Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej

Reklama
Nabór od 25.11.2021 do 28.02.2022 16:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej.

Zadanie może być realizowane poprzez:

A. Organizację wyjazdowych form wypoczynku dla rodzin i bliskich osób uzależnionych z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej.

Cel szczegółowy:

wzmacnianie procesu zdrowienia oraz wsparcie osób wychowanych w rodzinach z problemem uzależnienia od alkoholu.

Adresaci:

 • beneficjenci z obszarów kumulacji problemów społecznych określonych w załączniku do aktualnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy,
 • pełnoletni mieszkańcy Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, wychowywani w rodzinach z problemem uzależnień, korzystający z systematycznego wsparcia psychologicznego.

 

Miejsce i termin realizacji zadania:

 • wyjazd musi być zrealizowany pomiędzy 1 czerwca a 30 września 2022 roku,
 • zadanie musi być zrealizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu o walorach rekreacyjno-wypoczynkowych.

Warunki przygotowania i realizacji zadania:

 • oferent zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego transportu np. poprzez: w przypadku autokaru – wymaganie aktualnego przeglądu technicznego, w przypadku transportu kolejowego – rezerwację przedziałów dla grupy; w przypadku osób pełnoletnich dopuszcza się transport własny do i z miejsca wyjazdu,
 • zapewnienie kadry o udokumentowanych uprawnieniach do prowadzenia zaproponowanych działań,
 • przedstawienie sposobu rekrutacji uczestników zadania uwzględniającego priorytetowe obszary wskazane w ogłoszeniu konkursowym,
 • w przypadku otrzymania dotacji oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi sytuacji epidemicznej.

Pożądane formy zajęć:

 • psychoedukacja,
 • treningi i warsztaty psychologiczne m.in. z zakresu umiejętności interpersonalnych i społecznych,
 • konsultacje indywidualne w zakresie trudności związanych z wychowywaniem się w rodzinie z problemem uzależnień.

Przykładowy zakres tematyczny zajęć:

 • komunikacja bez przemocy,
 • poczucie własnej wartości, samoakceptacja,
 • praca z poczuciem winy/wstydu/bezradności,
 • funkcjonowanie w rolach społecznych.

 

B. Organizację wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w okresie ferii letnich, jako kontynuacja pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej prowadzonej w placówkach wsparcia dziennego oraz w miejscach koncentracji problemów społecznych.

Cel szczegółowy:

rozwijanie zainteresowań oraz poprawa kondycji fizycznej dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy biorącej systematyczny i aktywny udział w całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej.

Adresaci:

 • beneficjenci z obszarów kumulacji problemów społecznych określonych w załączniku do aktualnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy,
 • dzieci i młodzież z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w wieku od 6 do 26 roku życia, z placówek wsparcia dziennego oraz z miejsc kumulacji problemów społecznych, biorąca systematyczny i aktywny udział w całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej.

Miejsce i termin realizacji zadania:

 • wyjazd musi być zrealizowany pomiędzy 25 czerwca, a 30 września 2022 roku,
 • zadanie musi być zrealizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu o walorach rekreacyjno-wypoczynkowych.

Warunki realizacji zadania:

 • podczas wyjazdu powinien być realizowany program profilaktyczny,
 •  wypoczynek musi być przygotowany i przeprowadzony zgodnie z zasadami organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży określonymi przepisami:

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

 • oferent zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego transportu np. poprzez: w przypadku autokaru aktualnego – wymaganie aktualnego przeglądu technicznego, w przypadku transportu kolejowego – rezerwację przedziałów dla grupy,
 • kadra: o udokumentowanych uprawnieniach do prowadzenia zaproponowanych działań,
 • oferent, przed dopuszczeniem każdej osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zweryfikuje osoby biorące udział w wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy,
 • w przypadku otrzymania dotacji oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi sytuacji epidemicznej,
 • oferent zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, dotyczącymi dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

Pożądane formy zajęć:

 • zajęcia survivalowe,
 • zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych oraz kształtujących umiejętności społeczne,
 • zajęcia sportowe i inne rozwijające zainteresowania,
 • zajęcia promujące zdrowy styl życia,
 • wycieczki piesze,
 • dyskoteki,
 • ogniska,
 • konkursy,
 • zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wykorzystanie środków pochodzących z dotacji może obejmować:

 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • opiekę pielęgniarską/ratownika medycznego/lekarza,
 • opiekę wychowawczą,
 • opiekę ratownika (jeżeli organizator przewiduje korzystanie uczestników z kąpieliska),
 • dostęp do sprzętu rekreacyjno-wypoczynkowego,
 • transport uczestników do miejsca wypoczynku oraz z powrotem,
 • transport z miejsca wypoczynku na wycieczki oraz z powrotem,
 • ubezpieczenie uczestników wypoczynku, wolontariuszy i kadry pedagogicznej, na czas przejazdu i pobytu w miejscu wypoczynku,
 • realizację atrakcyjnego programu zajęć,
 • zakup materiałów do zajęć,
 • inne wydatki ściśle związane z realizowanym zadaniem i dokładnie opisane w złożonej ofercie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama