Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Prowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Dzielnicy Wola m.st...

Reklama
Prowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Nabór od 25.11.2021 do 20.12.2021 16:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 75 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Przeprowadzenie Kampanii Informacyjnej „Wolski Korowód” promującej działania pomocowe dla mieszkańców Dzielnicy Wola w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.

Beneficjenci: mieszkańcy Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poszukujący wsparcia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.

Forma realizacji zadania:

Organizacja około 4-5 godzinnego wydarzenia profilaktycznego, podsumowującego całoroczne działania pomocowe dla mieszkańców Dzielnicy Wola, obejmującego ok. 70 stanowisk namiotowych instytucji/organizacji działających na rzecz mieszkańców Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, przede wszystkim w zakresie ochrony i promocji zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.

Wymagane działania pomocne przy realizacji działania:

 • rekrutacja organizacji prezentujących ofertę,
 • promocja poprzez akcję plakatowo-ulotkową, banery do zawieszenia w przestrzeni publicznej (ilości i rozmiary wskazane i uzasadnione przez oferenta), promocja w Internecie oraz w prasie lokalnej – promocja dostosowana do każdej grupy wiekowej odbiorców,
 • przygotowanie ulotek z mapką oraz harmonogramem wydarzenia dla uczestników i mieszkańców,
 • przeprowadzenie przed wydarzeniem spotkania organizacyjnego dla uczestników w celu przekazania materiałów promocyjnych do dystrybucji oraz omówienia kwestii organizacyjnych,
 • zapewnienie transportu materiałów promocyjnych należących do instytucji/organizacji mających swoje stoiska namiotowe, do i z miejsca wydarzenia,
 • uzgodnienie rozstawienia namiotów, wraz z wyposażeniem dostosowanym do potrzeb organizacji, niestanowiącego zagrożenia dla ochrony drzew i zieleni,
 • zapewnienie dostępu do prądu uczestnikom imprezy,
 • zapewnienie nieodpłatnego poczęstunku dla mieszkańców (600 porcji) oraz naczyń jednorazowych zgodnie z § 3 ust. 7 niniejszego ogłoszenia,
 • organizacja atrakcyjnego, uroczystego otwarcia z udziałem gospodarzy Dzielnicy i zaproszonych gości,
 • zapewnienie występu artystycznego, w tym sceny, nagłośnienia, oświetlenia i obsługi,
 • zapewnienie dokumentacji fotograficznej: dokumentacja każdego ze stanowisk, atrakcji dla mieszkańców, uroczystego otwarcia, występu artystycznego,
 • zapewnienie konkursów z drobnymi nagrodami rzeczowymi dla mieszkańców,
 • zapewnienie animacji integrujących rodziny,
 • zakup drobnych akcesoriów na potrzeby organizacji prezentujących ofertę,
 • zapewnienie sprzątania terenu imprezy przed i po zakończeniu, zaś w trakcie trwania imprezy zapewnienie śmietników, kontenera i bieżącej obsługi terenu,
 • przygotowanie dokumentacji fotograficznej i dyplomów dla uczestników,
 • organizacja spotkania podsumowującego dla uczestników oraz przedstawicieli zleceniodawcy.

Wymogi realizacji zadania:

 • kampania ma odbyć się między majem a wrześniem 2022 roku w parku na terenie Woli, zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi sytuacji epidemicznej,
 • artykuły promocyjne muszą zostać zaakceptowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,
 • oferent ma dokonać z Wydziałem Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wola uzgodnień dot. terenu Parku,
 • za prezentację ofert pomocowych przez organizację nie mogą być pobierane opłaty,
 • w przypadku otrzymania finansowania, oferent jest zobowiązany do opracowania ankietowej weryfikacji osiągnięcia rezultatów realizacji zadania,
 • kosztorys zadania ma być czytelny, w jednej pozycji kosztorysu ma zawierać się jeden rodzaj kosztów,
 • oferent ma określić wskaźniki osiągnięcia celów oraz sposób ich weryfikacji,
 • należy zaplanować przeprowadzenie ewaluacji osiągnięcia celu zadania,
 • oferent musi przedstawić w ofercie plan realizacji działania w przypadku wprowadzenia obostrzeń epidemicznych uniemożliwiających organizację kampanii informacyjnej w formie jednego wydarzenia profilaktycznego,
 • należy przedstawić analizę ryzyka realizacji zadania oraz planowany plan minimalizacji ryzyka.

Oferent zobligowany jest do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osobom uczestniczącym w wydarzeniu poprzez:

 • zapewnienie służby porządkowej, w tym oznakowanych pracowników ochrony (w przeliczeniu co najmniej 1 osoba na 5 stanowisk namiotowych),
 • zapewnienie służby informacyjnej, w tym zapewnienie identyfikatorów i oznakowanych stanowisk informacyjnych dla mieszkańców,
 • zapewnienie łączności pomiędzy w/w służbami, kierownikiem wydarzenia, jak też osobą wyznaczoną przez Zleceniodawcę, w czasie niezbędnym do prawidłowej realizacji wydarzenia,
 • zabezpieczenie wydarzenia pod względem medycznym – zapewnienie w czasie wydarzenia karetki z lekarzem oraz ratowników terenowych na terenie wydarzenia,
 • zapewnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego – zapewnienie toalet, w tym dla osób z niepełnosprawnością, oraz dostępu do źródła wody, w tym pitnej; konieczne jest oznaczenie kierunków dotarcia do tych punktów,
 • opracowanie i stosowanie Regulaminu wydarzenia (określającego m.in. warunki uczestnictwa i zasady zachowania się uczestników) oraz Regulaminu terenu (jeśli ten nie został wcześniej opracowany przez zarządcę terenu), w tym udostępnienie regulaminów uczestnikom poprzez umieszczenie w widocznym i dostępnym miejscu przy wejściach na teren wydarzenia,
 • wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji, 
 • przekazanie informacji o harmonogramie, kierowniku wydarzenia ze strony oferenta oraz kierownikach służb (porządkowych, informacyjnych) do odpowiednich instytucji: Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, Straży Miejskiej m.st. Warszawy, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy, Naczelnika Wydziału Imprez Masowych i Zgromadzeń Publicznych Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy - najpóźniej na 7 dni przed realizacją wydarzenia, zaś Zleceniodawcy 14 dni przed realizacją.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama