Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Cykliczne działania kulturalne w Dzielnicy Śródmieście

Reklama
Nabór od 24.11.2021 do 23.12.2021 16:00
Dzielnica Śródmieście
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Śródmieście ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Cykliczne działania kulturalne w Dzielnicy Śródmieście.

Realizacja projektów cyklicznie odbywających się w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach ubiegłych. Za cykliczne uznaje się projekty, które miały co najmniej 2 edycje prowadzone do 2021 roku nieprzerwanie w sposób ciągły, tj. w kolejnych latach lub w określonym odstępie czasowym (np. co 2 lata w przypadku biennale).

Wydarzenia w ramach projektów muszą mieć charakter otwarty i w miarę możliwości powinny być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców.

W ofercie w miarę możliwości powinny być podane konkretne nazwiska wykonawców.

Zaleca się przedstawienie wariantu realizacji zadania w sytuacji ograniczeń działań spowodowanych pandemią.Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania, w tym np. do uzyskania zgody zarządcy terenu publicznego na jego zajęcie. Koszty uzyskania zezwoleń powinny być uwzględnione w zestawieniu kosztów realizacji zadania.

Zleceniobiorca nie może dokonywać zakupu środków trwałych. (W świetle zapisów zawartych w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Limit kwoty, od której liczy się środki trwałe to 10 000,00 złotych).

Za koszty administracyjne należy uznać:
a) koszty dotyczące zaangażowania osób w zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie realizacji zadania;
b) koszty obsługi księgowej, prawnej, kadrowej, kancelaryjnej, sekretarskiej;
c) koszty utrzymania powierzchni biurowych związanych z obsługą administracyjną realizacji zadania (np. czynsz, opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę, koszty sprzątania);
d) koszty dokumentacji realizacji zadania;
e) opłaty bankowe;
f) koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu;
g) koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu,
h) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu;
i) koszty ubezpieczeń i koszty ochrony.

Wyodrębnianie w kalkulacji kosztów realizacji zadania kosztów dokumentacji fotograficznej powinno mieć miejsce jedynie w przypadku planowania przygotowania profesjonalnego fotoreportażu, który zostanie udostępniony publicznie.

W przypadku przyznania dotacji i konieczności zaktualizowania oferty realizacji zadania publicznego nie mogą ulec zwiększeniu koszty administracyjne.

Ujęcie w kosztach realizacji zadania wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy o pracę możliwe jest wyłącznie w przypadku oddelegowania pracownika do prac przy zadaniu na podstawie odpowiednich zapisów w umowie o pracę lub w aneksie do tej umowy.

Jeżeli przewidywane jest pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania w pkt. VI. oferty „Inne informacje”, należy opisać, jakie będą warunki pobierania tych świadczeń, jaka będzie wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę.

Kryteria oceny ofert zostały podane w załącznikach do ogłoszenia.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama