Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Otwarty konkurs ofert nr 4/2022 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze wspierania rodziny...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 4/2022 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2022
Nabór od 04.11.2021 do 25.11.2021 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 248,885 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 20 tys. do 248,885 tys. PLN
Dzieci
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 4/2022 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2022.

OTWARTY KONKURS OFERT NR 4/2022 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W ROKU 2022

"Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, specjalistycznej i pracy podwórkowej" - kwota 248 885,00 zł

Zgodnie z art. 18 b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm) placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w lokalu spełniającym wymagania lokalowe i sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1630).

W związku z powyższym do otwartego konkursu ofert  Nr 4/2022 mogą przystąpić wyłącznie uprawnione podmioty, tj. takie, które prowadzą (lub planują prowadzić) placówkę wsparcia dziennego w lokalu spełniającym ww. wymogi przy czym:

 1. dla placówek powstałych przed dniem 1 stycznia 2012 roku obowiązuje stwierdzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w placówce wsparcia dziennego wydane przez Prezydenta Miasta Poznania;
 2. dla placówek powstałych po dniu 1 stycznia 2012 r. i przed dniem 19 września 2014 r. (prowadzonych na podstawie zlecenia lub na mocy zezwolenia) zastosowanie znajdują przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 25 lipca 2014 r.;
 3. dla placówek, które powstały po dniu 19 września 2014 r. obowiązują przepisy art. 18b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm) oraz standard określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1630).

Oferenci skłądający ofertę zobowiązani są do przedstawienia potwierdzenia spełniania przez lokal, w którym jest/ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej lub specjalistycznej spełnienia ww. wymogów poprzez załączenie do  oferty w formie elektronicznej skanów właściwych dokumentów (w zalezności od daty powstania placówki wsparcia dziennego).

W przypadku powoływania się przez oferenta na wcześniejsze złożenie określonego dokumentu w Urzędzie Miasta Poznania - należy dołączyć oświadczenie o składanych załącznikach.

Oferent nieposiadający zezwolenia Prezydenta Miasta Poznania na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, zgodnie z art. 19 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wraz z potwierdzeniem złożenia oferty zobowiązany jest złożyć następujące załączniki:

 1. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność (nie dotyczy placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę),
 2. oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP,
 3. statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,
 4. regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,
 5. informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz informacja o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Oferent zobowiązany jest złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy, oświadczenie kierownika placówki wsparcia dziennego zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.

Zadanie powinno być realizowane:

 1. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm);
 2. w placówce wsparcia dziennego mogą pracować wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz spełniające wymogi, o których mowa w art. 25-27 i 28 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w ofercie należy wypełnić oświadczenie o zatrudnianiu osób spełniających ww. wymogi);
 3. z uwagi na to, że placówką wsparcia dziennego kieruje kierownik, stanowisko koordynatora nie będzie dofinansowywane.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama