Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Konkurs ofert: Wspieranie działań edukacyjnych na rzecz osób starszych w 2021 roku

Reklama
Nabór od 11.10.2021 do 04.11.2021 15:30
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
Łączny budżet 8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Zarządu Powiatu Tomaszowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych finansowanych ze środków budżetowych Powiatu Tomaszowskiego pt. „Wspieranie działań edukacyjnych na rzecz osób starszych w 2021 roku”.

I. Rodzaj zadania.
1. Zadanie dotyczy organizacji zajęć służących podnoszeniu poziomu sprawności intelektualnej i psychofizycznej oraz rozwojowi zainteresowań osób starszych.
2. Zlecenie wykonania w/w zadania nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych przez Powiat Tomaszowski na realizację zadania w 2021 roku wynosi – 8 000,00 zł.
1. W 2019 roku ten sam rodzaj działania został zrealizowany w kwocie 6 000 zł..
2. W 2018 roku ten sam rodzaj zadania został zrealizowany w kwocie 5 000 zł.
3. Realizację zadania powierzono organizacji pozarządowej.
4. Podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
nie przekazano żadnych dotacji.

Zadanie należy zrealizować w roku 2021 roku.

Termin i warunki składania ofert

1. Oferty powinny zostać przygotowane zgodnie z wzorem formularza, który stanowi załącznik Nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, znajdującego się na stronie internetowej Powiatu Tomaszowskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tomaszowskiego pod adresem:
www.bip.powiat-tomaszowski.pl lub w Wydziale Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie
Mazowieckim ul. Św. Antoniego 41.
2. Ofertę należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 41 osobiście lub za pośrednictwem poczty w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na wspieranie działań edukacyjnych na rzecz osób starszych w 2021 roku”.
3. Termin składania ofert upływa dnia 4 listopada 2021 roku. W przypadku przesyłania ofert drogą pocztową, decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego.
4. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów.
5. Oferta winna być złożona czytelnie, bez skreśleń i poprawek.
6. Strony oferty powinny być ponumerowane.
7. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 mogą złożyć ofertę wspólną.
8. W przypadku złożenia oferty wspólnej, oferta ta musi spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Reklama