Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Wolska Akademia Rodzica: Przeprowadzenie programu edukacyjnego dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wola m.st...

Reklama
Wolska Akademia Rodzica: Przeprowadzenie programu edukacyjnego dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Nabór od 25.11.2021 do 20.12.2021 16:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodziny, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wolska Akademia Rodzica: Przeprowadzenie programu edukacyjnego dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Adresaci:

 • mieszkańcy Dzielnicy Wola, preferowane będą programy realizowane w szczególności dla beneficjentów z obszarów kumulacji problemów społecznych określonych w załączniku do aktualnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.

Warunki przygotowania i realizacji zadania:

 • opisanie planowanej promocji projektu,
 • przedstawienie sposobu rekrutacji uczestników zadania uwzględniającego priorytetowe rejony wskazane w ogłoszeniu konkursowym,
 • przedstawienie planu pracy w formie zdalnej, na wypadek takiej konieczności epidemicznej,
 • sporządzenie czytelnej kalkulacji kosztów - w jednej pozycji kosztorysu ma zawierać się jeden rodzaj kosztów,
 • zaplanowanie ewaluacji zadania pod kątem osiągnięcia celu zadania,
 • sala warsztatowa ma znajdować się na terenie Dzielnicy Wola (w miejscu z dogodnym dojazdem) i posiadać wyposażenie umożliwiające przeprowadzenie warsztatów,
 • w przypadku otrzymania dotacji oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi sytuacji epidemicznej,
 • preferowane będą warsztaty umiejętności wychowawczych prowadzone na podstawie programu posiadającego rekomendację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Dokumentacja zadania:

 • opis procedury rekrutacji, listy zgłoszonych uczestników, ewentualnie rezygnacji z uczestnictwa, listy obecności rodziców/opiekunów na warsztatach, ankiety ewaluacyjne dotyczące warsztatów.

Kadra:

 • specjaliści o potwierdzonych dokumentami kwalifikacjach do prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych i wykładów,
 • oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z  2018 r. poz. 405), zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które: widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub, co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

 

Zadanie może być realizowane poprzez:

 

         A. Przeprowadzenie programu edukacyjnego dla zagrożonych uzależnieniami i przemocą rodziców/opiekunów dzieci od okresu okołoporodowego do 6 lat.

 

         Cel szczegółowy:

 • zapobieganie krzywdzeniu małych dzieci poprzez wzmocnienie czynników chroniących takich jak: kompetencje społeczne i osobiste rodziców, budowanie prawidłowych więzi między rodzicami/opiekunami prawnymi a dziećmi.

         Adresaci:

 • bezpośredni -  zagrożeni uzależnieniami i przemocą mieszkańcy m.st. Warszawy, a w szczególności mieszkańcy Dzielnicy Wola – rodzice dzieci 0-6 lat lub rodzice spodziewający się dziecka,
 • pośredni – dzieci w wieku 0-6 lat zagrożone przemocą.

Sposób realizacji:

 • jednorazowe i cykliczne warsztaty umiejętności wychowawczych, kompetencji osobistych i społecznych, umożliwiające wymianę doświadczeń uczestników,
 • cykliczne zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 0,5 – 6 lat z rodzicami/opiekunami.

Przykładowy zakres tematyczny warsztatów:

 • pojawienie się dziecka w rodzinie,
 • potrzeby dziecka na poszczególnych etapach rozwojowych i sposoby ich zaspokajania, uczucia rodzica i dziecka,
 • stawianie granic,
 • zachęcanie do samodzielności,
 • pochwały, kary i konsekwencje,
 • wychowanie bez przemocy,
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem, własną złością, konfliktami w rodzinie, godzeniem wielu obowiązków,
 • jak dbać o siebie i związek,
 • inne umiejętności wychowawcze, społeczne i komunikacyjne.

 

B. Przeprowadzenie programu edukacyjnego przeznaczonego dla rodziców/opiekunów dzieci w wieku 7-18 lat.

         Cel szczegółowy:

 • ochrona rodzin przed uzależnieniami i przemocą poprzez edukację w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych.

         Adresaci:

 • bezpośredni -  rodzice/opiekunowie nastolatków mieszkańcy m.st. Warszawy, a w szczególności mieszkańcy Dzielnicy Wola zagrożeni uzależnieniami i/lub przemocą,
 • pośredni – dzieci i młodzież zagrożona przemocą i/lub uzależnieniami.

 

Sposób realizacji:

 • cykliczne warsztaty umiejętności wychowawczych w grupach max. 15-osobowych, z podziałem na grupy wiekowe 7-12 lat i 13-18 lat,
 • zajęcia mające charakter grupowy i prowadzone z wykorzystaniem tzw. aktywnych technik pracy z grupą.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama