Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin...

Reklama
Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych
Nabór od 14.10.2021 do 04.11.2021 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 3,755 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych..

Zadanie publiczne realizowane na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy w tym:
- rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, w tym rodzin z dziećmi naturalnymi, zastępczymi lub adopcyjnymi, w szczególności rodzin niepełnych lub wielodzietnych;
- osób o niskim statusie materialnym, uniemożliwiającym korzystanie z płatnych form pomocy, którzy nie potrafią samodzielnie rozwiązywać problemów, nie są świadomi, nie znają i/lub nie rozumieją prawno-instytucjonalnych uwarunkowań doświadczanych trudności i nie są w stanie samodzielnie tymi problemami zarządzać;
- profesjonalistów pracujących z rodzinami/dziećmi przeżywającymi trudności opiekuńczo – wychowawcze (doradztwo merytoryczne np. seminaria, superwizja) oraz osobami o niskim statusie materialnym;
- rodzin z problemem parentyfikacji tj. przedwcześnie dojrzałych dzieci niedojrzałych rodziców;
- rodzin, w której skład wchodzą osoby z niepełnosprawnościami lub w związku z pojawieniem się nagle ciężkiej choroby lub niepełnosprawności;

Zadanie będzie realizowane przez dwa poniższe działania:
1.Wsparcie rodzin w celu zapewnienia dzieciom rozwoju fizycznego, intelektualnego i społecznego oraz wyrównania ich szans edukacyjnych.
Możliwe formy realizacji działania:
• poradnictwo psychologiczne – prowadzenie konsultacji m.in. w zakresie relacji rodzinnych, komunikacji, ról i wartości w rodzinie oraz wsparcie psychologiczne w formie indywidualnej oraz grupowej i rodzinnej m.in. w formie grup wsparcia, psychoedukacji, treningów warsztatów oraz działań interwencyjnych 1-3 spotkania i  terapii krótkoterminowej 4- 20.
• poradnictwo pedagogiczne – prowadzenie konsultacji, warsztatów w zakresie m.in. właściwych oddziaływań wychowawczych, sprawowania opieki nad dziećmi, umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie, trudności opiekuńczo – wychowawczych i sposobów ich rozwiązywania;
• konsultacje i poradnictwo specjalistyczne w tym m.in.: praca środowiskowa z rodziną mediacje oraz inne formy wsparcia rodziny, organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji np.: w formie grup wsparcia czy grup samopomocowych;
• działania interwencyjne i edukacyjne dla rodziców/opiekunów, interwencja kryzysowa;
• poradnictwo prawne- udzielanie porad i informacji w zakresie obowiązujących regulacji instytucjonalno – prawnych, obowiązujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach, wskazanie możliwości rozwiązania problemu wraz z ich konsekwencjami, wsparcie klienta w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji,  konsultacje oraz pomoc w sporządzaniu projektów pism procesowych – głównie z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego;
• warsztaty umiejętności rodzicielskich/wykłady dla rodziców wymagających wsparcia;
• konsultacje z profesjonalistami w sprawie rodzin objętych pomocą;
• materiały edukacyjne dla rodziców (np. publikacje, portal internetowy i inne).

Praca z rodziną powinna być prowadzona w sposób kompleksowy i interdyscyplinarny, dostosowany do indywidualnych potrzeb danej rodziny, poprzedzona analizą sytuacji rodziny oraz przyczyn trudności.

Dodatkowe oczekiwania dotyczące realizacji działania:
• przedstawienie w ofercie konkursowej efektów dotychczasowych działań podejmowanych przez organizację w zakresie pracy z rodziną;
• odpowiedni poziom dostępności do usług specjalistów i form pracy adekwatnych do potrzeb klientów, przy jednoczesnym informowaniu o możliwościach skorzystania z poradnictwa również w innych podmiotach;
• skierowanie działań do mieszkańców m.st. Warszawy, w tym z obszarów zalecanej szczególnej koncentracji działań w poszczególnych dzielnicach wskazanych w załączniku do aktualnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy;
• przedstawienie w ofercie zasad rekrutacji do programu i planu dotarcia do klientów, w tym pochodzących z obszarów zalecanej szczególnej koncentracji działań w poszczególnych dzielnicach;
• prowadzenie dokumentacji do programu, w tym formularzy rejestracyjnych, oświadczeń klientów o zgodzie lub innych dokumentów uprawniających do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ankiet ewaluacyjnych oraz innej dokumentacji merytorycznej (np. listy odbiorców, konspekty zajęć, karty klientów), w ofercie należy określić jakie dokumenty będą prowadzone i ewentualnie dołączyć wzory druków. Wymagane jest prowadzenie formularzy rejestracyjnych, które zawierały będą następujące dane: 1. imię i nazwisko, 2. data zgłoszenia i pierwszej konsultacji, 3. miejscowość zamieszkania oraz kod pocztowy, dzielnica, 4. wykształcenie, 5. wymagane prawem zgody na przetwarzanie danych osobowych, 6. skąd dowiedział się klient o możliwości wsparcia udzielanego przez organizację, 7. z jakim problemem się zgłosił do poradni, 8. rodzaj/forma zaproponowanego wsparcia, 9. czy klient wyraził zgodę na udział w badaniu oceny jakości usług. Konieczne jest uzupełnienie przez organizację monitoringu wsparcia. Wzór formularza rejestracyjnego należy przesłać do Biura Pomocy i Projektów Społecznych w terminie 2 tygodniu od dnia rozstrzygnięcia wyników konkursu na realizację zadania publicznego, celem akceptacji.
• współpraca z instytucjami publicznymi i niepublicznymi, działającymi na rzecz pomocy dziecku
i rodzinie (np.: przedszkola, szkoły, ośrodki pomocy społecznej, placówki wsparcia dziennego, poradnie, sądy rodzinne i sądy dla nieletnich, organizacje pozarządowe pracujące na rzecz rodzin);
• w ramach świadczonych usług istnieje możliwość prowadzenia oddziaływań doraźnych (od 1 do 3 h), krótkoterminowych (maksymalnie 20 h) i długoterminowych (powyżej 21 h);
• przestrzegania standardów  poradnictwa  tj. poufności, bezpłatności, rzetelności, profesjonalizmu, dostępności;
• zapewnienie superwizji dla zespołu merytorycznego;
• określenie w ofercie liczby godzin przeznaczonych na daną formę realizacji, przy czym 1 h zajęć powinna odpowiadać godzinie zegarowej;
• określenie w ofercie efektywności działań poprzez wskazanie zakładanych rezultatów oraz wskaźników w odniesieniu do grupy docelowej;
• określenie w ofercie sposobu bieżącej ewaluacji pozwalającej na ocenę jakości świadczonych usług w ramach programu oraz uczestnictwo w ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez zleceniodawcę;
• w celu monitoringu realizacji programu gromadzenie danych wg podanych niżej wskaźników i ich przekazywanie do Biura Pomocy i Projektów Społecznych  w okresach sprawozdawczych określonych w umowie.
2. Działania doradczo-edukacyjne i wsparcie w procesie rozwiązywania problemów życiowych

Możliwe formy realizacji działania:
•    informowanie o obowiązujących regulacjach prawnych i regułach działania instytucji kluczowych z punktu widzenia problemów klienta;
•    identyfikowanie i analizowanie problemów klienta w kontekście jego sytuacji życiowej oraz  poszukiwanie odpowiednich do tych uwarunkowań rozwiązań;
•    pomoc w rozwiązywaniu problemów:
- wyjaśnianie i instruowanie,
- asystowanie przy wykonywaniu czynności i działań, którym klient (już) potrafi podołać,
- wyręczanie w wykonywaniu czynności i działań,  którym klient (jeszcze nie) potrafi podołać,
- wsparcie m.in. w sporządzaniu pism procesowych i administracyjnych oraz gromadzenie dokumentacji z tym związanej.
Pomoc może być świadczona w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym, mailowym oraz listownie.
Dodatkowe oczekiwania dotyczące realizacji działania:
• odpowiedni poziom dostępności do usług specjalistów i form pracy adekwatnych do potrzeb klientów, przy jednoczesnym docieraniu z właściwą informacją o możliwościach skorzystania z poradnictwa;
• skierowanie działań do mieszkańców m.st. Warszawy, w tym pochodzących z obszarów zalecanej szczególnej koncentracji działań w poszczególnych dzielnicach wskazanych w załączniku do aktualnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy;
• przedstawienie w ofercie zasad rekrutacji do programu, w tym dotarcia do klientów z obszarów zalecanej szczególnej koncentracji działań w poszczególnych dzielnicach;
• prowadzenie dokumentacji do programu, w tym formularzy rejestracyjnych, oświadczeń klientów o zgodzie lub innych dokumentów uprawniających do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ankiet ewaluacyjnych oraz innej dokumentacji merytorycznej (np. listy odbiorców, konspekty zajęć, karty klientów), w ofercie należy określić jakie dokumenty będą prowadzone. Wymagane jest prowadzenie formularzy rejestracyjnych, które zawierały będą następujące dane: 1. imię i nazwisko, 2. data zgłoszenia
i pierwszej konsultacji, 3. miejscowość zamieszkania oraz kod pocztowy, dzielnica,
4. wykształcenie, 5. wymagane prawem zgody na przetwarzanie danych osobowych, 6. skąd dowiedział się klient o możliwości wsparcia udzielanego przez organizację, 7. z jakim problemem się zgłosił do poradni, 8. rodzaj/forma zaproponowanego wsparcia, 9. czy klient wyraził zgodę na udział w badaniu oceny jakości usług. Konieczne jest uzupełnienie przez organizację monitoringu wsparcia. Wzór formularza rejestracyjnego należy przesłać do Biura Pomocy i Projektów Społecznych w terminie 2 tygodniu od dnia rozstrzygnięcia wyników konkursu na realizację zadania publicznego, celem akceptacji.
• przestrzeganie standardów  poradnictwa  tj. poufności, bezpłatności, rzetelności, profesjonalizmu, dostępności;
• współpraca z jednostkami pomocy społecznej zajmującymi się wsparciem rodzin oraz osób o niskim statusie materialnym;
• określenie w ofercie efektywności działań poprzez wskazanie zakładanych rezultatów oraz wskaźników w odniesieniu do grupy docelowej;
• określenie w ofercie sposobu ewaluacji wewnętrznej pozwalającej na ocenę jakości świadczonych usług w ramach programu oraz uczestnictwo w ewaluacji zewnętrznej prowadzonej przez zleceniodawcę;
• w celu monitoringu realizacji programu gromadzenie danych wg wskazanych niżej wskaźników i ich przekazywanie do Biura Pomocy i Projektów Społecznych  w okresach sprawozdawczych określonych w umowie.
5. Warunki realizacji zadania publicznego:
Przy realizacji działań należy uwzględnić bezpieczeństwo realizatorów i beneficjentów w kontekście pandemii COVID-19.
Obowiązkowe jest zaplanowanie możliwości realizacji zadania w formie zdalnej, na wypadek gdy sytuacja epidemiczna uniemożliwi realizację w formie stacjonarnej.
Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zadanie publiczne powinno być zaprojektowanie i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczało z uczestnictwa w nich osób ze specjalnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami. W ramach realizacji zadania publicznego dopuszcza się umieszczanie
w Kosztach realizacji działań w Kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego kosztów związanych z zapewnianiem dostępności.
Działania związane z zapewnieniem dostępności należy dobrać do charakteru zadania – powinny być uwzględnione wyłącznie te elementy, które mają zastosowanie dla zadania tj. nie muszą być uwzględnione wszystkie.
a) w obszarze dostępności architektonicznej:
• wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, w których realizowane jest zadanie publiczne,
• instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do pomieszczeń, w których realizowane jest zadanie publiczne z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
• informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
• wstępu do budynku, gdzie realizowane jest zadanie publiczne, osobie korzystającej z psa asystującego,
• osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób z miejsca gdzie realizowane jest zadanie publiczne.
b) w obszarze dostępności cyfrowej:
• strona internetowa lub aplikacja mobilna wykorzystywana do realizacji lub promocji zadania powinna być dostępna cyfrowa poprzez zapewnienie jej funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości poprzez spełnianie wymagań określonych w załączniku do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych,
• treści cyfrowe opracowywane w ramach zadania i publikowane jak np. dokumenty rekrutacyjne, publikacje, filmy muszą być dostępne cyfrowo.
c) w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
• obsługi, w ramach zadania publicznego, z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się, lub poprzez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
• instalacji urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w ramach zadania publicznego, np. pętla indukcyjna, system FM lub urządzeń opartych
o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
• na stronie internetowej podmiotu informacji o realizowanym zadaniu publicznym w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym, informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia,
• na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, w ramach realizowanego zadania publicznego, komunikacji w sposób preferowany przez osobę ze szczególnymi potrzebami.
d) Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o zapewnianiu dostępności, w indywidualnym przypadku, jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej), Oferent ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Według art. 7 ust. 2 ustawy dostęp alternatywny polega w szczególności na:
• zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub
• zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub
• wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.
Szczegółowe informacje dotyczące minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami znajdują się na stronie:
Standardy zapewnienia dostępności - Wsparcie (um.warszawa.pl)
Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego obligatoryjnie oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – Inne informacje - inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów .
• Środki finansowe w ramach realizacji zadania publicznego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zapewnianiem dostępności przy realizacji zleconych zadań publicznych.  
• Zleceniobiorca planując zadanie publiczne powinien oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji, uwzględniający także nakłady poniesione z tytułu zapewnienia dostępności. Wysokość tego kosztu zależy m.in. od charakteru działania – jego zasięgu, tematyki, liczby osób ze szczególnymi potrzebami, które z tego skorzystają i oczywiście przyjętych rozwiązań likwidujących bariery (np. instalacja trwałego podjazdu to koszt znacznie wyższy niż wypożyczenie przenośnej rampy).
• Zaleca się uwzględnienie w kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania kosztów, które zostaną poniesione na zapewnianie dostępności realizowanego zadania.
• Zadania publiczne powinny być zaprojektowane i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze specjalnymi potrzebami.  
 Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami.
W ramach realizacji zadań publicznych dopuszcza się umieszczanie w Kosztach realizacji działań w Kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego kosztów związanych z zapewnianiem dostępności.
• W umowie o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca określi szczegółowe warunki służące zapewnieniu przez Zleceniobiorcę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizacji zadań publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. Dostępność definiowana jest jako dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna.

Spełnienie wymogów dot. dostępności zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego podlega ocenie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama