Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych polegającego na uruchomieniu...

Reklama
Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu ośrodka opieki wytchnieniowej dla 30 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i ich rodzin, mieszkańców Gdyni
Nabór od 27.10.2021 do 17.11.2021 14:00
Centrum Administracyjno-Rozliczeniowe
Łączny budżet 2,3 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny, Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Gdyni, Centrum Administracyjno-Rozliczeniowe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu ośrodka opieki wytchnieniowej dla 30 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i ich rodzin, mieszkańców Gdyni..

 

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu ośrodka opieki wytchnieniowej dla 30 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami  i ich rodzin, mieszkańców Gdyni

oraz zaprasza do składania ofert.

 

I. Ogłaszający konkurs

Prezydent Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

telefon (centrala) (58) 626 26 26; fax: (58) 620 97 98

e-mail: umgdynia@gdynia.pl;  www.gdynia.pl

 

II. Obsługa merytoryczna konkursu

Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych

81-309 Gdynia, ul. Warszawska 67A

Telefon: 789 259 657

e-mail: sekretariat@gcuo.pl

 

III. Podstawa prawna konkursu

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w:

1. Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm. )

2. Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 573),

3. Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późń. zm.).

4. Ustawie z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

5. Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

6. Uchwale Rady Miasta Gdyni Nr XXIII/751/20 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.

 

IV. Rodzaj i termin realizacji zadania

Rodzaj zadania publicznego: zadanie własne powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Dotacja zostanie przekazana do wysokości zabezpieczonych środków w formie wsparcia wykonania zadania publicznego, tj. w wysokości maksymalnie 22% niezbędnych całkowitych kosztów związanych z realizacją zadania i faktycznie poniesionych przez Zleceniobiorcę, któremu przyznano dotację.

Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 23 listopada 2021 r do 31 grudnia 2025 r.

 

V. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1. Gmina Gdynia zapewni łączną kwotę środków do wysokości 1 200 000,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy 00/100 zł) przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 r.

2. Wysokość dotacji w 2022 r. wyniesie do 1 100 000,00 PLN (słownie: jeden milion sto tysięcy 00/100 zł)

3. Środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem ośrodka opieki wytchnieniowej dla 30 dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin w latach 2023 - 2025, w tym w szczególności na zorganizowanie i zapewnienie doraźnej, bezpiecznej i specjalistycznej opieki oraz terapii nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami oraz wszechstronnego wsparcia skierowanego do ich opiekunów, przez cały okres obowiązywania umowy, zabezpiecza Zleceniobiorca.

4. Wskazana kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku zaistnienia konieczności zmiany budżetu Miasta Gdyni w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

5. Każdorazowa zmiana wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego wymaga aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

6. Dotacja przekazywana będzie na wydzielony rachunek bankowy należący do Oferenta, w  transzach, w liczbie i wysokości wynikających z zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego konkursu umowy.

 

VI. Warunki realizacji zadania

1. Adresaci zadania publicznego: projekt kierowany jest do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami (w wieku do 25 lat) z orzeczeniem o niepełnosprawności, które wymagają opieki wytchnieniowej, rozumianej jako usługa opiekuńcza nad osobą niesamodzielną (zależną), dokonująca się w zastępstwie za opiekuna faktycznego w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, potrzebą załatwienia spraw dnia codziennego lub odpoczynkiem opiekuna faktycznego.

2. Celem zadania publicznego jest poprawa dostępności do opieki wytchnieniowej na terenie Gdyni poprzez poszerzenie oferty wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci i osób młodych z niepełnosprawnościami, terapii ukierunkowanej na wspieranie samodzielności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz rehabilitacji społecznej.

3. Realizacja zadania polegać będzie na:

    1) przygotowaniu warunków do uruchomienia w 2022 roku ośrodka opieki wytchnieniowej dla 30 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami  i ich rodzin, w tym w szczególności wybudowanie, remont lub adaptacja obiektu budowlanego,

    2) prowadzenie ośrodka opieki wytchnieniowej dla 30 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami  i ich rodzin w latach 2022-2025 r.

4. Oferent zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą realizacji zadania publicznego autorską koncepcję utworzenia i prowadzenia dziennego ośrodka opieki wytchnieniowej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami przy wykorzystaniu działań obligatoryjnych określonych w ust. 5.

5. Do obligatoryjnych elementów zadania publicznego należy:

    1) zaprojektowanie i budowa, remont lub adaptacja obiektu budowlanego znajdującego się w dyspozycji oferenta przynajmniej na czas realizacji umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, w celu dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka opieki wytchnieniowej,

    2) zakup wyposażenia odpowiadającego potrzebom uczestników oraz zakresowi planowanej działalności,

    3) zorganizowanie i zapewnienie doraźnej, bezpiecznej i specjalistycznej opieki nad ok. 240 dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami średniorocznie, począwszy od 2023 r.,

    4) objęcie wsparciem terapeutycznym i specjalistycznym ok. 190 opiekunów faktycznych uczestników objętych opieką ośrodka – w całym okresie realizacji zadania,

    5) opracowanie i realizacja kompleksowego planu diagnozy, prowadzenia zajęć i terapii dostosowanej do indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami,

    6) rehabilitacja społeczna uczestników i ich opiekunów,

    7) zapewnienie uczestnikom możliwości spożywania posiłków podczas pobytu w ośrodku,

    8) zapewnienia kadry gwarantującej najwyższy poziom świadczenia usług, w tym odpowiednio do potrzeb pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, instruktora terapii zajęciowej, rehabilitanta, asystenta osoby niepełnosprawnej lub inne specjalistyczne,

    9) opracowania Regulaminu organizacyjnego Domu i przedstawienia go do akceptacji Prezydenta Miasta Gdyni w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy,

   10) prowadzenia dokumentacji potwierdzającej prowadzenie działań zmierzających do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów zleconego zadania, zgodnie z wytycznymi uzgodnionymi z Gdyńskim Centrum Usług Opiekuńczych,

   11) zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6-7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).

   12) składanie Ogłaszającemu konkurs sprawozdań częściowych kwartalnych i rocznych oraz sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
z dnia  24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), w terminach i na zasadach określonych w zawartej umowie.

6. Realizacja zadania prowadzona będzie na bazie obiektu znajdującego się w dyspozycji Oferenta przynajmniej na czas realizacji umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, zlokalizowanego na terenie Miasta Gdyni.

7. W przypadku, gdy w obiekcie będącym własnością Oferenta bądź udostępnionym Oferentowi na podstawie odrębnej umowy użyczenia, najmu/dzierżawy lub innej realizowane jest więcej niż jedno zadanie publiczne lub prowadzona jest inna działalność komercyjna bądź społeczna, Oferent zobowiązany będzie do opracowania i stosowania wskaźnika podziału kosztów eksploatacyjnych, kosztów wynagrodzeń osób bezpośrednio związanych z realizacją zadania, koszów wynagrodzeń pracowników administracyjnych i kosztów administracyjnych całego obiektu proporcjonalnie do ich części wykorzystywanych przy realizacji zadania publicznego.

8. Ogłaszający konkurs ma prawo w każdym momencie realizacji zadania do kontroli wykonywania zadania.

9. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie – oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.

10. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność wobec Ogłaszającego konkurs i osób trzecich za usługę wykonaną przez podwykonawców (jeśli dotyczy).

11. Oferent wykonujący czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych na rzecz Zleceniodawcy zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 

VII. Zasady i warunki przyznawania dotacji

 

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z  2020 poz. 1057). Ww. podmioty, na potrzeby niniejszego konkursu, z momentem złożenia oferty stają się Oferentami.

2. Oferenci nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

3. Oferent przystępujący do otwartego konkursu ofert może złożyć jedną ofertę.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Oferta realizacji zadania publicznego powinna zawierać w szczególności:

      1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

      2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

      3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

      4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, 

      5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego.

 

7. W Ofercie realizacji zadania publicznego w rozdziale V. „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” należy uwzględnić:

     V. A I Koszty realizacji działań – należy wpisać wszystkie planowane koszty bezpośrednio związane z  celem realizowanego zadania.

     V. A II Koszty administracyjne -  należy wpisać koszty obsługi zadania, które są związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym z obsługą finansową i prawną projektu. W przypadku oferty wspólnej powyższe koszty  należy wpisać dla każdego Oferenta oddzielnie.

     V. B Źródła finansowania kosztów realizacji zadania

     V. C  Podział kosztów realizacji zadania w partnerstwie - dotyczy oferty wspólnej.

                        1) Kalkulacja powinna być czytelna, przejrzysta i zrozumiała.

                        2) W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności koszty inwestycyjne, zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń, media.

                        3) Poszczególne pozycje kosztorysu dotyczące kosztów wynagrodzeń (ujęte w kategorii V.A  I, II) powinny  zawierać informację o rodzaju umowy, jaka zostanie zawarta (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, zlecenie, wymiar etatu itp.).

8. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów, zgodnie z zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów określających osobowość prawną.

9. W przypadku planowania zlecenia części zadania innemu podmiotowi, Oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie. Informacja taka powinna znaleźć się w harmonogramie część III pkt 4 oferty w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”. Uzasadnienie przyczyny zlecania innemu podmiotowi, organizacja powinna opisać części III pkt 5 oferty „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego”. Ocena zasadności podzlecania części zadania innemu podmiotowi będzie należała do Komisji Oceniającej.

10 Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl. wraz z następującymi załącznikami:

        1) Ankieta Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

        2) Pełnomocnictwo(-a) do działania w imieniu Oferenta (w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne, niż umocowane w KRS do reprezentacji).

        3) W przypadku gdy Oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym –  potwierdzona za  zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną Oferenta. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

        4) Oświadczenie Oferenta o nieposiadaniu zobowiązań względem Miasta Gdynia, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

        5) Oświadczenie Oferenta o zarejestrowaniu lub niezarejestrowaniu podmiotu jako podatnika  VAT, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

        6) W przypadku złożenia oferty wspólnej dwóch lub większej liczby Oferentów działających wspólnie - umowa partnerska.

        7) Koncepcja utworzenia i prowadzenia dziennego ośrodka opieki wytchnieniowej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

        8) Koncepcja architektoniczna wraz z materiałami planistycznymi, niezbędne dla oceny możliwości uruchomienia w obiekcie budowlanym funkcji ośrodka opieki wytchnieniowej, odnosząca się do warunków miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

11. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej dwóch lub większej liczby Oferentów działających wspólnie. Oferta wspólna powinna zawierać:

        1) informację jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057),

        2) sposób reprezentacji Oferentów, o których mowa w art. 14 ust. 2 ww. ustawy, wobec organu administracji publicznej.

12. Oferenci składający ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w ofercie oraz umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego.

13. Wszystkie kopie dokumentów muszą zawierać klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnym podpisem osoby upoważnionej
do potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem. Kopię dokumentów może potwierdzić:

        1) Osoba wymieniona w dokumencie rejestrowym,

        2) Inne osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu,

        3) Notariusz, adwokat, radca prawny.

14. Za poprawność złożonej oferty odpowiada Oferent.

15. W otwartym konkursie ofert zostanie wybrana tylko jedna oferta.

16. Otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty również wówczas, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta.

17. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie czy określona w części V niniejszego Ogłoszenia. W takim przypadku Oferent, którego oferta została wybrana, akceptując stosowne zmniejszenie dotacji, zobowiązany jest do przedstawienia aktualizacji opisu poszczególnych działań, harmonogramu, kalkulacji przewidywanych kosztów dostosowanych do kwoty przyznanego finasowania. Ww. dokumenty stanowić będą  podstawę do zawarcia umowy.

18. Oferta wybrana do finansowania stanowić będzie, wraz z ewentualną korektą, integralną część umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego.

 

VIII. Zasady finansowania zadania

1. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami.

2. Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej i ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U.2021.217 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację operacji księgowych.

3. Za koszty kwalifikowane przy realizacji zadania publicznego uznaje się koszty:

       1) poniesione w danym roku realizacji zadania publicznego, w okresie obowiązywania umowy,

       2) niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania (zgodnie z opisem działań w ofercie), w części dotyczącej realizacji zadania,

       3) odzwierciedlone w kosztorysie realizacji zadania publicznego,

       4) spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów,

       5) realizowane ze wskazanego przez Zleceniobiorcę rachunku bankowego,

       6) racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych,

       7) faktycznie poniesione i udokumentowane, poparte właściwymi dowodami księgowymi oraz   prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej.

 

4. Pod pojęciem kosztu należy rozumieć wydatek  faktycznie poniesiony w okresie obowiązywania umowy, tj. rozchód środków pieniężnych z kasy lub wskazanego rachunku bankowego, powodujący faktyczny przepływ środków pieniężnych od Zleceniobiorcy realizującego zadanie publiczne. Zasadą jest, że dla uznania kosztu musi zaistnieć jednocześnie zobowiązanie i wydatek w danym roku realizacji zadania.

5. Za datę ponoszenia kosztu przyjmuje się w przypadku wydatków pieniężnych w szczególności:

       1) ponoszonych przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą − datę obciążenia rachunku bankowego podmiotu realizującego usługę opieki wytchnieniowej, tj. datę księgowania operacji;

       2) ponoszonych kartą kredytową lub podobnym instrumentem płatniczym o odroczonej płatności − datę transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej lub podobnego instrumentu pod warunkiem dokonania spłaty tej należności do końca okresu 3) rozliczeniowego danego instrumentu płatniczego;

       3) ponoszonych gotówką − datę faktycznego dokonania płatności w kwocie brutto, tj. wraz z podatkiem VAT, z wyjątkiem przypadku, gdy podatek ten może być odliczony od podatku należnego lub zwróconego, na podstawie dowodu poniesienia wydatku np. rachunku, paragonu, faktury.

 

6. Za koszty niekwalifikowane przy realizacji zadania publicznego uznaje się koszty:

          1) niezwiązane z zadaniem publicznym,

          2) pokryte przez inne podmioty finansujące to samo zadanie publiczne, w części objętej takim finansowaniem (zakaz tzw. podwójnego finansowania),

          3) prowadzenia działalności gospodarczej,

          4) działalności partii politycznych,

          5) działalności związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,

          6) zobowiązań powstałych przed lub po okresie realizacji zadania publicznego,

          7) podatek VAT (wyjątek: podmiot oświadcza, że nie jest w stanie odzyskać podatku VAT),

          8) opieka świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

 

7. Dowodem poniesienia kosztu jest opłacona faktura VAT lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. Dowodem zapłaty jest odpowiedni dokument sporządzony przez właściwy Bank, w tym również w formie, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.),  dokumentujący obciążenia rachunku bankowego Zleceniobiorcy realizującego zadanie publiczne. Dowodem zapłaty w przypadku płatności gotówkowej jest dokument księgowy z adnotacją np. „zapłacono gotówką” lub inny równoważny dokument potwierdzający rozchód z kasy Zleceniobiorcy realizującego zadanie publiczne. Za datę poniesienia kosztu przyjmuje się dla wydatków dokonanych przelewem lub kartą płatniczą – datę obciążenia rachunku, natomiast dla wydatków dokonanych gotówką – datę faktycznie dokonanej płatności.

8. Zastrzega się konieczność uruchamiania środków finansowych ze wskazanego przez Zleceniobiorcę  rachunku bankowego tylko w celu bieżącej regulacji zobowiązań związanych z realizacją zadania publicznego. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się uznanie za równoważne powyższemu zapisowi, przelewy dotyczące refundacji wydatków pomiędzy kontami Zleceniobiorcy a dotyczących rozliczenia części wydatków finansowych z dotacji w ogóle (całości) zobowiązań Zleceniobiorcy. Na okoliczność refundacji Zleceniobiorca sporządza zestawienie wydatków objętych refundacją zawierające co najmniej:

     1) numer dokumentu księgowego,

     2) datę wystawienia dokumentu księgowego,

     3) wystawcę dokumentu,

     4) nazwę kosztu,

     5) kwotę do refundacji dotyczącej realizacji zadania,

     6) datę pierwotną uregulowania zobowiązania wobec kontrahenta.

Refundacje winny być dokonywane niezwłocznie po dokonaniu spłaty zobowiązań Zleceniobiorcy, jednakże nie później niż na dzień kończący dany okres sprawozdawczy, w którym nastąpiła spłata zobowiązania.

9. Dowody księgowe powinny zawierać opis merytoryczny. W opisie powinny znaleźć się co najmniej następujące elementy:

     1) nr faktury (rachunku),

     2) datę jej wystawienia,

     3) wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi,

     4) każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu, o  którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1057),

     5) zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informację: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. 

10. Dopuszcza się, z wyłączeniem wynagrodzeń, dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w kalkulacji. Przesunięcia te uznaje się, gdy nie nastąpiło zwiększenie przewidywanych  wydatków  o więcej niż 15 % lub nastąpiło jego zmniejszenie w dowolnej wysokości.

 

  IX. Termin składania ofert

1. Oferty realizacji zadania należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) wraz z załącznikami za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl, w  terminie do dnia 17.11.2021 r. do godz. 14:00.

2. Instrukcja założenia konta w systemie witkac.pl oraz złożenia oferty dostępna jest na stronie internetowej www.witkac.pl

3. Po wypełnieniu elektronicznego formularza ofert wraz z niezbędnymi załącznikami, należy z systemu  wydrukować „Potwierdzenie złożenia oferty” a następnie należy ten dokument podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów  (zgodnie z dokumentem KRS/bądź innym rejestrem lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw), opieczętować i dostarczyć w wersji papierowej osobiście do sekretariatu Centrum Administracyjno – Rozliczeniowego w Gdyni, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia  18.11.2021 r. lub przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na ww. adres.

4. W przypadku złożenia za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej, „Potwierdzenia złożenia oferty”, o której mowa w ust. 3, decyduje data wpływu do sekretariatu CAR w Gdyni.

5. Dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany lub e-dowód, dopuszcza się złożenie druku "Potwierdzenia złożenia oferty" wraz z załącznikami (w formacie .pdf zamiast jej papierowej wersji) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/ na adres skrytki Gdyńskiego Centrum Usług Opiekuńczych: /gcuo/gdynia z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego i wpisaniem w temacie: „Otwarty Konkurs Ofert: Realizacja Opieki Wytchnieniowej na terenie Gminy Gdynia.” (decyduje data wpływu na skrytkę ePUAP). Potwierdzenie złożenia oferty musi zostać podpisane elektronicznie (tj. podpis kwalifikowany, profil zaufany lub e-dowód) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. UWAGA! Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym.

6. Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Oferent przed zawarciem umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego, zobowiązany będzie do dostarczenia:

       1) informacji o składzie osób reprezentujących Oferenta: imiona i nazwiska osób, numery PESEL,

       2) umowy pomiędzy Oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń, składających się na realizację zdania publicznego,

       3) informacji o wskazanym rachunku bankowym do obsługi dotacji.

8. W terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert, lista Oferentów, rodzaj zadania oraz wielkość wnioskowanej dotacji zostanie opublikowana:

       1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdynia i GCUO w Gdyni,

       2) na tablicy ogłoszeń w GCOP i GCUO w Gdyni,

       3) na stronie miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl.

 

X. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty

1. Decyzję o wynikach otwartego konkursu ofert oraz o wyborze oferty podejmuje Prezydent Miasta Gdyni w formie zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej. 

2. Procedura rozpatrywania ofert będzie obejmować ocenę formalną i ocenę merytoryczną.

3. Ocena formalna będzie obejmowała sprawdzenie:

      1) zachowania terminu złożenia oferty,

      2) zachowania wymogów określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),

     3) zachowania warunków i wymogów niniejszego Ogłoszenia,

     4) załączenia wszystkich wymaganych dokumentów,

     5) czy oferta została złożona przez podmiot do tego uprawniony,

     6) czy oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

4. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają opiniowaniu przez Komisję Oceniającą.

5. Komisja Oceniająca będzie analizować merytoryczną zawartość złożonych ofert posługując się kartą oceny oferty realizacji zadania publicznego. Komisja Oceniająca dokona oceny poszczególnych ofert oraz przyzna im odpowiednią liczbę punktów za każde kryterium. Kryteria dzielą się na kryteria oceny ustawowej oraz kryteria oceny dodatkowej:

 

1) Kryteria oceny ustawowej (łącznie można zdobyć do 60 punktów).

 

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez Oferenta.

Tak/Nie

Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków).

do 5

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

do 15

Wkład osobowy, tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.

do 10

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie.

do 30

 

2) Kryteria oceny dodatkowej (łącznie można zdobyć do 40 punktów).

 

Nazwa kryterium

Wartość punktowa

 

Doświadczenie Oferenta w prowadzeniu zadań o podobnym charakterze i kadra przewidziana do realizacji zadania.

do 10

Ocena trwałości / ciągłości zakładanych rezultatów realizacji zadania

do 10

Ocena adekwatności zakładanych działań do potrzeb lokalnych.

do 10

Ocena zakładanej efektywności wykorzystania dotacji

do 10

 

6. Zlecający zadanie dokona wyboru oferty w siedzibie GCUO  w Gdyni ul. Warszawska 67A, w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert, określonego w ogłoszeniu konkursowym.

 

7 Lista rankingowa, a także wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację, rodzaj zleconego zadania i kwoty przyznanej na realizację zadania są publikowane:

        1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta,

        2) na tablicy ogłoszeń GCUO w Gdyni,

        3) na stronie miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl,.

 

8. Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do:

1) odwołania konkursu bez podania przyczyny,

2) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert,

3) zmiany terminu podjęcia decyzji, co do rozstrzygnięcia konkursu,

4) odmowy podpisania umowy i przyznania dotacji podmiotowi wyłonionemu w konkursie gdy Oferent:

 - utraci osobowość prawną,

 - zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową Oferenta,

 - w wyniku kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej Oferenta okaże się, że wcześniej przyznana dotacja została wydana lub rozliczona nieprawidłowo.

9. Od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Aleja Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk. Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia opublikowania przez Prezydenta Miasta Gdyni informacji o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.

10. O wyniku konkursu Oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

11. Szczegółowe terminy oraz warunki finansowania i rozliczania zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni, a  Oferentem wybranym w wyniku otwartego konkursu ofert.

 

XI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

W roku bieżącym i w roku poprzednim zadanie nie było zlecane w trybie otwartego konkursu ofert.

 

Załączniki:

1. Ankieta Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach  Pozarządowych.

2. Oświadczenie Oferenta o nieposiadaniu zobowiązań względem Miasta Gdynia.

3. Oświadczenie Oferenta o kwalifikowalności podatku VAT.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

 

Gdyńskie Centrum

Organizacji Pozarządowych

ul. 3 Maja 27-31; 81-364 Gdynia

tel./fax 621 80 98,

e-mail: kontakt@gdyniapozarzadowa.pl

Gdyński Bank Danych

III sektor

Numer  w banku danych: (wypełnia GCOP)

 

 

Data wpływu: (wypełnia GCOP)

 

Pełna nazwa organizacji zgodna z KRS lub innym rejestrem:

 

 

Dane teleadresowe organizacji:

 

Tel:                                     

 

Fax:

 

Dane kontaktowe organizacji:

 

Strona internetowa:                                     

 

Adres e-mail:

Adres siedziby:

 

Kod:                      Miasto: 

 

Ulica: 

 

Adres korespondencyjny:

 

Kod:                      Miasto: 

 

Ulica: 

 

Numer KRS lub innego rejestru:

 

 

Data rejestracji:

 

Zasięg działania:

 „   miejski                       „   wojewódzki

 „   ogólnopolski            „   międzynarodowy

W przypadku prowadzenie regularnych działań w gdyńskich dzielnicach prosimy o ich wskazanie (maksymalnie 5 np. Chylonia, Witomino):

 

 

Osoba kierująca organizacją:

 

Funkcja:

 

Imię i nazwisko:

 

Telefon i adres email osoby kierującej organizacją:

 

 

 

„ tylko do wiadomości GCOP

Status prawny organizacji:

„ stowarzyszenie                    „ fundacja                    „ grupa nieformalna                    „ stowarzyszenie kultury fizycznej

„ stowarzyszenie zwykłe      „ organizacja kościelna      „ spółdzielnia socjalna      „ klub seniora

„ inny (prosimy o uzupełnienie):  

Status organizacji pożytku publicznego:    

„   posiada                  „   nie posiada         „   w trakcie rejestracji

Sposób reprezentacji organizacji:

„   jednoosobowo                       „   co najmniej dwuosobowo

Podstawowy zakres działalności (prosimy o zaznaczenie jednej najbardziej pasującej kategorii):

„ zdrowie, osoby niepełnosprawne                          „ pomoc społeczna, profilaktyka uzależnień, aktywność zawodowa       

„ seniorzy, kombatanci                                                 „ ochrona środowiska, turystyka, sport i rekreacja       

„ kultura, tradycja i sztuka                                          „ dzieci i młodzież, edukacja

Słowa kluczowe opisujące działalność organizacji (doprecyzowujące zaznaczone powyżej grupy, maksymalnie 10) np: teatr, rowery, taniec, gimnastyka, terapia.

 

 

 

W jakim obszarze chcielibyście Państwo współpracować z Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (można zaznaczyć wiele):

 

„ wykorzystywanie przestrzeni biurowej GCOP                 „ wykorzystywanie adresu korespondencyjnego GCOP       

„ konsultacje prawne, księgowe, organizacyjne                  „ szkolenia z zakresu komunikacji i wizerunku       

„ uczestnictwo w Kampanii 1% (dla OPP)                            „ otrzymywanie wiadomości o konkursach grantowych

„ współpraca z sektorem biznesowym                                  „ szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy

„ udział w Gdyńskiej Strefie Pozarządowej                          „ doradztwo w zakresie opracowywania wniosków grantowych

„ pomoc w poszukuwaniu partnerów projektowych        „ pomoc w poszukiwaniu wolontariuszy  do projektów i działań

„ udział w szkoleniach specjalistycznych                      „ udział w spotkaniach integracyjnych III sektora                                                   

                 

„ udział w spotkaniach liderów organizacji                        „ uczestniczenie w strefach pozarządowych podczas wydarzeń miejskich

„ inne propozycje (jakie) 

 

 

                                                       

Chcąć jak najlepiej dopasować ofertę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych będziemy wdzięczni, jeżeli wskażą Państwo najważniejsze realizowane projekty w ostatnim czasie:

 

 

 

 

 

Czy w powyższych działaniach są takie, które były dofinansowane:

„   ze środków Urzędu Miasta Gdyni (dotacje celowe, miejskie konkursy dla organizacji pozarządowych)

 

 

 

 

„   ze środków ministerialnych (m.in. FIO, ASOS)

 

 

 

 

„   z innych środków grantowych (np. Fundacji Batorego)

 

 

 

 

Czy w powyższych działaniach są działania ciągłe (np. prowadzenie placówek wsparcia, klubów seniora itp.):

 

 

 

 

 

Liczba wolontariuszy, z jaką

Państwo przeciętnie współpracują:

 

Główne źródła finansowania działalności organizacji:

„   działalność gospodarcza        „   składki członkowskie        „   darowizny     

„   projekty finansowe z Miasta Gdyni         „   odpisy podatkowe (1%)

„   projekty grantowe        „   działalność statutowa odpłatna        

„   inne (jakie)

„  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań Gdyńskiego Centrum       Organizacji Pozarządowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
ze zm.).

 

Data wypełnienia ankiety:

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć organizacji:

 

 

Podpis osoby wypełniającej:

 

 

           

 

 

 

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

 

 

Gdynia, ………..…………. r.

 

 

Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych

ul. Warszawska 67A

81-309 Gdynia

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA

o nieposiadaniu zobowiązań względem miasta Gdyni

 

 

Oferent oświadcza, że na dzień złożenia oferty rozliczył w okresie 3 lat kalendarzowych, poprzedzających dzień złożenia oferty, środki otrzymane z budżetu miasta Gdyni. *

 

 

………..………..……………………

czytelne podpisy osób uprawnionych
/pieczątki imienne i podpisy osób uprawnionych/

 

* W przypadku, gdy Oferent posiada zaległości, do oświadczenia należy dołączyć krótką informację o zaległościach (wysokość oraz przyczyny ich powstania).

 

 

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

 

 

Gdynia, ………..…………. r.

 

Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych

ul. Warszawska 67A

81-309 Gdynia

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA

o kwalifikowalności podatku VAT

 

Oświadczamy, że

 

..................................................................................................................................

/nazwa podmiotu/

 

nie mogę odzyskać w żaden sposób kosztu podatku VAT, którego wysokość została ujęta w ofercie.

Jednocześnie zobowiązujemy się do zwrotu części podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

 

 

……….....................................................

czytelne podpisy osób uprawnionych
/pieczątki imienne i podpisy osób uprawnionych/

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama