Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego w działaniach kulturalno-artystycznych integrujących społeczność lokalną dzielnicy Targówek m.st...

Reklama
Popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego w działaniach kulturalno-artystycznych integrujących społeczność lokalną dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Nabór od 18.11.2021 do 10.01.2022 16:00
Dzielnica Targówek
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Targówek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego w działaniach kulturalno-artystycznych integrujących społeczność lokalną dzielnicy Targówek m.st. Warszawy .

1.Nazwa zadania konkursowego: „Popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego w działaniach kulturalno-artystycznych integrujących społeczność lokalną dzielnicy Targówek m.st. Warszawy”.

2.Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.

3.Cel zadania: Upowszechnianie wiedzy historycznej, pielęgnowanie tradycji i popularyzacja lokalnego dziedzictwa kulturowego, służące kształtowaniu i utrwalaniu lokalnej tożsamości oraz integracji wszystkich pokoleń.

Celem konkursu jest wspieranie zadań z zakresu kultury przyczyniających się do podnoszenia kompetencji mieszkańców poprzez strategicznymi Strategii #Warszawa2030: 2. Wygodna lokalność, cel operacyjny 2.2: Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu.

Zadania realizowane w ramach konkursu muszą być zgodne z Polityką kulturalną m.st. Warszawy.

4.Opis zadania:

Zadanie może być realizowane w szczególności poprzez:

-organizację przedsięwzięć służących dokumentowaniu i upowszechnianiu przejawów lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Dzielnicy Targówek;

- przygotowanie i organizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych upamiętniających ważne wydarzenia i wybitne postaci oraz popularyzujących tradycje związane z kalendarzem świąt i rocznic.

Ogólne warunki realizacji zadania:

W ofercie należy zawrzeć informacje dotyczące: – stosowne do specyfiki przedsięwzięcia; osoby realizujące zadanie muszą posiadać niezbędne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze i znać specyfikę dzielnicy, przedsięwzięcia zawierającego wskazanie grup/grypy adresatów, sposób dotarcia do adresatów, projektu, druku i kolportażu materiałów promujących przedsięwzięcie (z uwzględnieniem przygotowania projektu, druku, kolportażu, w tym afisza/plakatu w formacie min B1); ; jeśli oferent planuje zrealizować projekt na terenie jednostki lub instytucji publicznej wówczas wymagana jest / oświadczenie dyrektora/kierownika tej jednostki na udostepnienie terenu oferentowi celem realizacji zadania publicznego; zaleca się przedstawienie możliwości przeprowadzenia zadania w sytuacji ograniczeń związanych z epidemią; informacja dodatkowa: pisemna zgoda/oświadczenie dyrektora/kierownika tej jednostki wymagana będzie do przedstawienia na etapie podpisania umowy z wybranym oferentem.

5.Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

Oferent przy realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności określonych w artykule 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zadanie publiczne powinno być zaprojektowane i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczało z uczestnictwa w nim, osób ze specjalnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności przez zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami, jako odbiorca zadania publicznego może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami. Dopuszcza się uwzględnienie w kalkulacji kosztów realizacji zadania kosztów związanych z zapewnianiem dostępności.

6.Rezultaty zadania: zwiększenie liczby przedsięwzięć popularyzujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe oraz ich uczestników, w szczególności dzieci i młodzieży.

7.Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. Rezultatów realizacji zadania publicznego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama