Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs POWER: 4.1 Konkurs na skalowanie innowacji społecznej: „Model DOM - model wsparcia rodzin z...

Reklama
Konkurs POWER: 4.1 Konkurs na skalowanie innowacji społecznej: „Model DOM - model wsparcia rodzin z dzieckiem onkologicznym
Nabór od 01.12.2021 do 11.01.2022 15:00
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Łączny budżet 2,2 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny, Dzieci
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-035/21 na skalowanie innowacji społecznej: „Model DOM - model wsparcia rodzin z dzieckiem onkologicznym”.

3 grudnia 2021 roku Instytucja Organizująca Konkurs wprowadziła następujące zmiany w regulaminie konkursu:

  • wydłużenie terminu naboru do 11 stycznia 2022 roku, do godz. 15:00,
  • dodanie zapisu w sekcji 6. Podstawowe zasady udzielania dofinansowania.

Konkurs jest organizowany w ramach IV Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.  

Celem skalowania jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce mikro-innowacji, które zostały już opracowane, ale miały dotąd ograniczony terytorialnie bądź sektorowo zasięg oraz tych, które były stosowane przez pojedyncze podmioty i nie funkcjonują na dużą skalę.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 4 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 1 do 15 grudnia 2021 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki: 

  • Wnioskodawcą lub partnerem w konkursie jest podmiot mający co najmniej 5 letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji (m.in. instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze wsparcia dzieci i rodziny, placówkami medycznymi, poradniami psychologicznymi czy placówkami edukacyjnymi), w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów (do wniosku o dofinansowanie zostaną załączone referencje od min. 2 podmiotów);
  • zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów.

Dla kogo

Grupę docelową stanowią:

  • Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ((I poziom referencyjny nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży) zainteresowane wdrożeniem innowacji polegającej na wsparciu rodzin -z dzieckiem chorym onkologicznie, z uwzględnieniem instytucji środowiska lokalnego (grantobiorcy)

oraz

  • rodziny, w których pojawiła się potrzeba opieki nad dziećmi wynikająca z ich choroby nowotworowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest upowszechnienie modelu wsparcia dla rodzin dzieci chorych onkologicznie (w tym szkolenia przedstawicieli środowiska lokalnego), a tym samym ułatwienie rodzinom dostępu do wsparcia w takiej formie we własnym otoczeniu.

Założeniem konkursu jest dotarcie z innowacją do jak największej liczby podmiotów mogących wdrożyć innowację do praktyki  funkcjonowania organizacji i instytucji zajmujących się leczeniem dzieci z chorobami onkologicznymi oraz placówek świadczących pomoc psychologiczną, placówek edukacyjnych i instytucji czy organizacji pomocowych działających w obszarze i zainteresowanych rozwijaniem tego rodzaju wsparcia dla rodzin.

Podmiot wyłoniony w konkursie będzie odpowiedzialny za dotarcie do podmiotów zainteresowanych wdrożeniem innowacji, udzielenie im wsparcia eksperckiego i finansowego w formie grantu.  Wsparcie podmiotów wdrażających innowację dotyczyć będzie również zarządzania zmianą i opracowania metody funkcjonowania systemu wsparcia dla rodzin dzieci chorych onkologicznie po ustaniu finansowania z projektu grantowego.  Założenia w tym zakresie wnioskodawca będzie zobowiązany przedstawić w strategii skalowania innowacji – dokumencie stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 2 200 000 PLN

Reklama