Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego, zwiększanie świadomości prawnej

Reklama
Nabór od 14.10.2021 do 05.11.2021 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 1,022 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w roku 2022 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Tytuł zadania publicznego:
Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi: 1 022 340 złotych (słownie: jeden milion dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych), w rozbiciu na:

 1. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przeznacza się 960 960 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100), z czego na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa prawnego lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przeznacza się 60 060 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100),
 2. zadania z zakresu edukacji prawnej przeznacza się 61 380 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) z czego na każdy punkt 3 836,25 zł (słownie: trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć złotych 25/100).

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega możliwość zmiany kwoty, o której mowa wyżej wymienionych kwot, w zależności od decyzji organów administracji rządowej w przedmiocie przyznania środków na realizację zadania.

Termin realizacji zadania: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Miejsce realizacji zadania:
Udzielanie porad prawnych lub obywatelskich odbywać się będzie w lokalach Gminy Miejskiej Kraków: os. Centrum C10, ul. Rzeźnicza 2, ul. Józefińska 14, ul. Krakowska 55, ul. Helclów 2, ul. Sas-Zubrzyckiego 10, al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 36, pl. Wszystkich św. 3-4, ul. Na Kozłówce 27.

Szczegółowy wykaz punktów, w których udzielane będą porady prawne lub obywatelskie stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo do zmiany godzin oraz lokalizacji wskazanych powyżej punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatna mediacja świadczona będzie w każdym punkcie z wyjątkiem przeprowadzania mediacji w zakresie art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) – zwaną dalej ustawą.
Na terenie Miasta Krakowa wskazane zostaną wyspecjalizowane dyżury jako nieodpłatna mediacja, w czasie których będą przeprowadzane mediacje w zakresie art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:
W roku 2021 Gmina Miejska Kraków, przekazała środki finansowe w łącznej wysokości 1 022 340 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych 00/100) na prowadzenie 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa prawnego.

Warunki realizacji zadania publicznego:
Podczas realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Do świadczenia pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy.

 1. Zadanie polega na prowadzeniu 8 punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacji zadań z edukacji prawnej, 8 punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z edukacji prawnej. W przypadku gdy nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacjom pozarządowym powierzy się prowadzenie wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
 2. Gmina Miejska Kraków udostępni w pełni wyposażone lokale na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym zapewni dostęp do telefonu, komputera, drukarki, kserokopiarki, internetu oraz za pośrednictwem internetu korzystanie z powszechnie dostępnych baz aktów prawnych takich jak sejmowa baza aktów prawnych (http://isap.sejm.gov.pl), strony Rządowego Centrum Legislacji (http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki.html), portal orzeczeń sądów powszechnych (https://orzeczenia.ms.gov.pl), baza orzeczeń Sądu Najwyższego oraz baza orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów administracyjnych, a także baza orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
 3. Oferent może złożyć jedną ofertę na powierzenie prowadzenia nie mniej niż czterech punktów. Oferta może być złożona na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na:
  a) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo
  b) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

Oferta złożona na mniejszą liczbę punktów, zostanie przez komisję konkursową rozpatrzona negatywnie pod względem formalnym.

 1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
  1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
  2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i pkt 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4) nieodpłatną mediację, lub
  5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 3. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
 4. Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
  1) nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku,
  2) osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 5. Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:
  1) prawach i obowiązkach obywatelskich;
  2) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
  3) mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
  4) możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
  5) dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 6. Przeprowadzenie działań z zakresu edukacji prawnej na terenie Gminy Miejskiej Kraków realizowanych w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w formach wskazanych w art. 3b ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Oferent w ofercie zobowiązany jest do przedstawienia propozycji swoich działań z zakresu edukacji prawnej oraz do ujęcia tych kosztów w kosztorysie.

 1. Nieodpłatna mediacja obejmuje:
  1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
  2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
  3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
  4) prowadzenie mediacji;
  5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw w których:
  1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
  2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 2. Wymogi kadrowe:
  nieodpłatnej pomocy prawnej może udzielać:

  1. adwokat, radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski,
  2. doradca podatkowy w zakresie prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  3. osoba, która:
   1. ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
   2. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
   3. korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
   4. nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

          nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczyć może osoba, która:

 1. posiada wykształcenie wyższe,
 2. ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy,
 3. spełnia wymogi, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. c i d ustawy.

Zadania z zakresu nieodpłatnej mediacji o których mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1-3 oraz w pkt 5 ustawy może prowadzić osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 1. Organizacja pozarządowa zapewnia udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na zasadach określonych w art. 5 ust. 2-5, art. 7, art. 7a oraz art. 8 ust. 2-13 ustawy.
 2. Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie odbywać się będzie w punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).
 3. Harmonogram wskazujący dni i godziny, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie określony jest w załączniku nr 1 do niniejszej oferty.
 4. Wydłużenie czasu trwania dyżuru do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach, jak również udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość nie powoduje zwiększenia środków dotacyjnych przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
 5. Oferent zobowiązany jest do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z wyłączeniem przeprowadzania nieodpłatnej mediacji, osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 6. Oferent zapewnia, że każdy przypadek udzielania pomocy dokumentowany będzie w sposób wskazany w ustawie, w tym zgodnie z przepisami wykonawczymi oraz przy użyciu elektronicznego systemu obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego w aplikacji przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnionej pod adresem: https://adm-np.ms.gov.pl, lub innym.
 7. Oferent w ramach oferty winien zawrzeć wykaz osób, które będą wskazane do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 8. Oferent dołącza do oferty właściwe zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2, ustawy dotyczące osób wskazanych do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 9. Oferent w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

Oczekiwany cel zleconego zadania publicznego:
Zapewnienie rzetelnych porad prawnych lub usług obywatelskich oraz podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa w tym poprzez realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.
Oferent zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 127, str. 2 oraz z 2021 r. Nr 74, str. 35).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 1876/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 06.07.2021r. dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA OFERTY:

 1. Do złożenia ofert w konkursie uprawniona jest organizacja pozarządowa oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub w art. 4 ust. 1 pkt 22a, wpisane na listę Wojewody Małopolskiego, o której mowa w art. 11 d ust. 1 ustawy, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 2. O powierzenie realizacji zadania nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert, nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również ta organizacja pozarządowa, z którą rozwiązano umowę. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, zakładają konto w obowiązującym w GMK elektronicznym NGO Generatorze na stronie internetowej https://krakow.ngogenerator.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.
 2. Założone konto służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem obowiązującego elektronicznego NGO Generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Do korzystania z NGO Generatora niezbędna jest nowoczesna przeglądarka internetowa (np. Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) w aktualnej wersji. Nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania i rozszerzeń po stronie użytkownika. Używana przeglądarka powinna mieć włączoną: obsługę JavaScript (nie mylić z obsługą Java lub apletów Java), obsługę tzw. ciasteczek (ang. cookies).
 4. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.
 5. W przypadku stwierdzenia błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy elektronicznego generatora ofert, Oferent powinien dokonać zgłoszenia na adres mailowy: sz.umk@um.krakow.pl.
 6. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznego NGO Generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez ww. elektroniczny generator ofert. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w NGO Generatorze.
 7. Do oferty generowanej poprzez NGO Generator Oferent nie załącza w systemie żadnych załączników. Wykaz załączników do oferty Oferent uzupełnia w sekcji VI formularza oferty poz. 3 „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII”, a oryginały załączników dołącza do wersji papierowej wygenerowanej oferty.
 8. Oferta oraz załączniki składane w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką (-mi) imienną (-ymi).
 9. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 10. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 5 listopada 2021 r. o godz. 15.00. Oferty w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach należy:
 • wysłać pocztą czy kurierem wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, pokój nr 8 (sekretariat na III piętrze)
  lub
 • dostarczyć osobiście do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, pokój nr 8 (sekretariat na III piętrze)
  z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

11. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama