Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Otwarty konkurs ofert nr 5/2022 na powierzenie realizacji zadania miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 5/2022 na powierzenie realizacji zadania miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku
Nabór od 04.11.2021 do 25.11.2021 23:59
Biuro Spraw Lokalowych
Łączny budżet 1,25 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Miasto Poznań, Biuro Spraw Lokalowych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 5/2022 na powierzenie realizacji zadania miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku.

 

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację:

Najem socjalny lokali ze wsparciem.

Planowane wydatki w 2022 roku: 1.250.000,00 złotych

 

1)    Zasady realizacji programu określa zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania Nr 872/2019/P z dnia 31 października 2019 r. w sprawie programu „Najem socjalny lokali ze wsparciem” (zwane dalej ”zarządzeniem”). Wersja elektroniczna ww. dokumentu jest dostępna w rejestrze zarządzeń w BIP: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/


2)    Program realizowany jest w mieszkaniach o powierzchni przekraczającej 80 m², wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, w stanie umożliwiającym ich użytkowanie, posiadających wydzielone lokale spełniające ustawowe wymogi najmu socjalnego lokalu oraz przestrzeń wspólną zarządzaną przez operatora mieszkania.

3)    Celem programu jest:
     a) zapewnienie osobom posiadającym uprawnienia do otrzymania pomocy mieszkaniowej wsparcia z zakresu pomocy społecznej,
     b) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodów mieszkaniowych i społecznych,
    c) nabycie przez uczestnika programu umiejętności samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym,
   d) stworzenie obszaru umożliwiającego jednoczesną realizację zadań z zakresu pomocy mieszkaniowej i pomocy społecznej.

4)    Zadanie adresowane jest do osób oczekujących wsparcia w obszarze pomocy społecznej i uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu z zasobów Miasta Poznania na podstawie:
    a) ustalonej odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania listy osób uprawnionych do najmu socjalnego,
    b) niezrealizowanego wyroku sądowego.

5)    Adresatami podejmowanych działań są w szczególności:
   a)    osoby opuszczające rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze na skutek uzyskania samodzielności i pełnoletności,
        w przypadku braku możliwości powrotu do domu rodzinnego, których poprzednim miejscem zamieszkania było miasto Poznań,
    b) osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
    c) osoby, które ukończyły 70. rok życia,
   d)    rodziny wielodzietne,
   e)    osoby, które dotknęła przemoc w rodzinie,
   f)    inne osoby, których aktualna sytuacja społeczna, zdrowotna lub rodzinna wymaga wsparcia.

6)    Oferta wsparcia powinna obejmować w szczególności:
a)    informowanie o możliwościach rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i inne organizacje pozarządowe,
b)    pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych,
c)    udzielanie pomocy w poprawie sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego i zarządzania budżetem,
d)    udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
e)    wspieranie aktywności społecznej,
f)    motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
g)    udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej.

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama