Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Działania zmierzające do niemarnowania żywności na warszawskich targowiskach

Reklama
Nabór od 24.11.2021 do 22.12.2021 16:00
Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 120 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania zmierzające do niemarnowania żywności na warszawskich targowiskach.

Opis zadania:

Realizacja zadania konkursowego będzie polegała na:

a. Zaplanowaniu i organizacji zbiórki żywności na co najmniej sześciu warszawskich targowiskach, na których asortyment warzyw i owoców jest znaczący, po uprzednim uzgodnieniu terminu z ich zarządcami. Zbierana będzie żywność, uprzednio oferowana do sprzedaży na danym targowisku, która nie zostanie sprzedana, ani nie wróci do obiegu sprzedaży, jednak nadal jest zdatna do spożycia.

Na podstawie pilotażu zadania przeprowadzonego w 2021 r. zalecane jest uwzględnienie:

 • pracy koordynatorów na poszczególnych targowiskach i stałych zespołów osób współpracujących w danej lokalizacji,
 • miejsc do przechowywania lub transportu sprzętów (np. wag, wózków, skrzynek do zbierania żywności).

b. Zaplanowaniu i organizacji dystrybucji żywności odzyskanej na targowiskach. Przekazanie żywności osobom potrzebującym we współpracy z lokalnie działającymi organizacjami i instytucjami, z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

c. Opracowaniu merytorycznym i organizacji działań edukacyjnych skierowanych do zarządców i kupców, związanych tematycznie z niemarnowaniem żywności oraz wsparciem osób potrzebujących, do których trafia żywność m.in. z tego typu zbiórek. Dostosowanie działań edukacyjnych do wybranych targowisk i wybranie odpowiedniej metodologii pracy.

d. Prowadzeniu działań informacyjnych i komunikacyjnych dotyczących projektu.

e. Zaplanowaniu i realizacji działań promujących udział zarządców i kupców w projekcie, pokazujących ich zaangażowanie, jako dobrą praktykę służącą ograniczaniu marnowania żywności.

f. Przygotowaniu rekomendacji dla planowania i organizacji kolejnych edycji działań związanych z niemarnowaniem żywności na warszawskich targowiskach.

W ramach realizacji zadania wyłoniony oferent zobowiązany będzie do:

a. Nawiązania współpracy:

 • z zarządcami targowisk oraz kupcami w celu przeprowadzenia zbiórki żywności,
 • z lokalnymi lub działającymi na danym terenie organizacjami i instytucjami w celu skutecznej dystrybucji żywności do osób potrzebujących.

b. Oznakowania stoisk kupców przekazujących żywność.

c. Promocji realizowanych działań.

d. Przygotowania i realizacji działań edukacyjnych wśród zarządców i kupców.

e. Przeprowadzenia rekrutacji i przeszkolenia wolontariuszy, w celu sprawnej realizacji zadania konkursowego.

f. Zorganizowania i skoordynowania pracy wolontariuszy.

g. Prowadzenia statystyk uwzględniających: liczbę wolontariuszy, biorących udział w realizacji zadania, liczbę kupców, którzy przekazali żywność, ilości przekazanej (odratowanej) żywności, która będzie segregowana i ważona po każdej zbiórce na każdym z targowisk, , liczbę organizacji, którym została przekazana żywność.

h. Stałej partnerskiej współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy realizacji zadania, m.in. poprzez ścisłą i merytoryczną współpracę z Wydziałem Projektów Interdyscyplinarnych, uwzględniania wytycznych Centrum Komunikacji Społecznej w zakresie realizacji zadania.

i. Stosowania standardów współpracy z wolontariuszami, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy” (dostępnym na stronie www.ochotnicy.waw.pl) oraz w ofercie wykazać, jak będą stosowane.

j. Umieszczenia oferty/informacji o rekrutacji wolontariuszy na portalu „Ochotnicy warszawscy”.

k. Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie zostaną przekazane Miastu albo udostępnione przez Oferenta w ramach wolnej licencji (creative commons) – uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa.

Miasto Stołeczne Warszawa  dopuszcza możliwość, że utwory powstałe w ramach wykonywania zadania publicznego będą udostępniane na innych wolnych licencjach niż wskazana wyżej, jeżeli będzie to wynikało z uzasadnienia Oferenta. Oferent powinien wskazać rodzaj wolnej licencji i uzasadnić jej wybór. Miasto nie jest jednak związane ofertą w tym zakresie.

W przypadku udostępnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto zastrzega konieczność wskazania obok autora informacji, że utwór powstał przy finansowaniu ze środków Miasta.

Kwestie przekazania praw autorskich albo udostępnienia utworów na zasadzie wolnej licencji zostaną uregulowane w umowie, która doprecyzuje także informację o dofinansowaniu przez Miasto. Umożliwi to dostęp do materiałów wszystkim zainteresowanym podmiotom, a w szczególności m.st. Warszawie.

Oferent powinien uwzględnić w ofercie:

 1. Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, w tym przeprowadzoną diagnozę sytuacji uwzględniającą ilość marnowanej żywności na targowiskach.
 2. Sposób organizacji zbiórki żywności i jej przekazania lokalnym organizacjom i instytucjom oraz liczbę targowisk, na których będzie realizowane zadanie.
 3. Proces rekrutacji wolontariuszy, organizację ich pracy i przeprowadzenie szkoleń (sposób organizacji wolontariatu wraz z przewidywaną liczbą wolontariuszy).
 4. Koncepcję działań edukacyjnych skierowanych do zarządców i kupców związanych z tematem niemarnowania żywności.
 5. Koncepcję działań promocyjnych, sposoby i kanały dotarcia do potencjalnych odbiorców realizacji zadania.
 6. Oferta musi uwzględniać realizację całości zadania.
 7. Konieczne jest uwzględnienie w ofercie warunków związanych z ewentualnością utrzymywania reżimu sanitarnego i braku możliwości realizowania wszystkich działań w formie stacjonarnej.

Komisja konkursowa przy ocenie ofert zwróci szczególną uwagę na:

 1. Zgodność oferty z niniejszym ogłoszeniem konkursowym – adekwatność zaproponowanych działań do celu zadania konkursowego.
 2. Zaproponowany sposób organizacji zbiórki żywności i jej przekazania osobom potrzebującym we współpracy z lokalnie działającymi organizacjami i instytucjami.
 3. Koncepcję działań edukacyjnych. Uwzględnienie w ofercie wariantu realizacji działań edukacyjnych w formie zdalnej.
 4. Posiadanie doświadczonej i wyspecjalizowanej merytorycznie kadry.
 5. Opis metod i narzędzi rekrutacji odbiorców, sposobów dotarcia i kanałów informacyjnych wykorzystanych przy realizacji zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama