Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Otwarty konkurs ofert nr 3/2022 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze wspierania rodziny...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 3/2022 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2022
Nabór od 04.11.2021 do 25.11.2021 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 709,538 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 10 tys. do 709,538 tys. PLN
Rodziny, Dzieci
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 3/2022 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2022.

OTWARTY KONKURS OFERT NR 3/2022 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W ROKU 2022

Zadanie 1. "Pomoc na rzecz rodzin i dzieci między innymi poprzez działania wolontariackie w poznańskich rodzinach, rozwój i edukację małego dziecka" - kwota dotacji na zadanie 89 500,00 zł.

Zadanie 2. "Pomoc w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci" - kwota dotacji na zadanie 245 000,00 zł.

Zadanie 3. "Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz osób wykonujących zadania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnej pieczy zastępczej" - kwota dotacji na zadanie 375 038,00 zł.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), prowadzące działalność statutową w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Dotacje przyznane zostaną organizacjom, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Poznania;
  • dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania;
  • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
  • zadeklarują minimalny wkład własny w realizację zadania publicznego w wysokości 10% całkowitego kosztu zadania, przy czym wkład własny finansowy musi wynosić minimum 5% całkowitego kosztu zadania,
  • minimalna wysokość dotacji, o którą ubiega się podmiot wynosi 10 000,00 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama