. organizowanie spotkań okolicznościowych i świątecznych, służących integracji środowisk osób starszych i/lub niepełnosprawnych;
 4. wspieranie aktywności osób starszych i/lub niepełnosprawnych, w tym wsparcie działań samopomocowych;
 5. działania rekreacyjno-wypoczynkowe promujące zdrowy styl życia;
 6. realizacja działań mających na celu ograniczanie ubóstwa wśród seniorów i/lub osób niepełnosprawnych zamieszkujących Dzielnicę Białołęka;
 7. budowanie i rozwijanie form dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego ze szczególnym uwzględnieniem programów wzmacniających więzi rodzinne;
 8. propagowanie wiedzy i informacji dotyczącej przygotowania się do aktywnej, pomyślnej starości, sposobów wspierania osób starszych z najbliższego otoczenia;
 9. realizacja programów zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu seniorów, a także innych programów działających na rzecz seniorów realizowanych przez m.st. Warszawa.

              Oczekiwania dotyczące realizacji zadania:

 1. w związku z wystąpieniem COVID-19 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zaleca się, by podczas realizacji zadania, uwzględniać obowiązujące w danym momencie przepisy prawa, ograniczenia, nakazy, zakazy i rekomendacje odpowiednich organów i instytucji;
 2. w przypadku ograniczeń uniemożliwiających realizację zadania w sposób stacjonarny dopuszcza się, by projekt zakładał realizacje zadania w sposób zdalny (z wykorzystaniem dostępnego sprzętu, narzędzi i komunikatorów internetowych);
 3. zaleca się określenie celu projektu, który powinien wiązać się z celem zadania konkursowego, w ramach którego można otrzymać dotację;
 4. niezbędne jest określenie w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego i ich trwałości. Rezultaty powinny być mierzalne i realistyczne;
 5. konieczne jest wskazanie w ofercie liczebnego określenia odbiorców i działań, czasowego określenia działań np.: zadanie realizowane będzie od  poniedziałku do piątku w godzinach od…do…;
 6. zadanie musi być realizowane na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w szczególności w Dzielnicy Białołęka. W przypadku form wyjazdowych - cała Polska;
 7. wskazane miejsce powinno być dostosowane do charakteru realizowanych zajęć;
 8. współpraca z instytucjami pomocy społecznej oraz z organizacjami pozarządowymi;
 9. po podpisaniu umowy, każdy podmiot realizujący zadanie publiczne będzie zobowiązany do przesłania drogą mailową szczegółowego, zaktualizowanego harmonogramu działań. W trakcie realizacji zadania, każdą zmianę terminu należy zgłosić drogą mailową do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy;
 10. kosztorys zadania ma być czytelny, w jednej pozycji kosztorysu ma zawierać się jeden rodzaj kosztów;
 11. konieczne określenie w ofercie kwalifikacji osób które będą dedykowane do prowadzenia poszczególnych działań (np. wskazanie pożądanego wykształcenia, doświadczenia zawodowego).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama