Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Co powinny wiedzieć o finansach osoby kierujące stowarzyszeniem, fundacją? To ważne dla zarządów NGO! Zamów poradnik PDF

Miasto Ełk. Konkurs: Pożytek 2022

Reklama
Nabór od 19.11.2021 do 31.10.2022 23:59
Prezydent Miasta Ełku
Komórka odpowiedzialna: Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3, lok. nr 10.1, tel. 87 732 61 85, 86, 87; e-mail: bop@um.elk.pl
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy, Mężczyźni, Młodzież, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Rodziny, Dorośli, Dzieci, Kobiety, Wolontariusze, Osoby z niepełnosprawnościami, Cudzoziemcy, migranci
Otwarty konkurs ofert na realizację priorytetowych zadań samorządu miasta Ełku z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy

Priorytetowe zadania samorządu miasta Ełku do realizacji w roku 2022 z zakresów:

1) Turystyki i krajoznawstwa:

a) organizacja wydarzeń dla mieszkańców i turystów promujących dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne Ełku.

2) Porządku i bezpieczeństwa publicznego:

a) zapewnienie bezpieczeństwa nad i na wodzie.

3) Edukacji, oświaty i wychowania:

a) zajęcia pozalekcyjne dzieci i młodzieży,

b) edukacja dzieci i młodzieży w zakresie kultury i sztuki;

c) edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zdrowego odżywiania.

4) Polityki społecznej:

a) wspieranie aktywności społecznej mieszkańców Ełku;

b) wspieranie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych;

c) wspieranie aktywności społecznej osób starszych;

d) wspieranie działalności wolontariackiej mieszkańców Ełku;

e) wspieranie działań na rzecz mniejszość narodowych i etnicznych, w szczególności dialogu międzykulturowego oraz integracji ze środowiskiem lokalnym;

f) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a.

5) Edukacyjnej opieki wychowawczej:

a) działalność na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku zimowego i letniego.

6) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

a) edukacja ekologiczna mieszkańców Ełku;

b) propagowanie praw zwierząt oraz czynne dbanie o ich dobrostan w Ełku.

7) Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

a) wspieranie organizacji życia kulturalnego w Ełku;

b) wspieranie twórców kultury z Ełku.

8) Kultury fizycznej i sportu:

a) wspieranie rozwoju sportu wyczynowego;

b) wspieranie rozwoju sportu dzieci i młodzieży;

c) wspieranie rozwoju sportu powszechnego.

Wysokość środków w konkursie, zadania realizowane w 2020 i 2021 roku, terminy składania i realizacji zadania, tryb i kryteria wyboru, zasady przyznawania dotacji:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań: 429 500 zł.

Zrealizowane w roku poprzednim i bieżącym zadania samorządu miasta Ełku tego samego rodzaju
i związane z nimi koszty:

a) w 2020 zrealizowano 138 zadań na łączną kwotę 1 348 486,63 zł;

b) w 2021 realizowanych jest 126 zadań na łączną kwotę 1 012 890 zł.

Środki publiczne na realizację zadań w konkursie mogą być zwiększone w miarę potrzeb i możliwości budżetu miasta Ełku przez Prezydenta Miasta Ełku poprzez zmianę niniejszego zarządzenia.

Środki publiczne niewykorzystane po rozstrzygnięciu konkursu mogą być przeniesione na inne zadania zlecane przez Prezydenta Ełku organizacjom pozarządowym oraz na współpracę poza finansową samorządu miasta Ełku z sektorem pozarządowym.

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Całokształt spraw związanych z przeprowadzeniem konkursu, czyli ogłaszanie konkursów, składanie ofert, ocena formalna i merytoryczna, wybór ofert, negocjacje warunków umów i ich podpisanie, realizacja zadań, oraz sprawozdawczość, realizowana jest z wykorzystaniem systemu informatycznego www.witkac.pl.

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie powierzenia.

Termin realizacji zadań: ramy czasowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Termin składania ofert: od 18 listopada 2021 r. do wyczerpania środków, ale nie później niż do 31 października 2022 r.

Termin oceny formalnej i merytorycznej: do 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty.

Termin rozstrzygnięcia w sprawie oferty (wybór, kwota dotacji i zatwierdzenie zadania do realizacji): do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty.

Celem realizacji zadań w tym konkursie jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych działających na rzecz wspólnoty samorządowej miasta Ełku, w szczególności poprzez wspieranie inicjatyw budujących więzi społeczne i oddolną aktywność społeczną.

Miejsce realizacji zadania: Miasto Ełk, obszar kraju i zagranicy.

Warunki realizacji zadania:

a) oferowane zadanie musi uwzględniać obowiązujące przepisy prawne;

b) w ofercie obowiązkowo należy wskazać i opisać zakładane rezultaty, planowany poziom osiągnięcia rezultatów oraz źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika;

c) oferowane zadanie musi służyć wspólnocie samorządowej miasta Ełku;

d) z dotacji mogą być finansowane wyłącznie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej, tym samym, środki z dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej;

e) oferowane zdanie musi uwzględniać zapewnienie dostępności osobom o szczególnych potrzebach.

Załączniki do składanej oferty:

a) w przypadku, gdy oferent nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego obowiązkowo przedkłada dokument potwierdzający status prawny, umocowanie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań oraz cele działania (dokument dołącza się w formie załącznika do oferty w systemie www.witkac.pl);

b) nieobowiązkowo oferent może dołączyć rekomendacje, opinie, inne dokumenty, które mogą dodatkowo pomóc w ocenie oferty (dokumenty dołącza się w formie załączników do oferty w systemie www.witkac.pl).

Składanie ofert:

a) ofertę należy wypełnić i złożyć w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu w serwisie internetowym www.witkac.pl, następnie wydrukować dokument "potwierdzenie złożenia oferty" i podpisany przez upoważnione osoby złożyć bezpośrednio w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Ełku
(ul. Piłsudskiego 4) lub w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku
(ul. Małeckich 3, lok. nr 10.1) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres: Urząd Miasta Ełku,
ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk) lub z wykorzystaniem ePUAP na skrytkę /umelk/domyslna;

b) ostatecznym terminem złożenia podpisanego dokumentu „potwierdzenie złożenia oferty” jest kolejny dzień roboczy następujący po ostatnim dniu składania ofert;

c) faktycznym terminem złożenia oferty, po którym rozpoczyna się jego ocena jest termin wpłynięcia
do Urzędu właściwie podpisanego dokumentu "potwierdzenie złożenia oferty";

d) oferty złożone wyłącznie elektronicznie w systemie www.witkac.pl, bez złożenia podpisanego „Potwierdzenia złożenia oferty” nie podlegają ocenie.

Ocena formalna i merytoryczna może odbywać się w okresie trwania konkursu.

Za koordynację całokształtu spraw związanych ze zlecaniem zadań samorządu miast Ełku na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odpowiada Pełnomocnik Prezydenta Ełku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku.

Pełna treść ogłoszenia (zarządzenia): https://bip.elk.warmia.mazury.pl/250/Dokumenty_konkursowe/

W sprawach nieujętych w ogłoszeniu, a dotyczących zlecania realizacji zadań publicznych mają zastosowanie przepisy nadrzędne, w tym ustawy i rozporządzenia.

Reklama