Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Nabór ofert w trybie art. 19a - Sport

Reklama
Nabór od 15.10.2021 do 24.10.2021 23:59
Sport - CUW i GCKiP
Łączny budżet 8,942 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 8,942 tys. PLN

Opis naboru:

W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa w art. 3  ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz.1057.).  Oferty należy składać na zadania, których wartość nie przekracza 10.000,00 zł, a łączna kwota środków finansowych przekazana tej samej organizacji w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł. Termin realizacji zadania nie jest dłuższy niż 90 dni.

Wymagania formalne:

  1. Oferta powinna być złożona przy pomocy serwisu  internetowego Witkac.pl. Organizator konkursu  dopuszcza złożenie oferty w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica w przypadku awarii systemu Witkac.pl potwierdzonej przez podmiot odpowiedzialny za utrzymanie tego systemu , wyłącznie w sytuacji,  w której nie jest możliwe złożenie oferty w trybie elektronicznym z zachowaniem terminu,
  2. Potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować ze strony internetowej serwisu i opatrzyć  podpisami przez  osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi  z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji i niezwłocznie złożyć  w sekretariacie Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania ofert do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Urząd Gminy Kobylnica.
  3. Oferty złożone w Generatorze, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty (nie później niż do dnia 25.11.2021r.), nie podlegają dalszej procedurze oceny oferty.

 

Do oferty należy załączyć:

  1. Kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
  2. Statut organizacji lub inny dokument określający przedmiot działalności pożytku publicznego organizacji zgodny z zakresem ogłoszonym w konkursie,
  3. Kopię polisy ubezpieczeniowej OC organizacji obejmującej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizowanego zadania publicznego co najmniej przez okres jego realizacji. W przypadku, gdy organizacja nie posiada polisy, a w ciągu roku realizuje wyłącznie zadanie przedstawione w ofercie, może zamieścić w niej informację, że zobowiązuje się do wykupienia polisy OC, w przypadku uzyskania dotacji od Gminy Kobylnica. Koszt ubezpieczenia należy uwzględnić w kosztorysie zadania pod warunkiem, że obejmuje albo dotyczy ono ściśle realizowanego zadania, a okres ubezpieczenia odpowiada okresowi realizacji zadania (w przypadku, gdy okres ubezpieczenia wykracza poza okres realizacji zadania, koszt ubezpieczenia można uwzględnić w kosztorysie wyłącznie proporcjonalnie do okresu realizacji zadania). Dokument potwierdzający zawarcie umowy z ubezpieczycielem należy dostarczyć  niezwłocznie po przyznaniu dotacji .
Źródło: Urząd Gminy Kobylnica

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama