Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zachować pamięć 2022 – program wspierania projektów w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego

Reklama
Nabór od 19.11.2021 do 30.09.2022 23:59
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży ogłosiła terminy naboru wniosków w specjalnym programie dotacyjnym „Zachować pamięć”. Jego celem jest umożliwienie młodym ludziom wspólnego odkrywania i badania historii, wyciągania wniosków z przeszłości oraz rozbudzania odpowiedzialności za kształtowanie przyszłości. Najbliższy termin składania wniosków upływa 28 lutego 2021 r.

Dla kogo?

Program „Zachować pamięć” skierowany jest do polsko-niemieckich lub trójstronnych partnerstw, które podczas wspólnych spotkań młodzieży podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II wojny światowej i okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy.

Kryteria programu „Zachować pamięć”

Aby projekt polsko-niemieckiej wymiany młodzieży mógł zostać dofinansowany w ramach programu „Zachować pamięć”, musi spełniać następujące kryteria:

 • Tytuł i opis projektu są zgodne z założeniami programu. Wszystkie zaplanowane działania, także te w części odnoszącej się do czasów współczesnych, nawiązują do tematyki projektu.
 • Jego program obejmuje wizytę w miejscu pamięci terroru hitlerowskiego oraz pogłębione poznanie historii tego miejsca. Zachęcamy do realizowania projektów we współpracy z wyspecjalizowanymi placówkami edukacyjnymi zajmujący­mi się zagadnieniami nazizmu lub projekty korzystają­ce z oferty pedagogicznej tych placówek.
 • Co najmniej połowa programu poświęcona jest tematyce narodowego socjalizmu, II wojny światowej, Holokaustu lub okupacji ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy (wraz ze wspólnym przygotowaniem i podsumo­waniem tej części przez obydwie grupy stanowi co najmniej 50% całego projektu).
 • Program części historycznej odnosi się do współcze­sności i życia młodych ludzi, i stworzony jest w opar­ciu o zagadnienia nurtujące uczestników. Z opisu i realizacji projektu wynika aktywny udział młodzieży w planowaniu i przebiegu programu.
 • Program składa się częściowo z warsztatów, podczas których młodzież, bazując na zdobytej wiedzy historycznej, ma okazję do rozważań i dyskusji na temat problemów występujących we współczesnym świecie.
 • Uczestnicy są gruntownie przygotowani (przed i podczas spotkania) do udziału w projekcie i podejmowania trudnej tematyki historycznej oraz aktywnie biorą udział w podsumowaniu programu.
 • W przypadku projektów trójstronnych uwzględniona jest perspektywa grupy z kraju trzeciego.
 • Pozostała część projektu umożliwia uczestnikom wza­jemne poznanie się, zawiera elementy edukacji między­kulturowej i zachęca młodzież do poznania kraju sąsia­da, np. jego historii, kultury, języka i życia codziennego.
 • Wspólny program trwa od 4 do 14 dni.
 • Grupa liczy nie więcej niż 50 uczestników w wieku od 14 do 26 lat.

Zachęcamy uczestników projektów do stworzenia doku­mentacji projektowej (np. filmu, prezentacji, pamiętnika itp.), w której przedstawią wspólne działania oraz podzie­lą się swoimi refleksjami po wizycie w miejscu pamięci.

Jeśli stworzenie dokumentacji wiąże się z poniesieniem dodatkowym kosztów, istnieje możliwość wnioskowania o dodatkowe dofinanso­wanie tego miniprojektu w ramach „4×3 – prosta sprawa”.

Miejsca pamięci

Miejscami pamięci w rozumieniu programu „Zachować pamięć” są miejsca upamiętniania ofiar terroru hitlerowskiego: miejsca masowych zbrodni, byłe obozy koncentracyjne i obozy zagłady, jak również miejsca znajdujące się na terenach byłych gett, więzień, ośrodków eutanazji lub byłych obozów pracy (por. także: Miejsca pamięci).

Stacjonarnie, online lub hybrydowo

Wyjątkowa sytuacja – wyjątkowe spotkania!

Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną PNWM umożliwia w 2022 roku dofinansowanie projektów realizowanych w różny sposób: stacjonarnie, online lub hybrydowo.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi spotkań zdalnych oraz zasadami ich dotowania przez PNWM.

Szczegóły dostępne są w zakładce „Projekty online”.

Proponujemy również odwiedzić strony internetowe miejsc pamięci oraz placówek muzealnych i edukacyjnych. Wiele z nich oferuje zwiedzanie oraz warsztaty online.

Jak wspieramy?

Projekty związane z okresem narodowego socjalizmu i II wojny światowej, obejmujące programem wizytę w miejscach pamięci oraz poznanie biografii świadków historii, wymagają od uczestników rzetelnego przygotowania, pogłębionej refleksji, a często także wsparcia ze strony wykwalifikowanej kadry placówek muzealnych i pedagogicznych. Program „Zachować pamięć” pomaga sprostać tym wymogom poprzez wsparcie finansowe na specjalnych zasadach:

Projekty stacjonarne:

 • na dni programu obejmujące wizytę w miejscu pamięci oraz warsztaty we współpracy z wyspecjalizowaną placówką muzealną lub edukacyjną PNWM przyznaje dofinansowanie według stawek jak przy projektach realizowanych w placówkach kształceniowych, niezależnie od rodzaju zakwaterowania;
 • PNWM przyznaje zwiększone stawki (p. tabelka w prawej kolumnie) dofinansowania kosztów programu, podróży i pośrednictwa językowego.

Projekty online:

 • uregulowania dotyczące realizacji i dofinansowania projektów online dostępne są w zakładce „Projekty online”;
 • PNWM przyznaje zwiększone dofinansowanie kosztów programu, pośrednictwa językowego oraz wyższy ryczałt organizacyjny i techniczny (p. tabelka w prawej kolumnie) .

Projekty niezakwalifikowane do programu „Zachować pamięć”, jednak spełniające ogólne kryteria dotacji, PNWM dofinansuje zgodnie z Wytycznymi wspierania i wynikającymi z nich stawkami.

Jak zgłosić projekt?

Aby zgłosić projekt do programu „Zachować pamięć”, należy złożyć wniosek online o dofinansowanie oraz wypełnić formularz uzupełniający.

Terminy składania wniosków:

 • do 28 lutego 2022 roku,
 • do 30 kwietnia 2022 roku,
 • do 30 września 2022 roku.

Wnioski o dotację należy składać bezpośrednio do PNWM. Wpisując tytuł projektu we wniosku, prosimy dopisać „Zachować pamięć”.

Zakwalifikowanie projektu

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie jury. Informacja o niej zostanie przesłana najpóźniej  4 tygodnie po ww. terminach. Odwołanie od niej nie będzie możliwe.

Reklama