Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

I. Prowadzenie punktów dystrybucji wsparcia żywnościowego

Reklama
Nabór od 15.10.2021 do 05.11.2021 14:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 76,37 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: I. Prowadzenie punktów dystrybucji wsparcia żywnościowego..

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w formie wsparcia wynosi 76 370,00 zł w tym:
w 2021 roku: 10 910,00 zł,
w 2022 roku: 65 460,00 zł.

 1. Cel zadania: polepszenie jakości życia najuboższych mieszkańców Gdańska przez wsparcie w zaspokojeniu potrzeb żywieniowych.
 2. Nazwy rezultatów, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:
  1) liczba osób, dla których zostanie zapewnione wsparcie żywnościowe;
  2) liczba osób, dla których zostaną przeprowadzone warsztaty edukacyjne;
  3) % adresatów, którzy pozytywnie oceniają świadczone wsparcie (poziom osiągnięcia rezultatu należy zaplanować na zakończenie realizacji zadania - min. 40%).
 1. Termin realizacji zadania: grudzień 2021 r. – czerwiec 2022 r.
 2. Miejsce realizacji zadania: lokal będący w dyspozycji Oferenta, znajdujący się na terenie Miasta Gdańska, spełniający wymogi dot. przechowywania żywności.
 3. Adresaci: łącznie około 3 740 osób będących mieszkańcami Gdańska skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, spełniających kryteria kwalifikacji wskazane w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz wytycznych.
 4. Zakres zadania:
  1) prowadzenie punktu dystrybucji żywności pozyskiwanej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 i innych źródeł;
  2) prowadzenie działań towarzyszących, np. warsztatów edukacyjnych dla adresatów zadania;
  3) Oferent musi dysponować zasobami lokalowymi niezbędnymi do magazynowania i wydawania żywności;
  4) Oferent musi dysponować zasobami kadrowymi i rzeczowymi niezbędnymi do realizacji zadania;
  5) pozyskiwanie żywności w ramach PO PŻ 2014-2020 oraz od partnerów, firm producenckich i podmiotów zaangażowanych we wsparcie mieszkańców Gdańska;
  6) transport, rozładunek, magazynowanie i dystrybucja pozyskanej żywności;
  7) współpraca z pracownikami socjalnymi MOPR w Gdańsku w zakresie świadczonego wsparcia i włączenia społecznego;
  8) prowadzenie dokumentacji, w tym m.in.: list skierowanych klientów, list pokwitowań odbioru żywności, sprawozdań;
  9) informowanie skierowanych osób o terminie i miejscu wydawania żywności zgodnie z planem dostaw;
  10) Oferent musi organizować wydawanie żywności w taki sposób, aby osoby najbardziej potrzebujące nie były narażone na stygmatyzację m.in. przez ograniczenie liczby wydawanych paczek do max 200 dziennie..
 5. Wymagania kadrowe:  personel świadczący usługę  musi spełniać warunki stawiane przy kontakcie z żywnością.
 6. Wymagana dodatkowa dokumentacja: wzór ankiety oceniającej jakość świadczonych usług
  1) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania lokalem;
  2) dokumenty potwierdzające dopuszczenie wskazanego lokalu do przechowywania żywności;
  3) wzór ankiety oceniającej jakość świadczonego wsparcia.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama