Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

II. Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2022...

Reklama
II. Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2022 roku
Nabór od 15.10.2021 do 08.11.2021 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 319,11 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 63,822 tys. PLN
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: II. Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2022 roku..

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany będzie w dzielnicy Gdańska:
1. Wrzeszcz Górny - lokal przy al. Grunwaldzkiej 5;
2. Nowy Port - lokal przy Pl. Ks. J. Gustkowicza 13 - specjalizacja punktu: dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, doświadczających problemów przemocy i dyskryminacji;
3. Stogi - lokal przy ul. Hożej 4;
4. Orunia - Święty Wojciech – Lipce - lokal przy ul. Gościnnej 10;
5. Przymorze Wielkie - lokal przy ul. Jagiellońskiej 11

Planowana kwota środków przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania w 2022 roku wynosi 319 110,00 zł, w tym:

300 300,00 zł - nieodpłatna pomoc prawna wraz z mediacją oraz 18 810,00 zł - zadania z zakresu edukacji prawnej, tj: na prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją: 60 060,00 zł na 1 punkt oraz na przeprowadzenie zadań z zakresu edukacji prawnej: 3 762,00 zł na 1 punkt.

1. Cel zadania:

1) zapewnianie profesjonalnych porad prawnych osobom, które spełniają kryteria określone w art. 4 ustawy;

2) dostęp do pomocy prawnej dla osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy

3) dostęp do mediacji w ramach usług świadczonych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza punktem;

4) zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa.

2. Nazwy rezultatów, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:

1) liczba porad świadczonych w punkcie (Organizacja dokumentuje świadczenie porad zgodnie z wymogami ustawy);
2) liczba porad świadczonych za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem (Organizacja dokumentuje świadczenie porad zgodnie z wymogami ustawy);
3) liczba postępowań mediacyjnych prowadzonych w sprawach wnoszonych przez osoby uprawnione (Organizacja dokumentuje przeprowadzenie mediacji zgodnie z wymogami ustawy);
4) liczba zadań z zakresu edukacji prawnej w formie wskazanej w art. 3b ust. 2 ustawy.

3. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2022 r. - 31 grudnia 2022 r.

4. Miejsce realizacji zadania: wskazane lokale, znajdujące się w zasobach Gminy Miasta Gdańska:
1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku posiada oświadczenia dysponentów o udostępnieniu pomieszczeń w celach utworzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z informacją o szacunkowych kosztach utrzymania i godzinach, w których lokal będzie dostępny;
2) umowy udostępnienia pomieszczeń mają zostać zawarte bezpośrednio przez aktualnego dysponenta lokalu i Organizację, w okresie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia konkursu, a przed realizacją zadania.

5. Adresaci zadania: osoby uprawnione, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy.

6. Zakres zadania:​

1) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z art. 3 ust. 1 i art. 7 ustawy;

2) udzielane nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się we wskazanym przez Organizatora konkursu lokalu, w przeciętnym wymiarze 5 dni roboczych w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze Gdańska, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze Gdańska. Wydłużenie czasu trwania dyżuru, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku; 

3) nieodpłatna mediacja obejmuje czynności określone w art. 4a ust. 1 i ust. 3 ustawy (nie obejmuje spraw określonych art. 4a ust. 2 ustawy);

4) posiadanie i podanie przez Organizację numeru telefonu, pod którym dokonywana będzie rejestracja zgłoszeń telefonicznych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej;

5) zapewnienie przez Organizację udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) - za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza punktem;

6) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy i aktów wykonawczych;

7) w ramach prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Organizacja realizuje zadania z zakresu edukacji prawnej, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok, w szczególności w formach, określonych w art. 3b ust. 2 ustawy (Organizacja przedstawia w ofercie opis proponowanych działań z zakresu edukacji prawnej, formy ich realizacji wraz z wyodrębnieniem kalkulacji kosztów w kosztorysie);

8) edukacja prawna realizowana jest poza ustalonymi godzinami świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie, może być realizowana poza punktem pomocy prawnej, w miejscu wskazanym przez Organizację.

   7. Wymagania kadrowe:

       1) nieodpłatną pomoc prawną może udzielać:

 1. adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski,
 2. doradca podatkowy,
 3. osoba, która:
 • ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
 • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub przestępstwo skarbowe;

       2) nieodpłatną mediację może prowadzić:

 1. osoba, o której mowa w art. 4a. ust 6 ustawy,
 2. osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie mediacji, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt. 1-3 i 5,
 3. osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie mediacji, o którym mowa w art. 4a ust. 4 z zastrzeżeniem art. 4a ust. 7;

     3) w punkcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w dzielnicy Nowy Port - lokal przy Pl. Ks. J. Gustkowicza 13, kadra powinna posiadać kwalifikacje i doświadczenie w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, doświadczającym problemów           przemocy i dyskryminacji.

8. Wymagana dodatkowa dokumentacja:
1) decyzja o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia usług nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenia nieodpłatnej mediacji na obszarze województwa pomorskiego;

2)dokumenty potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych;

3) dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej;

4) oświadczenie, iż w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie miała miejsca sytuacja, w której Organizacja nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację                                 niezgodnie z celem jej przyznania, jak również sytuacja, w której starosta rozwiązał umowę (termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy);

5) umowy o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy, oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ustawy;

6) dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe i wykształcenie kadry bezpośrednio realizującej zadanie, a w odniesieniu do punktu w dzielnicy Nowy Port - lokal przy Pl. Ks. J. Gustkowicza 13 - dokumenty poświadczające kwalifikacje i doświadczenie                   w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, doświadczającym problemów przemocy i dyskryminacji;

7) oświadczenie, stanowiące załącznik Nr 2 do załącznika Nr 1 zarządzenia;

8) Organizacje wyłonione w otwartym konkursie ofert zobowiązane są przed podpisaniem umowy przedłożyć informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy.

9. Zastrzeżenia:
1) o powierzenie prowadzenia punktu na obszarze województwa pomorskiego może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy o działalności pożytku publicznego, wpisana na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa pomorskiego, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy;
2) koszty wynagrodzeń osób świadczących  nieodpłatną pomoc prawną nie mogą stanowić mniej niż 70% wysokości otrzymanej dotacji;
3) każda oferta powinna dotyczyć prowadzenia jednego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;
4) dopuszcza się składanie kilku ofert przez jedną Organizację - w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, Organizacja powinna zapewnić odpowiednią liczbę osób bezpośrednio świadczących nieodpłatną pomoc prawną w każdym z punktów. Przez odpowiednią liczbę osób, Organizator konkursu rozumie obsadzenie przez jedną osobę maksymalnie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej;
5) mediacje może prowadzić osoba spełniająca wymogi określone w art. 4a ust. 6-8 ustawy;
6) Organizacja zapewnia niezbędny sprzęt do realizacji zadania – zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama