Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Prowadzenie punktu/punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z...

Reklama
Prowadzenie punktu/punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z uwzględnieniem dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja
Nabór od 14.10.2021 do 04.11.2021 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 1,15 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 63,91 tys. do 1,15 mln PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie punktu/punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z uwzględnieniem dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja..

I. Adresaci:

 

1.    Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.


2.    Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie
o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.


3.    Pomoc prawna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).


4.    Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia przed jej udzieleniem:
1)    kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz
2)    informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz. U. z 2021 r. poz. 743).


II. Formy:


1.    W przypadku prowadzenia punktu/punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:
1) poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym; administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
2)    wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
3)    sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
4)    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 

2.    W przypadku prowadzenia punktu/punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
1)    działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej;
2)    podniesienie świadomości osoby uprawnionej o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
3)    wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu;
4)    w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
 

3. W przypadku prowadzenia nieodpłatnej mediacji w specjalistycznym punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
1)    poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2)    przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3)    przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4)    przeprowadzenie mediacji;
5)    udzielenie pomocy w sporządzeniu wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego i/lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

5.    W przypadku prowadzenia punktu/punktów wskazanych w pkt. II ust.1 - 3 niniejszego ogłoszenia:
1)    udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w przypadku osób ze znaczną niepełnosprawnością, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824);
2)    prowadzenie nieodpłatnej edukacji prawnej, która obejmuje między innymi:
 a) opracowanie informatorów i poradników;
 b) prowadzenie otwartych wykładów i warsztatów;
 c) rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzenie kampanii społecznych.

III. Oczekiwania w ramach realizacji zadania:


1.    Realizacja zadania powinna przebiegać zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2021 poz. 945), zwanej dalej Ustawą NPP, rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. 2018 poz. 2492 i 2020 poz. 1441) oraz ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2021 poz. 743),
 

2.    O powierzenie prowadzenia punktu/punktów może ubiegać się organizacja pozarządowa o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057, Dz.U. 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) prowadząca działalność pożytku publicznego w obszarach, o których mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub pkt 22a ww. ustawy, która:

1)    W przypadku ubiegania się o prowadzenie punktu/punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:
a)    jest wpisana na aktualną listę Wojewody Mazowieckiego uprawniającą do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w art. 11d ust. 2 Ustawy NPP  – wpis na listę będzie weryfikowany w dniu oceny formalnej;
b)    prześle za pośrednictwem Generatora Wniosków skany zawartych umów lub promes ich zawarcia na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie m.st. Warszawa z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawy NPP.

2)    W przypadku ubiegania się o prowadzenie punktu/punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
a)    jest wpisana na aktualną listę Wojewody Mazowieckiego uprawniającą do prowadzenia punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o której mowa w art. 11d ust. 3, ustawy NPP-  wpis na listę będzie weryfikowany w dniu oceny formalnej;
b)    prześle za pośrednictwem Generatora Wniosków kopie zawartych umów lub promes ich zawarcia na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawa z osobami, o których mowa w art.11 ust. 3a Ustawy NPP;
c)    do umów lub promes ich zawarcia z osobami o których mowa w punkcie III ust.2 pkt 2 lit. b niniejszego ogłoszenia, dołączy za pośrednictwem Generatora Wniosków: skany aktualnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, z oceną pozytywną i/lub ukończeniu kursu doszkalającego, o których mowa w art. 11a ust. 1- 3 Ustawy NPP.

3)    W przypadku ubiegania się o prowadzenie punktu/punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja:
a)    spełni warunki o których mowa w punkcie III ust.2 pkt 2 niniejszego ogłoszenia;
b)    prześle za pośrednictwem Generatora Wniosków kopie zawartych umów lub promes ich zawarcia z mediatorami na świadczenie nieodpłatnej mediacji na terenie m.st. Warszawy;
c)     do umów lub promes ich zawarcia z osobami, o których mowa w punkcie III ust. 2 pkt 3 lit. b niniejszego ogłoszenia, dołączy za pośrednictwem Generatora Wniosków skany oświadczeń oferenta potwierdzające, iż mediatorzy zgłoszeni do świadczenia nieodpłatnej mediacji w punkcie są wpisani na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2072) lub wpisani na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.


3.    W przypadku zaprzestania spełniania przez organizację pozarządową warunku, o którym mowa w  art. 11d ust. 2 pkt 2 lub ust. 3 pkt 2, lub ust. 4 pkt 2 Ustawy NPP, Prezydent m.st. Warszawy nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje ją ze skutkiem natychmiastowym.

4.    W przypadku zaprzestania spełniania przez organizację pozarządową warunku, o którym mowa w art. 11d ust. 2 pkt 3 lub ust. 3 pkt 3, lub ust. 4 pkt 3 Ustawy NPP, Prezydent m.st. Warszawy nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje ją za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

5.    Organizacja pozarządowa może złożyć ofertę na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja.

6.    Organizacja pozarządowa zapewnia udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na zasadach określonych w art. 5 oraz art. 7 ust 1-4 Ustawy NPP.

7.    W ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt. W umowie Prezydent m.st. Warszawy może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.

8.    Zadania z zakresu edukacji prawnej powinny być zaprojektowanie i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze specjalnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami. Minimalny poziom dostępności wymagany przy realizacji działań z zakresu edukacji prawnej określono w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2020 r. poz. 1061 z poźn.zm ).  

9.    Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja prowadzone będą przez Zleceniobiorcę w lokalach wskazanych przez Zleceniodawcę, wykaz lokalizacji w poszczególnych dzielnicach stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji punktów.

10.    Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powinno odbywać się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powinno odbywać się poza kolejnością.

11.    Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powinno odbywać się w punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

12.    Czas trwania dyżuru we wszystkich punktach może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie w przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

13.    W punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja wskazanych w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia, w przypadku zaistnienia potrzeby, przynajmniej jeden dyżur w tygodniu przeznaczony będzie na udzielanie nieodpłatnej mediacji. W pozostałe dni, wyznaczone w harmonogramie punktu, świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zakresu świadczenia nieodpłatnej mediacji w punkcie.

14.    Nieodpłatną mediację prowadzi mediator. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.

15.    Nieodpłatnej mediacji, w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 Ustawy NPP, nie może prowadzić osoba, która w sprawie którejkolwiek ze stron uprzednio świadczyła pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie, była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności, z wyłączeniem udzielania pomocy, w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 Ustawy NPP. W takim przypadku mediator odmawia przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji, informując osobę uprawnioną o możliwości skorzystania z nieodpłatnej mediacji prowadzonej przez innego mediatora w tym samym punkcie lub punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej o specjalizacji nieodpłatna mediacja.

16.     Nieodpłatną mediację, w zakresie, o którym mowa w art. 4a  ust. 1 pkt 1-3 i 5 Ustawy NPP może również prowadzić osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

17.    W sprawach dotyczących nieodpłatnej mediacji  nieuregulowanych Ustawą NPP stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 i Dz.U. 2021 poz. 1090 i 1655.) o mediacji.

18.    W ofercie organizacja powinna wskazać preferowane lokalizacje, w których zamierza prowadzić punkt/punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz przedstawić harmonogram wskazujący liczbę godzin świadczonych usług w ujęciu tygodniowym. W przypadku złożenia przez organizacje pozarządowe ofert na prowadzenie punktu w tej samej lokalizacji Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wskazania innej lokalizacji do realizacji zadania.

19.    Realizator zadania może prowadzić jeden, kilka lub maksymalnie 18 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

20.    Koszt prowadzenia jednego punktu wynosi 63910 zł rocznie, z czego 3850 zł przeznaczone jest na zadania z zakresu edukacji prawnej, a 60060 zł na wynagrodzenia z tytułu umów z wykonawcami oraz inne uzasadnione wydatki zgodne z celem oraz warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu oraz Ustawie NPP. Kosztorys nie może obejmować wydatków związanych z wyposażeniem punktu (meble, sprzęt oraz podstawowe artykuły biurowe).

21.    Zapisów na poradę dokonuje się na trzy sposoby: telefonicznie pod numerem 19115, podczas porady w punkcie u osoby świadczącej pomoc prawną, poradnictwo obywatelskie lub mediację oraz za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

22.    Zleceniodawca zapewnia lokale, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub poradnictwa obywatelskiego, które spełniają warunki określone w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Ponadto Zleceniodawca zapewnia dostęp do programu informatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości służącego do obsługi dokumentacji pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji oraz systemu rezerwacji wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Koszty utrzymania lokalu ponosi m.st. Warszawa.

23.    Osoby świadczące pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie uprawnione będą do korzystania z lokalu w dniach i godzinach określonych w harmonogramie. Ponadto osoby te zobowiązane będą do przestrzegania w lokalu obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz innych regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony danych osobowych.

24.    Zapewnienie dostępności usług i form adekwatnych do potrzeb klientów,
przy jednoczesnym informowaniu o możliwościach skorzystania z poradnictwa również w innych punktach, a także informowaniu o możliwości uzyskania z innej stosownej pomocy oferowanej przez jednostki świadczące nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne.

25.    Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji w punkcie według harmonogramu wskazanego przez Zleceniodawcę.

26.    Prowadzenie niezbędnej dokumentacji, w tym dokumentowanie nieodpłatnej mediacji oraz każdego przypadku udzielania pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sposób określony Ustawą NPP i przepisami wynikającymi z aktualnego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz umową dotacyjną zawartą z m.st. Warszawą, m.in.: wypełnianie kart pomocy dla każdej osoby przy wykorzystaniu programu informatycznego udostępnionego przez Zleceniodawcę, zbieranie oświadczeń wskazanych w art. 4 ust. 2-6 oraz art. 11 ust. 4 Ustawy NPP oraz przekazywanie dokumentacji Prezydentowi m.st. Warszawy do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

27.    Organizacja pozarządowa w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności
w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

 

 

Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2022 r. - 31 grudnia 2022 r.

 Miejsce realizacji zadania: Miasto Stołeczne Warszawa

 W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę.

Środki przeznaczone na realizację zadania: 1 150 380 zł (kwota przeznaczona na realizację zadania może ulec zmianie i uzależniona będzie od wysokości środków przekazanych na ten cel przez Wojewodę Mazowieckiego; środki przekazywane będą w transzach w terminie 10 dni od momentu otrzymania od Wojewody)

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama