Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

II. Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla imigrantów

Reklama
Nabór od 15.10.2021 do 05.11.2021 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Cudzoziemcy, migranci
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: II. Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla imigrantów..

Planowana kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w formie powierzenia wynosi 20 000,00 zł w tym
w 2021 roku: 2 000,00 zł,
w 2022 roku: 18 000,00 zł.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

 1. Cel zadania: usamodzielnianie uczestników oraz nauka w kierunku zabezpieczania potrzeb mieszkaniowych, rodzinnych, zdrowotnych oraz umożliwiająca samodzielne i aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie.
 2. Nazwy rezultatów, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:
 • miesięczna liczba miejsc zapewnionych w mieszkaniu dla osób kierowanych przez MOPR w Gdańsku;
 • liczba godzin zapewnionego wsparcia w ciągu tygodnia;
 • liczba dni w tygodniu, w których będzie zapewnione wsparcie;
 • % wzrostu umiejętności uczestników umożliwiających samodzielne i aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie (skala oceny);
 • inne - zaproponowane przez Oferenta.
 1. Termin realizacji zadania: grudzień 2021 r. – wrzesień 2022 r.
 2. Miejsce realizacji zadania: lokal znajdujący się w dyspozycji Gminy Miasta Gdańska
 3. Adresaci: imigranci (rodzina z dziećmi) wskazani przez MOPR w Gdańsku, będący uczestnikami projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych”
 4. Zakres zadania:
  1) zapewnienie wsparcia dla imigrantów (rodzina romska z dziećmi) w mieszkaniu wspomaganym, przy czym okres wsparcia może być rozszerzony o czas oczekiwania na miejsce w mieszkaniu wspomaganym (od momentu zakwalifikowania do udziału w projekcie);
  2) charakter mieszkania oraz standardy świadczonych usług określone uchwałą
  Nr XXXI/867/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 - 2023 oraz zarządzeniem
  Nr 700/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji modeli wynikających z Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 - 2023, zmienionego zarządzeniem Nr 209/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 lutego 2018 r.;
  3) do zadań podmiotu prowadzącego mieszkania należeć będzie:
    a) opracowywanie diagnozy - zapoznanie z rodziną i poznanie jej oczekiwań,
    b) zawarcie trójstronnej umowy cywilnoprawnej (pomiędzy rodziną, podmiotem prowadzącym mieszkanie i MOPR w Gdańsku) oraz opracowywanie, zawarcie i realizacja trójstronnego kontraktu dot. pobytu w mieszkaniu wspomaganym,
    c) prowadzenie działań wspierających na rzecz uczestników świadczone przez min. 21 h/tydz.
    d) opracowanie godzinowego harmonogramu wsparcia na każdy miesiąc (z podziałem wsparcia na poszczególne mieszkania), składanego do MOPR w Gdańsku do 3-go dnia każdego miesiąca,
    e) przedstawianie comiesięcznej ewidencji mieszkańców oraz przypisów odpłatności (przekazywanie do MOPR w Gdańsku do 3-go dnia każdego miesiąca),
    f)  weryfikacja wywiązywania się mieszkańców z odpłatności za pobyt w mieszkaniu,
    g) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania (m.in. kart pracy z uczestnikami, kart oceny postępów, wykazu kadry realizującej zadanie),
    h) monitoring oraz ocena postępów uczestników (średnio raz na 6 miesięcy i na zakończenie wsparcia).
  4) działania wspierające proces usamodzielniania realizowane będą poprzez:
    a) zapoznanie z rodziną i poznanie oczekiwań,
    b) zbudowanie pakietu usług opartego na przeprowadzonej analizie sytuacji,
    c) realizację kontraktu zawierającego m.in. cele pracy, przewidywane efekty oraz zobowiązania stron dla osiągnięcia celów i terminy realizacji,
    d) zapewnienie uczestnikom zadania wsparcia w postaci:
     - poradnictwa specjalistycznego, w szczególności pedagogicznego, psychologicznego oraz dotyczącego legalizacji pobytu czy zatrudnienia,
     - pomocy udzielanej przez innych specjalistów w zależności od rozpoznanego problemu uczestnika, np. doradcy zawodowego,
     -  pomoc w ubieganiu się o uzyskanie mieszkania;
  5) zakres udzielanego wsparcia zależeć będzie od diagnozy i etapu usamodzielniania, na którym znajdują się mieszkańcy - główne założenia danej formy pomocy to m.in.:
    a) przygotowanie mieszkańców do samodzielnego życia i uzyskaniu rekomendacji do otrzymania mieszkania ze wsparciem,
    b) doskonalenie ich umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego,
    c) wsparcie w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami i gospodarowaniu posiadanymi środkami finansowymi,
    d) wsparcie w integracji ze środowiskiem,
    e) wsparcie w podjęciu/kontynuowaniu lub podjęciu/ utrzymaniu zatrudnienia;
  6) podmiot prowadzący mieszkanie zobowiązany jest do stosowania uchwały Rady Miasta Gdańska regulującej zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych;
  7) ewaluacja postępów w aktywizacji uczestników projektu.
 5. Wymagania kadrowe: wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: pedagogika, psychologia), doświadczenie kadry realizującej wsparcie w prowadzeniu działań na rzecz imigrantów..
 6. Zastrzeżenia: wymagane doświadczenie Oferenta w prowadzeniu treningów mieszkaniowych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama