Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Trwa konkurs POWER: Ponadnarodowa mobilność uczniów

Reklama
Nabór od 01.09.2021 do 30.11.2021 23:59
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Szczegółowych informacji udziela zespół koordynujący POWER SE w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pod nr tel.: 22 46 31 690 lub mailowo: powerse@frse.org.pl
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 200 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Granty dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na realizację projektów wyjazdów grupowych uczniów do szkół partnerskich za granicą.

Celem programu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. W trakcie wyjazdów uczniowie powinni realizować program mobilności razem z rówieśnikami ze szkoły przyjmującej, brać udział w zajęciach formalnych i pozaformalnych. Tematyka działań może dotyczyć dowolnego zagadnienia wpisującego się w podstawę programową, stanowiąc silną motywację do międzynarodowej współpracy i nauki.

Program realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponad­narodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. Okres realizacji programu: 2018–2023.

Jakie placówki mogą aplikować?
Program skierowany jest do szkół publicznych i niepublicznych:
– szkół podstawowych, w tym specjalnych, integracyjnych, sportowych i mistrzostwa sportowego oraz z oddziałami: przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego;
– szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych, integracyjnych, dwujęzycznych, sportowych, mistrzostwa sportowego, zawodowych, branżowych, rolniczych, leśnych, morskich, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa oraz z oddziałami: integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego;
– szkół artystycznych.

Warunkiem złożenia wniosku jest wcześniejsze znalezienie szkoły partnerskiej. Do realizacji projektu niezbędne jest uczestnictwo co najmniej jednego partnera z innego kraju UE (organizacja  przyjmująca).

Kto może uczestniczyć w programie?
W projektach mobilności mogą uczestniczyć uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do końca edukacji szkolnej.
W jednej wymianie może brać udział od 10 do 20 uczniów. Liczbę opiekunów określa szkoła, na podstawie prawa krajowego.

Czas trwania
Mobilności trwają od 7 do 14 dni wliczając w to podróż (minimum 5 dni roboczych). Nie ma ograniczenia w liczbie wyjazdów, ale w przypadku planowania tylko jednego wyjazdu czas trwania projektu wynosi 6 miesięcy. 

Wsparcie finansowe programu
Program pokrywa 100% kosztów kwalifikowanych, w ramach określanych stawek. Wysokość grantu zależy m.in. od kraju, długości pobytu, liczby uczniów oraz, ewentualnie, dodatkowego wsparcia dla osób ze specjalnymi potrzebami. Dokładne informacje o stawkach i kategoriach budżetowych podane są w przewodniku po programie.

Jak aplikować?
Należy przesłać formularz zgłoszeniowy wypełniony w języku polskim poprzez system online wraz z wymaganymi załącznikami.

Reklama