Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nabór ofert w trybie art. 19a w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nabór od 26.10.2021 do 08.11.2021 09:34
Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury, Sportu
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 10 tys. PLN

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Miasto Ustka może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze  lokalnym lub regionalnym, uznając jego celowość.

Zadanie publiczne musi spełnić łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekraczać kwoty 10 000 zł;

2) zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

3) łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Miasto Ustka temu samemu podmiotowi w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł.

Trzyosobowy zespół w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu oferty rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego, która akceptowana jest przez Burmistrza Miasta Ustka, biorąc pod uwagę:

  • czy zakres zadania publicznego wymieniony w ofercie jest zbieżny z zakresem i rodzajem zadania oraz odpowiada priorytetom określonym w rocznym programie współpracy Miasta Ustka z organizacjami pozarządowymi,
  • zapewnienie wysokiej jakości wykonania zadania publicznego,
  • uwzględnienie w kosztorysie realizacji zadania wyłącznie kosztów niezbędnych do wykonania zadania publicznego,
  • czy w budżecie Miasta Ustka są zabezpieczone środki finansowe, w wysokości umożliwiającej dofinansowanie projektu,
  • korzyści wynikające z realizacji wnioskowanego zadania publicznego dla społeczności lokalnej.

Otwarcie naboru w trybie art. 19 a w systemie witkac.pl nie jest jednoznaczne z dostępnością środków finansowych. 

W przypadku pozytywnej opinii wyrażonej przez ww. Zespół, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty wpłynięcia oferty, zamieszczana jest ona na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ustka, stronie internetowej Miasta Ustka oraz w BIP Urzędu Miasta Ustka.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi.

Źródło: Gmina Miasto Ustka

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama