Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 2021 (SUO)

Reklama
Nabór od 04.11.2021 do 25.11.2021 23:59
Urząd Miasta Ełku
Łączny budżet 10,23 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10,23 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Ełku, Urząd Miasta Ełku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Specjalistyczne usługi opiekuńcze 2021 (SUO).

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się z dniem 4 listopada 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację priorytetowych zadań samorządu miasta Ełku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

§ 2. Priorytetowe zadanie samorządu miasta Ełku do realizacji w roku 2021 z zakresu organizowania i świadczenia specjalistycznych usług  opiekuńczych,  z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  na rzecz mieszkańców Miasta Ełku  w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 01.12.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Specjalistyczne usługi opiekuńcze winny być  dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wysokość środków w konkursie, zadania realizowane w latach 2019-2021, terminy składania i realizacji zadania, tryb i kryteria wyboru, zasady przyznawania dotacji

1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań: 10 230 zł.

2. Zrealizowane w latach 2019-2021 zadania samorządu miasta Ełku tego samego rodzaju
i związane z nimi koszty:

a) w 2019 roku zrealizowano 2 zadania na łączną kwotę 134 040 zł;

b) w roku 2020 i 2021 Miasto Ełk nie zlecało organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego z zakresu organizowania i świadczenia specjalistycznych usług  opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi  na rzecz mieszkańców Miasta Ełku.

3. Środki publiczne na realizację zadań w konkursie mogą być zwiększone w miarę potrzeb i możliwości budżetu miasta Ełku przez Prezydenta Miasta Ełku poprzez zmianę niniejszego zarządzenia.

4. Środki publiczne niewykorzystane po rozstrzygnięciu konkursu mogą być przeniesione na inne zadania zlecane przez Prezydenta Ełku organizacjom pozarządowym oraz na współpracę pozafinansową samorządu miasta Ełku z sektorem pozarządowym.

5. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa a art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 2369, z 2021 r. poz. 794, 803).

6. Całokształt spraw związanych z przeprowadzeniem konkursu, czyli ogłaszanie konkursów, składanie ofert, ocena formalna i merytoryczna, wybór ofert, negocjacje warunków umów i ich podpisanie, realizacja zadań, oraz sprawozdawczość, realizowana jest z wykorzystaniem systemu informatycznego www.witkac.pl.

7. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie powierzenia.

8. Termin realizacji zadań: ramy czasowe od 1 do 31 grudnia 2021 r.

9. Termin składania ofert: 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu tj. od 4 do 25 listopada 2021 r.

10. Termin oceny formalnej i merytorycznej: do 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty.

11. Termin rozstrzygnięcia w sprawie oferty (wybór, kwota dotacji i zatwierdzenie zadania do realizacji): do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty.

12. Celem realizacji zadań w tym konkursie są działania terapeutyczne w środowisku mają doprowadzić do zminimalizowania skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, ale też innych, poprawę jakości życia, nabycia umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinno-społecznym w wymiarze godzin wskazanych przez MOPS w indywidualnych decyzjach wydanych osobom ubiegającym się o SUO pochodzących z terenu miasta Ełku.

13. Miejsce realizacji zadania: Miasto Ełk, obszar kraju i zagranicy.

14. Warunki realizacji zadania:

a) zapewnienie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Ełku w miejscu ich zamieszkania określonych;

b) w ofercie obowiązkowo należy wskazać i opisać zakładane rezultaty, planowany poziom osiągnięcia rezultatów oraz źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika;

c) oferowane zadanie musi służyć wspólnocie samorządowej miasta Ełku;

d) z dotacji mogą być finansowane wyłącznie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej, tym samym, środki z dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej;

e) spełnienie wymogów określonych w specyfikacji warunków realizacji zadania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.

15. Załączniki do składanej oferty:

a) w przypadku, gdy oferent nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego obowiązkowo przedkłada dokument potwierdzający status prawny, umocowanie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań oraz cele działania (dokument dołącza się w formie załącznika do oferty w systemie Witkac.pl);

b) nieobowiązkowo oferent może dołączyć rekomendacje, opinie, inne dokumenty, które mogą dodatkowo pomóc w ocenie oferty (dokumenty dołącza się w formie załączników do oferty w systemie Witkac.pl);

c) oferent zobowiązany jest do podania kosztu jednej godziny usług;

d) potwierdzenie spełnienia wymagań przez kadrę bezpośrednio realizującą usługi zgodnie
z rozporządzeniem.

16. Składanie ofert:

a) ofertę należy wypełnić i złożyć w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu w serwisie internetowym www.witkac.pl, następnie wydrukować dokument "potwierdzenie złożenia oferty" i podpisany przez upoważnione osoby złożyć bezpośrednio w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Ełku
(ul. Piłsudskiego 4) lub w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku
(ul. Małeckich 3, lok. nr 10.1) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres: Urząd Miasta Ełku,
ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk) lub z wykorzystaniem ePUAP na skrytkę /umelk/domyslna;

b) ostatecznym terminem złożenia podpisanego dokumentu „potwierdzenie złożenia oferty” jest kolejny dzień roboczy następujący po ostatnim dniu składania ofert;

c) faktycznym terminem złożenia oferty, po którym rozpoczyna się jego ocena jest termin wpłynięcia
do Urzędu właściwie podpisanego dokumentu "potwierdzenie złożenia oferty";

d) oferty złożone wyłącznie elektronicznie w systemie www.witkac.pl, bez złożenia podpisanego „Potwierdzenia złożenia oferty” nie podlegają ocenie.

17. Ocena formalna i merytoryczna może odbywać się w okresie trwania konkursu.

18. Oceny formalnej złożonych ofert dokonują urzędnicy Urzędu Miasta Ełku wg poniższego:

a) I etap oceny formalnej:

Kryteria formalne I ETAPU:

a)

Oferta została złożona elektronicznie i papierowo do Urzędu

b)

Oferta została złożona przez uprawnionego oferenta (art. 3 ust 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie – status prawny weryfikowany na podstawie KRS lub równoważnego dokumentu)

1. Niespełnienie jednego lub więcej kryteriów I etapu, skutkuje odrzuceniem oferty, bez poddania oferty ocenie w II etapie oceny formalnej, a oferent zostaje o tym fakcie poinformowany.

2. Ocena formalna I etapu nie podlega procedurze odwoławczej.

3. Oferta spełniająca wszystkie kryteria formalne I etapu jest poddawana ocenie w II etapie oceny formalnej.

b) II etap oceny formalnej:

Kryteria formalne II etapu z możliwością usunięcia braków:

1.

Oferent prowadzi działalność statutową w zakresie zadań określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert

2.

„Potwierdzenie złożenia oferty” zostało podpisane przez upoważnione osoby

3.

Oferta została złożona z wymaganymi załącznikami, jeżeli zostały określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert
(w przypadku, gdy nie są wymagane załączniki to kryterium uważa się za spełnione)

1. Urzędnik odpowiedzialny za ocenę formalną złożonej oferty, zobligowany jest, w dniu oceny oferty i stwierdzenia braków formalnych wynikających z niespełnienia kryteriów formalnych II etapu do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie oferenta poprzez system www.witkac.pl, wraz z ustaleniem ostatecznego terminu ich usunięcia.

2. Oferent może uzupełnić braki formalne oferty wynikające z niespełnienia kryteriów formalnych                 II etapu najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia wysłanego w systemie Witkac.pl.

3. Usunięcie braków formalnych następuje wyłącznie elektronicznie w systemie Witkac.pl poprzez poprawę informacji w ofercie lub/i dołączenie wymaganych załączników.

4. W przypadku, gdy oferent nie skorzysta w przewidzianym terminie z prawa uzupełnienia braków formalnych, oferta zostaje odrzucona, a oferent zostaje o tym fakcie poinformowany.

5. Wyłącznie oferty spełniające wszystkie kryteria formalne I i II etapu kierowane są do oceny merytorycznej.

19. Oceny merytorycznej dokonuje komisja konkursowa, która opiniuje złożone oferty zgodnie
z następującymi kryteriami merytorycznymi i przypisaną im punktacją:

L.p.

Kryteria oceny merytorycznej (powierzenie)

Punktacja

Od-do

(maks. 20 pkt.)

1.

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób zaangażowanych
w jego realizację

od 0 do 5

2.

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania

od 0 do 5

3.

Ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta z uwzględnieniem warunków realizacji zadania określonych w ogłoszeniu

od 0 do 5

4.

Analiza i ocena realizacji zadań publicznych zleconych przez samorząd miasta Ełku
w roku poprzednim pod kątem rzetelności i terminowości oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków lub w przypadku oferentów składających ofertę po raz pierwszy – ocena doświadczenia w realizacji podobnych zadań finansowanych z innych źródeł publicznych

od 0 do 5

a) końcowa punktacja oferty to średnia z ocen poszczególnych członków komisji konkursowej;

b) komisja konkursowa rekomenduje Prezydentowi do dofinansowania oferty, które zdobyły minimum 60% maksymalnej liczby punktów, tj. minimum 12 pkt.;

c) oferenci, których oferty nie uzyskały minimum punktowego mogą odwołać się do Prezydenta
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o wynikach oceny merytorycznej;

d) Prezydent rozpatruje odwołanie w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia odwołania
i powiadamia oferenta o rozstrzygnięciu, najpóźniej w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia rozpatrzenia;

e) decyzja Prezydenta w sprawie odwołania jest ostateczna i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej.

20. Zasady wyboru, przyznawania dotacji i zatwierdzania zadań do realizacji:

a) Prezydent Ełku ma prawo do unieważnienia otwartego konkursu ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty
lub żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu;

b) Prezydent Ełku, biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej oraz rozpatrzone przez siebie odwołania, ostatecznie wybiera, przyznaje i zatwierdza, w formie zarządzenia, zadania do realizacji;

c) Prezydent Ełku zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji;

d) informacja o zadaniach niezatwierdzonych przez Prezydenta Ełku do realizacji podawana jest również
w formie zarządzenia.

21. Umowa na realizację zadania:

a) oferenci, których oferty zostały zatwierdzone przez Prezydenta Ełku do realizacji, są niezwłocznie powiadamiani o przyznaniu dofinansowania i rekomendacjach dotyczących warunków realizacji zadania;

b) oferent może zrezygnować z realizacji zadania, w takim przypadku kwota przyznanej dotacji zostaje
w puli środków finansowych przeznaczonych na te zadanie w ramach otwartego konkursu ofert;

c) umowa podpisywana jest niezwłocznie po wydaniu przez Prezydenta Miasta Ełku zarządzenia w sprawie wyboru ofert do realizacji, uzgodnieniu warunków realizacji zadania oraz przygotowaniu przez oferenta
i akceptacji przez zleceniodawcę wymaganych załączników i informacji, nie później jednak niż 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników.

d) jeżeli po tym terminie umowa nie jest podpisana z winy oferenta, Prezydent odstępuje automatycznie
od jej realizacji, w takim przypadku kwota przyznanej dotacji zostaje w puli środków finansowych przeznaczonych na te zadanie w ramach otwartego konkursu ofert.

e) umowa nie zostanie podpisana z oferentem również, gdy:

1. Oświadczenie złożone razem z ofertą okaże się niezgodne ze stanem faktycznym.

2. Toczy się postępowanie egzekucyjne przeciwko oferentowi, co mogłoby spowodować zajęcie dotacji na poczet zobowiązań oferenta.

3. Nie zostały dostarczone wymagane na etapie podpisywania umowy załączniki określone
w warunkach realizacji zadania.

f) na podstawie podpisanej umowy Urząd Miasta Ełku przekazuje, w  terminie określonym w umowie, kwotę dotacji na wskazane w umowie konto Zleceniobiorcy.

g) oferent musi być jedynym posiadaczem wskazanego w umowie rachunku bankowego.

22. Realizacja zadania:

a) zleceniobiorca realizuje zadanie zgodnie z zapisami umowy i załącznikami, uwzględniając specyfikę realizowanego zadania publicznego, do zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 1062);

b) zleceniobiorca jest zobowiązany do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie
z przepisami prawa, celem na jaki je uzyskał i na warunkach określonych umową;

c) zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania;

d) zasadą jest dokonywanie przez zleceniobiorcę płatności bezgotówkowej (przelewy z konta Zleceniobiorcy wskazanego w umowie), jednakże dopuszczalne jest dokonywanie płatności gotówkowych
w przypadkach, gdy nie jest możliwy obrót bezgotówkowy;

e) zleceniobiorca może dokonywać płatności związanych z realizacją zadania zarówno z dotacji wyłącznie w terminach określonych w umowie;

f) ochrona i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie tych danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych beneficjentów oraz osób zaangażowanych w realizację projektu, oferent zobowiązany jest posiadać zgodę tych osób na przetwarzanie ich danych, która zawiera w szczególności zgodę na udostępnianie ich danych do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego zadania;

g) zleceniobiorca zobowiązany jest na podstawie art. 4a-4c ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do udostępniania informacji publicznej poprzez ogłaszanie informacji publicznej
w Biuletynie Informacji Publicznej zleceniobiorcy albo poprzez ogłaszanie informacji publicznej
na stronie internetowej zleceniobiorcy albo na wniosek;

h) w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w warunkach realizacji umowy dotyczące wyłącznie przyszłych działań i związanych z nimi terminów realizacji, powiązanych z działaniami kosztów oraz rezultatów, w tym utworzenia nowych pozycji w kosztorysie oraz rezultatów do osiągnięcia;

i) wprowadzane zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego na którego realizację została przyznana dotacja oraz wykraczać poza rok budżetowy w przypadku umów jednorocznych oraz poza lata budżetowe, na które została podpisana umowa wieloletnia;

j) propozycje zmian warunków realizacji zadania zleceniobiorca zgłasza w formie podpisanego przez upoważnione osoby wniosku wraz z uzasadnieniem;

k) zmiany, po ich akceptacji przez Prezydenta Miasta Ełku, wymagają formy pisemnej, tj. podpisanego przez obie strony aneksu do umowy;

l) informacja i promocja realizacji zadania przebiega zgodnie z zapisami umowy.

23. Kontrola zadań w trakcie ich realizacji:

a) uprawnieni przez Prezydenta Miasta Ełku urzędnicy Urzędu Miasta Ełku mają prawo do kontroli realizowanego zadania, w szczególności w zakresie stopnia realizacji zadania; efektywności, rzetelności
i jakości zadania; prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. W związku z tym, kontrola może być prowadzona zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji zadania, nie później jednak niż
do 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym realizowano zadanie publiczne;

b) stosownie do art. 70 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598 i 2320), do której ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1773) odsyła w sprawach nieuregulowanych, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,  tym samym uprawnienia organu do sprawowania kontroli prawidłowości wykonania zadania publicznego przysługują mu przez okres 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym realizowano zadanie publiczne.

c) kontrolą, w trakcie realizacji zadań w danym roku, objętych musi być nie mniej niż 20% zleconych,
na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań samorządu miasta Ełku;

d) listę proponowanych do kontroli zadań opracowuje Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
i przedkłada do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Ełku, który dokonuje ostatecznego wyboru zadań
do kontroli;

e) kontrola jest przeprowadzona po uprzednim powiadomieniu zleceniobiorcy;

f) z kontroli sporządzany jest protokół pokontrolny w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli;

g) w razie stwierdzenia nieprawidłowości zleceniobiorca zostaje wezwany do ich niezwłocznego usunięcia, nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia;

h) w przypadku niezastosowania się do wezwań Prezydent Ełku może odstąpić od umowy i żądać zwrotu dotacji w formie decyzji administracyjnej.

i) zastrzega się możliwość przeprowadzenia kontroli  przez pracowników MOPS oraz organy nadzoru
i kontroli

24. Rozliczanie dotacji i zatwierdzanie sprawozdań:

a) zleceniobiorca jest zobowiązany do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem na jaki je uzyskał i na warunkach określonych umową;

b) rozliczenie dotacji następuje zgodnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, umową oraz postanowieniami niniejszej procedury;

c) termin rozliczenia przyznanej dotacji określony jest w umowie;

d) zleceniobiorca, po zakończeniu realizacji zadania określonego w umowie, sporządza sprawozdanie i je składa w serwisie internetowym Witkac.pl, następnie drukuje dokument "potwierdzenie złożenia sprawozdania" i podpisany przez upoważnione osoby złożyć, w obowiązującym w umowie terminie, w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3, pok. nr 10;

e) rozliczenie dotacji następuje na podstawie dowodów księgowych, spełniających wymagania określone dla dowodu księgowego, które zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości są podstawą stwierdzającą dokonanie operacji gospodarczej;

f) dowody księgowe związane z realizacją zadania, dotyczące zarówno dotacji jak i wkładu własnego, winny być opisane zgodnie z art. 21 ustawy o rachunkowości;

g) złożone sprawozdanie merytoryczno-finansowe sprawdzane jest przez pracownika Biura Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi (BOP) w terminie 20 dni roboczych;

h) w przypadku prawidłowej realizacji zadania i jego rozliczenia zleceniobiorca otrzymuje pismo zatwierdzające sprawozdanie z realizacji zadania;

i) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braków w złożonym sprawozdaniu z realizacji zadania, Zleceniobiorca jest zobowiązany do ich usunięcia w wyznaczonym terminie i złożenia odpowiednich wyjaśnień bądź złożenia brakujących dokumentów;

j) niezastosowanie się do wezwań może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę
i zwrotu części lub całości dotacji;

k) zleceniobiorca, po zakończeniu analizy sprawozdania przez pracownika i stwierdzenia jego prawidłowości, drukuje sprawozdanie i podpisane składa w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 lok.10, 19-300 Ełk w godzinach pracy urzędu.

25. Wewnętrzna kontrola zatwierdzonych sprawozdań:

a) Biuro Kontroli, Audytu i Jakości dokonuje oceny poprawności pracy w zakresie kontroli sprawozdań z realizacji zadań samorządu miasta Ełku.

b) ocena polega na kontroli minimum 1% zatwierdzonych sprawozdań z realizacji zadań samorządu miasta Ełku zleconych na podstawie ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

26. Konsultacji i informacji w sprawie konkursu udziela Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3, lok. nr 10.1, tel. 87 732 61 85, 86, 87, 732 62 52; e-mail: bop@um.elk.pl.

27. Za koordynację całokształtu spraw związanych ze zlecaniem zadań samorządu miast Ełku na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odpowiada Pełnomocnik Prezydenta Ełku
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku.

28. W sprawach nieujętych w ogłoszeniu, a dotyczących zlecania realizacji zadań publicznych mają zastosowanie przepisy nadrzędne, w tym ustawy i rozporządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta Ełku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama