Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

„Podejmowanie działań mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich, w tym prowadzenie grup wsparcia...

Reklama
„Podejmowanie działań mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich, w tym prowadzenie grup wsparcia, spotkań integracyjnych, obozów profilaktyczno-integracyjnych, innych działań służących poprawie sytuacji społecznej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, z powodu uzależnienia, przemocy, poprzez udzielanie im kompleksowej pomocy”
Nabór od 14.10.2021 do 04.11.2021 16:00
Dzielnica Białołęka
Łączny budżet 425,996 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Białołęka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Podejmowanie działań mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich, w tym prowadzenie grup wsparcia, spotkań integracyjnych, obozów profilaktyczno-integracyjnych, innych działań służących poprawie sytuacji społecznej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, z powodu uzależnienia, przemocy, poprzez udzielanie im kompleksowej pomocy”.

Adresaci:

 1. osoby uzależnione;
 2. rodziny i bliscy osób uzależnionych;
 3. osoby doświadczające przemocy w rodzinie i bliscy tych osób;
 4. Dorosłe Dzieci Alkoholików/Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych;
 5. mieszkańcy Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, w szczególności z obszarów kumulacji problemów społecznych określonych w załączniku do aktualnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy;

Formy:

 1. prowadzenie pięciu grup wsparcia:

- grupa edukacyjno – motywująca dla osób doświadczających problemu alkoholowego;

- grupa wsparcia w utrzymaniu abstynencji;

- grupa wsparcia dla osób współuzależnionych;

- grupa wsparcia z modułem psychologiczno -rozwojowym dla osób z syndromem DDA/DDD;

- grupa rozwoju osobistego;

 1. konsultacje i spotkania indywidualne;
 2. zajęcia rozwijające zainteresowania własne;
 3. zajęcia turystyczne i rekreacyjne, w szczególności: rajdy, wycieczki, obozy profilaktyczno – integracyjne, spływy organizowane, jako element systematycznej, całorocznej pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, Dorosłymi Dziećmi Alkoholików/ Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych;
 4. konsultacje indywidualne dla osób z grupy ryzyka oraz prowadzenie warsztatów kompetencji wychowawczych, które w przyszłości mają przyczynić się do utworzenia kolejnej grupy wsparcia.

 

Oczekiwania dotyczące realizacji zadania:

 1. wzmocnienie i utrwalanie trzeźwości;
 2. wsparcie osób doświadczających przemocy w rodzinie;
 3. stworzenie możliwości osobom uzależnionym, współuzależnionym do spędzania wolnego czasu w atmosferze trzeźwości;
 4. zapewnienie odpowiedniego miejsca realizacji zadania;
 5. udział mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w działaniach realizowanych w ramach oferty jest bezpłatny;
 6. przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy kserokopię lub skan dokumentu potwierdzającego prawo zajmowania lokalu np. umowę najmu, użyczenia lub przyrzeczenia użyczenia,  porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu oraz statut, a w przypadku podjęcia przez organizację również regulaminu organizacyjnego albo projekty ww. dokumentów;
 7. oferent jest zobowiązany wskazać w ofercie rodzaj prowadzonej dokumentacji;
 8. działania będą podlegały systematycznej ocenie skuteczności, czyli ewaluacji, która zostanie przedstawiona w sprawozdaniu częściowym i końcowym. Ewaluacja będzie miała na celu weryfikację poziomu osiągnięcia zakładanych rezultatów;
 9. wymagana jest stała współpraca pomiędzy organizacją a wydziałem realizującym harmonogram działań lokalnych w dzielnicy, tj. Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy;
 10. w związku z wystąpieniem COVID-19 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zaleca się, by podczas realizacji zadania, uwzględniać obowiązujące w danym momencie przepisy prawa, ograniczenia, nakazy, zakazy i rekomendacje odpowiednich organów i instytucji;
 11. w okresie występowania stanu epidemii dopuszcza się możliwość prowadzenia grup oraz konsultacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W przypadku ograniczeń uniemożliwiających realizację zadania w sposób stacjonarny dopuszcza się, by oferta zakładała realizację zadania w sposób zdalny (z wykorzystaniem dostępnego sprzętu, narzędzi i komunikatorów internetowych). Z uwagi na potrzebę dostosowania bazy lokalowej do sytuacji epidemicznej dopuszcza się określenie w ofercie kosztów z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla realizatorów oraz uczestników oraz zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia konsultacji w formie zdalnej. W kalkulacji przewidywanych kosztów należy uwzględnić dynamiczną sytuację związaną z pandemią i zaplanować wydatki o których mowa powyżej zarówno w bieżącym roku jak i latach kolejnych;
 12. kosztorys zadania musi być czytelny, w jednej pozycji kosztorysu powinien zwierać się jeden rodzaj kosztów. W kalkulacji przewidywanych kosztów należy również uwzględnić koszt artykułów biurowych i piśmienniczych, a także koszty związane z koordynacją projektu;
 13. każdy rodzaj kosztu musi być zawarty w kosztorysie osobno. Kosztorys oraz plan i harmonogram działań należy sporządzić osobno dla każdego roku realizacji zadania oraz zbiorczo na wszystkie lata.

Kadra:

 1. osoby realizujące zadanie powinny posiadać uprawnienia do prowadzenia tego typu działań, poparte dokumentacją m.in.: w formie zaświadczeń, dyplomów;
 2. osoby realizujące zadanie powinny posiadać udokumentowane, kilkuletnie doświadczenie m.in. w pracy z osobami z problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków, dotkniętymi przemocą w rodzinie, przedstawione m.in. w formie rekomendacji lub opinii;

 

Oczekiwania dotyczące zapewniania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami:

Oferta powinna być przygotowana w taki sposób, aby przy realizacji zadania nie zostały wykluczone z uczestnictwa w nim osoby ze specjalnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez podmiot realizujący zadanie oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami, jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami.

Obowiązki organizacji pozarządowych związane z zapewnianiem dostępności wynikają z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnienia w zakresie minimalnym, w ramach realizowanego zadania publicznego wymagania dostępności określone w art. 6 ustawy.

Oferent powinien określić wymagania z art. 6 ustawy, które uwzględni przy realizacji zadania publicznego. Wymagania należy dobrać do charakteru planowanego zadania – powinny być uwzględnione te, które mają zastosowanie dla danego zadania. Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz z określoną szczegółowo ścieżką postępowania w przypadku dostępu alternatywnego. Stosowanie dodatkowych rozwiązań podnoszących dostępność – poza wymagania ustawowe – również należy opisać w ofercie w sekcji VI, wskazując rozróżnienie. Środki finansowe w ramach realizacji zadania publicznego mogą być przeznaczone przez Oferenta na pokrycie wydatków związanych z zapewnianiem dostępności przy realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca planując zadanie publiczne powinien oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji, uwzględniający także nakłady poniesione z tytułu zapewnienia dostępności.  Spełnienie wymogów dotyczących dostępności zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego podlega ocenie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama