Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Otwarty konkurs ofert nr 2/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze wspierania rodziny...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 2/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2022
Nabór od 04.11.2021 do 25.11.2021 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 5,262 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 5,262 mln PLN
Młodzież, Dzieci
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 2/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2022.

Otwarty konkurs ofert  nr 2/2022 na powierzenie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2022

Nazwa zadania publicznego:

Zadanie I.1 Zapewnienie wsparcia dzieciom poprzez prowadzenie na terenie miasta Poznania placówek opiekuńczo - wychowawczych łaczących zadania placówek typu socjalizacyjnego i typu interwencyjnego - kwota dotacji na zadanie 4 001 685,00 zł

Zadanie I.2 Zapewnienie wsparcia dzieciom poprzez prowadzenie na terenie miasta Poznania placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego - kwota dotacji na zadanie 1 260 455,00 zł

Termin realizacji zadania od 1 stycznia 2022 roku  do 31 grudnia 2022 roku

Zlecenie realizacji zadania nastąpi poprzez przekazanie dotacji na powierzenie wyżej wymienionego zadania zgodnie z art.11 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) prowadzące działalność statutową w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Inne warunki realizacji zadania:

1) Oferent w ramach realizacji swojego zadania powinien realizować działania mające na celu:

  • zaspokojenie niezbędnych potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych dzieci przebywających w placówce,
  • zapewnienie wychowankom placówki dostępu do kształcenia odpowiedniego do ich wieku i możliwości rozwojowych,
  • przygotowanie wychowanków do usamodzielnienia,
  • zapewnienie wychowankom kontaktu z rodziną,
  • prowadzenie pracy z rodzinami wychowankóww celu zwiększenia ich kompetencji wychowawczych i umożliwienia powrotu dziecka do rodziny.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama