Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Dębnicy Kaszubskiej i w Damnicy

Reklama
Nabór od 04.11.2021 do 25.11.2021 23:59
Wydział Organizacyjny
Łączny budżet 64,02 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 64,02 tys. do 64,02 tys. PLN
Starostwo Powiatowe w Słupsku, Wydział Organizacyjny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Dębnicy Kaszubskiej i w Damnicy.

 

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2022 roku

z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

I. Rodzaj zadania

Konkurs obejmuje realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego w 2022 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Dębnicy Kaszubskiej przy ul. Księdza Antoniego Kani 16a i w Damnicy przy ul. Witosa 13 (punkt wieloadresowy) w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie dla jednego punktu, zgodnie z harmonogramami stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o konkursie. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji poszczególnych punktów oraz godzin działania punktów. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie edukacji prawnej odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 3, 3a, 3b, 4 ust. 1 - 3, art. 4a, art. 5, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 - 13 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Kwota (brutto) przeznaczona na realizację zadania w jednym punkcie w 2022 roku wynosi 64.020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100), w tym: 60.060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100) na wynagrodzenia oraz 3.960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) na edukację prawną obejmującą teren całego powiatu słupskiego.

III. Podmioty uprawnione do złożenia oferty

1. Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych

w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), jeśli prowadzą działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1pkt 1b lub art. 4 ust. 1 pkt 22a.

2. O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, wpisana na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej i łącznie spełnia następujące warunki:

a) prowadzi działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

b) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;

c) przedstawi umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, oraz z mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ww. ustawy;

d) daje gwarancję należytego wykonania zadania, przez złożenie pisemnego zobowiązania w szczególności w zakresie:

- zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

- zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

- zapewnienia przestrzegania zasad etyki przy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;

e) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.

3. O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wpisana na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej i łącznie spełnia następujące warunki:

a) prowadzi działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

b) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty lub co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa;

c) przedstawi umowę zawartą z doradcą, o którym mowa w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, oraz z mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ww. ustawy;

d) daje gwarancję należytego wykonania zadania, przez złożenie pisemnego zobowiązania, w szczególności w zakresie:

- zapewnienia poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,

- zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

- zapewnienia przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;

e) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

4. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie 2 lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również ta organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin 2 lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

5. W przypadku zaprzestania spełniania przez oferenta warunku, o którym mowa w pkt 2 lit. c oraz pkt 3 lit. c starosta nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje ją ze skutkiem natychmiastowym.

6. W przypadku zaprzestania spełniania przez oferenta warunku, o którym mowa w pkt 2  lit. d oraz pkt 3 lit. d starosta nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje ją za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.

IV. Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego określają przepisy:

- ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej,

- ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2022 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1487).

2. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego na warunkach w niej określonych.

V. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie musi być zrealizowane w całości w 2022 r., to jest w terminie od 1 stycznia 2022 r.

do 31 grudnia 2022 r.

2. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zleconym zadaniem administracji rządowej, przy czym powiat zapewnia bezpłatne korzystanie z lokali (łącznie z mediami), wskazanych w części I.

3. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie powinny być świadczone w punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920), zgodnie z harmonogramami stanowiącymi załącznik

nr 1 do niniejszego ogłoszenia o konkursie.

4. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze powiatu słupskiego. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie starosty słupskiego. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert.

5. W ramach dyżurów nie określa się z góry przedziału czasu na prowadzenie nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punkcie organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej, z tym że czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.

6. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), ma być zapewniona możliwość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa powyżej, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

7. Oferent, w ramach oferty może przedstawić porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnoprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

8. Z dotacji mogą być wydatkowane środki finansowe na koszty związane z realizacją zadania powstałe od dnia podpisania umowy. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania, w tym przeznaczenie dotacji, reguluje umowa pomiędzy powiatem a organizacją pozarządową.

9. Wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert podmiot prowadzący punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zobowiązany będzie do realizowania zadania zgodnie z przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, w tym m.in. do elektronicznej formy dokumentacji usług nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

10. Sposób oraz warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona z powiatem słupskim zawierająca w szczególności zapisy, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1, 1a i 3 - 6b ustawy   o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

11. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według aktualnego wzoru obowiązującego na dzień składania sprawozdania.

12. W ramach umowy organizacji pozarządowej zostanie powierzone zadanie z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt w powiecie słupskim, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W ofercie organizacja powinna przedstawić swoje propozycje działań w zakresie edukacji prawnej i związane z tym koszty w ramach przewidzianych środków na ten cel. W umowie starosta słupski może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej. W trakcie roku dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do zaproponowanych przez organizację działań w zakresie edukacji prawnej w zależności od rozpoznanych potrzeb.

13. Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie wykazu osób, które będą wskazane do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także do prowadzenia nieodpłatnej mediacji w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu słupskiego oraz ich ewentualnych zastępców. Zmiana wskazanych osób będzie możliwa jedynie za zgodą starosty słupskiego bądź osoby przez niego upoważnionej.

14. Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie wykazu osób, z którymi zawarł porozumienia o wolontariacie, w przypadku gdy deklaruje w ramach oferty dodatkowe świadczenia wolontariuszy, o których mowa w art. 11 ust. 6b ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

15. Oferent ubiegający się o powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dołącza do oferty zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia z oceną pozytywną, o którym mowa w art. 11a ust. 1 ww. ustawy oraz/lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu doszkalającego, o który mowa w art. 11a ust. 2 ww. ustawy dotyczące osób wskazanych do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa. Brak osobistego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez doradcę wskazanego w ofercie stanowi podstawę rozwiązania umowy.

16. Organizacja pozarządowa musi dysponować niezbędnymi urządzeniami technicznymi

z dostępem do oprogramowania do edycji tekstów, oprogramowania umożliwiającego przesyłanie, odbieranie danych i porozumiewanie się na odległość środkami komunikacji elektronicznej i komputerowego systemu informacji prawnej, wraz z bazą aktów prawnych, w tym przepisów prawa powszechnie obowiązującego, orzecznictwa i materiałów pomocniczych, z dostępem do bazy aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze powiatu słupskiego, a także posiadać dostęp do drukarki oraz urządzenia pozwalającego na przenoszenie dokumentacji do postaci elektronicznej i zabezpieczyć to na rzecz realizacji zadania.

17. Organizacja pozarządowa umożliwi udzielanie porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

18. W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego decyzję o sposobie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego podejmuje starosta słupski. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

19. Zadanie określone w ofercie powinno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

VI. Termin i miejsce oraz sposób składania ofert

1. Oferent może ubiegać się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składając odrębne oferty na każdy punkt i wskazując, którego punktu oferta dotyczy.

2. Oferty na realizację zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system naboru wniosków „WITKAC” udostępniony na stronie: witkac.pl.

3. Termin składania ofert – do 25 listopada 2021 roku do godz. 23.59.

4. Wydruk Poświadczenia Złożenia Oferty (PZO) podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania oferenta wraz załącznikami nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszego ogłoszenia o konkursie podpisanymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania oferenta należy przesłać (obowiązuje data wpływu do urzędu) lub dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 14 do 26 listopada 2021 roku do godz. 15.00. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania: „Realizacja zadania publicznego powiatu słupskiego w 2022 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej” oraz nazwę organizacji składającej ofertę. 

5. PZO, które nie zostały podpisane lub złożone po terminie, a także oferty nieprawidłowo wypełnione, niezgodne z obowiązującym wzorem, nie będą rozpatrywane.

6. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

7. Oferent w ramach oferty może wskazać plan specjalizacji punktów.

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

9. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota finansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

10. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki (kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione):

 

Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, wystawiony

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Kopię statutu organizacji pozarządowej.

Aktualna kopia statutu organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie lub kopia umowy lub statutu spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy.

Potwierdzenie wpisu na listę wojewody, o której mowa w art. 11 d ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Aktualny wydruk listy prowadzonej przez wojewodę na dzień składania oferty.

Odpowiednio potwierdzone posiadanie:

1)co najmniej 2-letniego doświadczenia

w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego – dla ofert dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;

2)co najmniej 2-letniego doświadczenia

w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte

w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty lub co najmniej 2-letniego doświadczenia                                                            w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa – dla ofert dotyczących świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie.

Dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości.

Organizacja winna dysponować opracowanymi przez nią i stosowanymi standardami obsługi

i posiadać wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

1)Umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ww. ustawy – dla ofert dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;

2)Umowę zawartą z doradcą, o którym mowa                    w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ww. ustawy – dla ofert dotyczących świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

1.Kserokopie umów potwierdzających udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej/ świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie nieodpłatnej mediacji w okresie                                             od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. ustalające zakres pracy w przeciętnym wymiarze 5 dni            w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

2.Wykaz ww. osób oraz ich ewentualnych zastępców.

Zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia                                                  z oceną pozytywną, o którym mowa w art. 11 a ust. 1    ww. ustawy oraz/lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ww. ustawy – dla ofert dotyczących świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

Zagwarantowanie zapewnienia poufności               w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem / ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem.

Pisemna gwarancja według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o konkursie.

Zagwarantowanie zapewnienia profesjonalnego         i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/ świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Pisemna gwarancja według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia o konkursie.

Zagwarantowanie zapewnienia przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/ świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

Pisemna gwarancja według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia o konkursie.

Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się

o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej/ punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Pisemne oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia o konkursie.

 

 

 

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej dokonanej przez pracowników merytorycznych Starostwa Powiatowego w Słupsku, w oparciu o kartę oceny formalnej ofert, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia o konkursie.

2. Złożone oferty pod względem merytorycznym ocenia komisja konkursowa, powołana przez Zarząd Powiatu Słupskiego odrębną uchwałą, w oparciu o kartę oceny merytorycznej ofert, stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia o konkursie.

3. Zarząd Powiatu Słupskiego, biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej, dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert i podpisuje z wybranymi oferentami umowy na realizację zadań. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 7 dni od dokonania wyboru przez Zarząd Powiatu. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

4. Termin dokonania wyboru ofert: dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 14 dni od daty zamknięcia terminu ich składania.

5. W przypadku, gdy nie zostanie złożona oferta lub żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu, konkurs zostanie unieważniony.

6. W przypadku, gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynie oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzenie punktów powierzy się organizacji pozarządowej, która przedstawi najwyżej ocenioną ofertę na prowadzenie punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w związku z czym organizacje pozarządowe składające oferty powinny zadeklarować, czy będą zainteresowane prowadzeniem kolejnego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.  

7. Informacji o konkursie udziela: Aneta Zakrzewska – starszy inspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, tel. (59) 84-18-585, e-mail: azakrzewska@powiat.slupsk.pl.

8. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia         27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), administratorem danych osobowych zawartych w przesłanych ofertach jest starosta słupski. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2022 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

VIII. Na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej powiat słupski przeznaczył kwotę: w bieżącym roku – 128.040,00 zł, w 2020 roku – 128.040,00 zł, w 2019 roku – 128.040,00 zł.

UWAGA!

W PRZYPADKU ZMIANY USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ PRZED ROZSTRZYGNIĘCIEM KONKURSU ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA KONKURSU. NATOMIAST W PRZYPADKU ZMIANY USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ PO ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ANEKSOWANIA UMOWY CELEM DOSTOSOWANIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW.

Załączniki:

1. Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Dębnicy Kaszubskiej i w Damnicy (punkt wieloadresowy) oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ustce.

2. Pisemna gwarancja zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem/ ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i  jego dokumentowaniem.

3. Pisemna gwarancja zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/ świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

4. Pisemna gwarancja zapewnienia przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/ świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

5. Pisemne oświadczenie o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej/ punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

6. Karta oceny formalnej ofert.

7. Karta oceny merytorycznej ofert.

 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie

 

HARMONOGRAM

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Dębnica Kaszubska, ul. Księdza Antoniego Kani 16a

Lp.

Dni tygodnia

Godziny

1.

wtorek

  8.00 – 12.00

2.

środa

14.00 – 18.00

3.

czwartek

14.00 – 18.00

 

HARMONOGRAM

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Damnica, ul. Witosa 13

Lp.

Dni tygodnia

Godziny

1.

poniedziałek

14.00 – 18.00

2.

piątek

  8.00 – 12.00

 

HARMONOGRAM

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Ustka ul. Wiejska 10

Lp.

Dni tygodnia

Godziny

1.

poniedziałek

  9.00 – 13.00

2.

wtorek

14.00 – 18.00

3.

środa

14.00 – 18.00

4.

czwartek

14.00 – 18.00

5.

piątek

  9.00 – 13.00

 

 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie

 

.............................................................

nazwa i adres organizacji pozarządowej

 

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZAGWARANTOWANIU ZAPEWNIENIA POUFNOŚCI W ZWIĄZKU Z UDZIELANIEM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I JEJ DOKUMENTOWANIEM/ ZE ŚWIADCZENIEM NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I JEGO DOKUMENTOWANIEM

 

 

Przystępując do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku w formie powierzenia oświadczam, że gwarantuje się zapewnienie poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem/ ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem, zgodnie z przepisem art. 11d ust. 2 pkt 3 lit. a oraz art. 11d ust. 3 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

 

 

 

..................................., .......................... 2021 r.

miejscowość, data

 

 

............................................................................................

podpis osoby upoważnionej/ podpisy osób upoważnionych

do reprezentowania organizacji pozarządowej

 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia o konkursie

 

.............................................................

nazwa i adres organizacji pozarządowej

 

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZAGWARANTOWANIU ZAPEWNIENIA PROFESJONALNEGO I RZETELNEGO UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ/ ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

 

 

Przystępując do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku w formie powierzenia oświadczam, że gwarantuje się zapewnienie profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/ świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z przepisem art. 11d ust. 2 pkt 3 lit. b oraz art. 11d ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

 

 

 

..................................., .......................... 2021 r.

miejscowość, data

 

 

............................................................................................

podpis osoby upoważnionej/ podpisy osób upoważnionych

do reprezentowania organizacji pozarządowej

 

Załącznik nr 4 do ogłoszenia o konkursie

 

.............................................................

nazwa i adres organizacji pozarządowej

 

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZAGWARANTOWANIU ZAPEWNIENIA PRZESTRZEGANIA ZASAD ETYKI PRZY UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ/ ŚWIADCZENIU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI W SYTUACJI, GDY ZACHODZI KONFLIKT INTERESÓW

 

 

Przystępując do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku w formie powierzenia oświadczam, że gwarantuje się zapewnienie przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/ świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów, zgodnie z przepisem art. 11d ust. 2 pkt 3 lit. c oraz art. 11d ust. 3 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

 

 

 

..................................., .......................... 2021 r.

miejscowość, data

 

 

............................................................................................

podpis osoby upoważnionej/ podpisy osób upoważnionych

do reprezentowania organizacji pozarządowej

 

Załącznik nr 5 do ogłoszenia o konkursie

 

............................................................

nazwa i adres organizacji pozarządowej

 

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU PRZESŁANEK WYKLUCZAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O POWIERZENIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ/ PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

 

 

Przystępując do udziału w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku w formie powierzenia oświadczam, że nie występują przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się przez ........................................................................................................................... (nazwa Oferenta) o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o których mowa w art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

 

 

 

..................................., .......................... 2021 r.

miejscowość, data

 

 

............................................................................................

podpis osoby upoważnionej/ podpisy osób upoważnionych

do reprezentowania organizacji pozarządowej

 

Załącznik nr 6 do ogłoszenia o konkursie

KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY

Informacje podstawowe

1.

Nazwa oferenta:

 

2.

Adres oferenta:

 

3.

Rodzaj zadania:

 

4.

Tytuł zadania:

 

5.

Całkowita wartość zadania w zł:

 

6.

Wnioskowana kwota dotacji w zł:

 

7.

Data wpływu oferty:

 

Karta oceny formalnej jest wypełniana przez pracowników merytorycznych Starostwa Powiatowego w Słupsku. Osoba dokonująca weryfikacji formalnej i osoba dokonująca sprawdzenia i akceptacji weryfikacji podpisują deklarację poufności.

Deklaracja poufności:

Zobowiązuję się do nieujawniania informacji dotyczących weryfikowanej przeze mnie oferty 

i dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym.

Słupsk 2021 r.                             podpis:

Słupsk 2021 r.                             podpis:

Kryteria oceny formalnej:

tak

nie

1.

Oferta została złożona przez elektroniczny system naboru wniosków aplikacyjnych.

 

 

2.

Poświadczenie Złożenia Oferty dostarczono w terminie.

 

 

3.

Poświadczenie Złożenia Oferty zostało podpisane przez upoważnione osoby.

 

 

4.

Realizacja działań jest zgodna z celami statutowymi i sposobami ich realizacji określonymi w statucie lub innym dokumencie regulującym działalność oferenta.

 

 

5.

Oferta złożona przez podmiot uprawniony do realizacji zadania.

 

 

6.

Załączono pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta (w przypadku,

gdy ofertę podpisały osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie

z rejestrem).

 

 

7.

Termin realizacji zadania jest zgodny z wymogami podanymi w ogłoszeniu

o konkursie.

 

 

8.

Budżet nie zawiera błędów rachunkowych.

 

 

9.

Oferent w okresie 2 lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert rozliczył się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego

i wykorzystał dotację zgodnie z celem jej przyznania, jak również starosta

nie rozwiązał z nim umowy. Termin 2 lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami

albo rozwiązania umowy.

 

 

10.

Oferent dołączył aktualny odpis KRS lub innego rejestru/ ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

 

 

11.

Oferent dołączył kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną/ osoby upoważnione, aktualnego statutu lub innego dokumentu regulującego działalność oferenta.

 

 

12.

Oferent dołączył aktualny na dzień składania oferty wydruk wpisu na listę wojewody, o której mowa w art. 11 d ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim   oraz edukacji prawnej. 

 

 

13.

Oferent dołączył dokumenty odpowiednio potwierdzające posiadanie:

1)co najmniej 2-letniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się

z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego – dla ofert dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;

2)co najmniej 2-letniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się                        ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty lub co najmniej 2-letniego doświadczenia

w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa – dla ofert dotyczących świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

 

14.

Oferent dołączył dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości.

 

 

15.

Oferent dołączył umowę:

1)zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ww. ustawy – dla ofert dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;

2)zawartą z doradcą, o którym mowa w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia

2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ww. ustawy – dla ofert dotyczących świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

 

16.

Oferent dołączył wykaz ww. osób, z którymi zostały zawarte umowy oraz ich ewentualnych zastępców.

 

 

17.

Oferent złożył w terminie pisemną gwarancję zapewnienia poufności w związku

z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem/

ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem.

 

 

18.

Oferent złożył w terminie pisemną gwarancję zapewnienia profesjonalnego

i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/ świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

 

19.

Oferent złożył w terminie pisemną gwarancję przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/ świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

 

 

20. 

Oferent złożył w terminie pisemne oświadczenie o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej/ punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

 

Podsumowanie:

oferta jest kompletna, zawiera wymagane załączniki i spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej

 

 

 

Decyzja w sprawie poprawności oferty: oferta spełnia wszystkie kryteria/ nie spełnia wszystkich kryteriów* oceny formalnej i może/ nie może* być przekazana ocenie merytorycznej.

Sporządzone i ocenione przez:

- imię i nazwisko pracownika merytorycznego …………………………………..

- stanowisko: …………………………………..

- data i podpis: …………………………………..

Sprawdzone i zatwierdzone przez:

- imię i nazwisko pracownika merytorycznego …………………………………..

- stanowisko: …………………………………..

- data i podpis: …………………………………..

Załącznik nr 7 do ogłoszenia o konkursie

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY

1.

Rodzaj zadania publicznego określonego w konkursie

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

w Dębnicy Kaszubskiej i w Damnicy lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ustce

2.

Tytuł zadania publicznego

Realizacja zadania publicznego powiatu słupskiego w 2022 roku

z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

3. 

Nazwa i adres organizacji

 

4. 

Numer oferty

 

Kryteria oceny merytorycznej oferty

Skala punktacji

Przyznana liczba punktów

I.  Kwalifikacje osób

1) przy udziale których realizowane będzie zadanie:

a

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego/ świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez doradcę, o którym mowa w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, oraz prowadzenie nieodpłatnej mediacji przez mediatora, o którym mowa 4a ust. 6 ww. ustawy

20 pkt

 

b

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej przez osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,

15 pkt

 

c

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej przez doradcę podatkowego;

10 pkt

 

2) wskazanych na zastępstwo:

a

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego/ świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez doradcę, o którym mowa w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, oraz prowadzenie nieodpłatnej mediacji przez mediatora, o którym mowa 4a ust. 6 ww. ustawy

20 pkt

 

b

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej przez osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,

15 pkt

 

c

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej przez doradcę podatkowego.

10 pkt

 

II. Udokumentowane doświadczenie osób wskazanych

do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/ świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji (np. inne projekty, wolontariat).

od 0 do 20 pkt

 

III. Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego,

w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

(w ocenie oferty będą brane pod uwagę m.in. zakładane rezultaty, koszty osobowe, koszty obsługi zadania).

od 0 do 20 pkt

 

IV. Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na realizację zadań publicznych (przy ocenie ofert brane będą pod uwagę liczba i rodzaj zrealizowanych w latach 2016-2021 projektów, koszt projektów, opinie i rekomendacje instytucji oraz podmiotów udzielających dotacji na zrealizowane projekty).

od 0 do 20 pkt

 

V. Zakres przewidzianych do realizacji zadań związanych z edukacją prawną.

od 0 do 20 pkt

 

 

Ilość punktów razem (max. 120)

Razem

 

Podpisy oceniających:

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

Uwagi Komisji:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis Przewodniczącego Komisji

Źródło: Starostwo Powiatowe w Słupsku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama