Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

„Prowadzenie na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego”

Reklama
Nabór od 14.10.2021 do 04.11.2021 16:00
Dzielnica Białołęka
Łączny budżet 2,844 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Białołęka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego”.

Adresatami zadania będą dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat, z terenu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, w szczególności z obszarów kumulacji problemów społecznych określonych w załączniku do aktualnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Wymagane formy realizacji zadania:

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie:

 1. opiekuńczej;
 2. specjalistycznej (z funkcją opiekuńczą lub bez tej funkcji).

I. Placówka prowadzona w formie opiekuńczej w okresie realizacji zadania zapewnia
do 32 miejsc dla dzieci i młodzieży (minimum 30 miejsc), ponadto:

 1. obowiązkowo:
 1. jest dostępna dla wychowanków 5 dni w tygodniu (min. 6 godzin/dziennie dla wychowanków oraz min. 1 godzina/dzienne pracy organizacyjnej). Godziny pracy placówki zostaną dostosowane do potrzeb wychowanków i ich rodzin min. do godziny 18:00;
 2. sporządza indywidualny plan pracy z dzieckiem w oparciu o diagnozę potrzeb i deficytów dziecka;
 3. prowadzi pracę z grupą, zajęcia opiekuńcze, wychowawcze, dożywianie i pomoc w nauce (np. korepetycje, odrabianie lekcji);
 4. zapewnia zagospodarowanie czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowań i pasji (np. zajęcia sportowe, muzyczne, artystyczne, komputerowe, projekty grupowe itp.);
 5. zapewnia podstawowe zajęcia specjalistyczne grupowe i indywidualne. Prowadzi prace z rodziną, w szczególności spotkania indywidualne i grupowe oferując m.in. pomoc psychologiczną i pedagogiczną;
 6. współpracuje z ramach systemów wsparcia – kontaktuje się ze szkołą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz instytucjami i organizacjami pomocowymi, a także współpracuje na rzecz rodziny i dziecka.
 1. pożądane:
 1. umożliwia rozwój i szkolenia kadrze;
 2. organizuje wyjazdy weekendowe, biwaki, itp.;
 3. sporządza kontrakt z dzieckiem i fakultatywnie rodzicem/opiekunem dotyczący zakresu jego uczestnictwa w zajęciach;
 4. jest dostępna w 2 dni weekendowe w miesiącu, podczas których organizuje dodatkowe zajęcia dla dzieci i/lub rodzin.
 1. mile widziane:
 1. działania dla społeczności lokalnej.

II. Placówka prowadzona w formie specjalistycznej (z funkcją opiekuńczą lub bez tej funkcji) w okresie realizacji zadania zapewnia minimum 32 miejsca dla dzieci i młodzieży w każdej z placówek. Łącznie do 96 miejsc dla dzieci i młodzieży w placówkach prowadzonych w formie specjalistycznej, ponadto:

 1. obowiązkowo:
 1. jest dostępna 5 dni w tygodniu (min. 6 godzin/dziennie dla wychowanków oraz min. 2 godziny/dziennie pracy na rzecz dziecka). Godziny pracy placówki zostaną dostosowane do potrzeb wychowanków i ich rodzin min. do godziny 18:00;
 2. dzieci są zapisane do placówki z założeniem korzystania z placówki 3 - 5 dni w tygodniu. Od tej zasady mogą być jednak odstępstwa w związku ze specyficznymi potrzebami i sytuacją dziecka;
 3. sporządza plan pracy z dzieckiem w oparciu o diagnozę potrzeb i deficytów oraz analizę indywidualnej sytuacji rodzinnej i szkolnej;
 4. prowadzi zajęcia opiekuńcze, wychowawcze, zapewnia dożywianie oraz pomoc w nauce (np. korepetycje, zajęcia reedukacyjne, odrabianie lekcji);
 5. prowadzi zajęcia specjalistyczne grupowe i indywidualne. Specjaliści będą dobierani w miarę potrzeb ustalonych w diagnozie np.: psycholog, pedagog, logopeda, terapia SI, socjoterapia, psychoedukacja, TUS i inne. Dostęp
  do specjalistów powinien zostać ustalony w oparciu o diagnozy i specyfikę grupy, natomiast powinno być to nie mniej niż 12 godzin/ tydzień;
 6. prowadzi pracę z rodziną: spotkania indywidualne i grupowe, m.in. pomoc psychologiczną i pedagogiczną;
 7. zapewnia zagospodarowanie czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowań i pasji (np. zajęcia sportowe, artystyczne, komputerowe, wycieczki, projekty grupowe itp.);
 8. współpracuje w ramach lokalnych systemów wsparcia - kontakt ze szkołą, z Ośrodkiem Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz instytucjami i organizacjami pomocowymi, a także współpracuje na rzecz rodziny i dziecka.
 1. pożądane:
 1. placówka dostosowuje pracę do potrzeb danej rodziny lub kieruje ją do odpowiednich podmiotów w zakresie pomocy prawnej, doradztwa zawodowego, pomocy socjalnej, pomocy psychologicznej, pomocy w wychodzeniu z uzależnień;
 2. jest dostępna w weekendy;
 3. organizuje wyjazdy wakacyjne będące kontynuacją pracy całorocznej;
 4. organizuje wyjazdy weekendowe, socjoterapeutyczne, biwaki, itp.;
 5. umożliwia rozwój i szkolenia kadrze;
 6. sporządza kontrakt z dzieckiem i fakultatywnie rodzicem/opiekunem dotyczący zakresu jego uczestnictwa w zajęciach;
 1. mile widziane:
 1. organizuje wyjazdy rodzinne (integracyjne, terapeutyczne);
 2. podejmuje działania dla społeczności lokalnej.

Kadra zatrudniona w placówce wsparcia dziennego:

 1. spełnia wymagania dotyczące kwalifikacji określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 2. preferowana będzie kadra posiadająca wykształcenie oraz doświadczenie z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym w szczególności znajomość procedury „Niebieskie Karty”;
 3. oferent, przed dopuszczeniem każdej osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zweryfikuje osoby biorące udział w wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy;
 4. placówka wsparcia dziennego zatrudnia kierownika. W przypadku, gdy kierownik pełni funkcje wychowawcy wówczas należy precyzyjnie określić wymiar godzin pracy w ramach każdej z tych funkcji;
 5. placówka wsparcia dziennego zatrudnia kadrę wychowawców. Pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 15 dzieci. Zaleca się jednak, by w przypadku placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na grupę 8-12 wychowanków przypadała 1 osoba dorosła, natomiast w przypadku placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej (z funkcją opiekuńczą lub bez tej funkcji) na grupę 10-12 wychowanków przypadała 1 osoba dorosła;
 6. w ramach pracy wychowawców i specjalistów w placówce powinna być finansowana praca bezpośrednia z dziećmi oraz praca ze środowiskiem i na rzecz dziecka. Praca bezpośrednia z dzieckiem powinna stanowić ok. 75% pracy wychowawcy, natomiast ok. 25 % czasu pracy stanowi praca pośrednia;
 7. preferowaną formą zatrudnienia kierownika i wychowawców jest umowa o pracę. Dopuszcza się zatrudnienie kadry wychowawców w oparciu o umowę zlecenie. Informacje o formie zatrudnienia kadry należy zawrzeć w ofercie;
 8. czas pracy kadry zatrudnionej w placówce wsparcia dziennego powinien być udokumentowany. W przypadku umowy zlecenia powinna być prowadzona ewidencja godzin pracy oraz lista obecności. W przypadku pracy zdalnej wymagane będzie prowadzenie kart pracy (opatrzonych datą) z informacjami jakie działania wykonywał danego dnia pracownik;

Dokumentacja prowadzona w placówce wsparcia dziennego:

 1. placówka prowadzi dokumentację w sposób rzetelny. Każda placówka winna opracować i stosować jednolite wzory dokumentacji do czasu wprowadzenia Bazy Monitorującej (BM2). W przypadku uruchomienia BM2 obowiązkowe będzie dokonanie rejestracji w Bazie Monitorującej oraz systematyczne uzupełnianie danych;
 2. szczegółowe zadania oraz organizację działania placówki wsparcia dziennego, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia, określa regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego;
 3. każda placówka prowadzi dokumentację dla podopiecznego zawierającą informację o współpracy z rodziną i instytucjami/placówkami działającymi na rzecz wsparcia rodziny;
 4. każda placówka prowadzi dzienniki zajęć z systematycznie prowadzoną listą obecności;
 5. w każdej placówce musi znajdować się pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na uczestnictwo podopiecznego w zajęciach;
 6. placówka musi posiadać indywidualną diagnozę sytuacji dziecka, zawierającą trudności, potrzeby oraz możliwości, w oparciu o którą powstaje indywidualny plan pracy z dzieckiem i rodziną. Przeprowadzenie diagnozy powinno być poprzedzone rozmowami z rodzicami, wychowawcą szkolnym, pracownikiem socjalnym, jeśli  rodzina korzystała lub nadal korzysta ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, kuratorem - jeśli w rodzinie sprawowany jest nadzór kuratora;
 7. przed podpisaniem umowy podmiot prowadzący placówkę jest zobowiązany do przedstawienia porozumienia o współpracy z co najmniej jedną placówką oświatową oraz co najmniej jedną instytucją działającą w zakresie pomocy dziecku i rodzinie;
 8. oferent jest zobowiązany wskazać w ofercie rodzaj prowadzonej dokumentacji.

Warunki realizacji zadania:

 1. w ofercie należy określić jaką formę pracy placówka będzie realizować;
 2. w trakcie prowadzonych działań, oprócz jednego wychowawcy sprawującego opiekę nad nie więcej niż 15 dzieci, w tym samym czasie musi znajdować się dodatkowo jedna osoba dorosła (może to być np. inny wychowawca lub kierownik);
 3. dopuszcza się przerwę w okresie wakacyjnym – 1 miesiąc;
 4. oferent musi zawrzeć w ofercie informację o trybie i sposobie naboru uczestników oraz określić precyzyjnie liczbę adresatów (min. 30 miejsc w placówce prowadzonej w formie opiekuńczej i min. po 32 miejsca dla każdej z placówek prowadzonych w formie specjalistycznej), którzy będą korzystać z placówki wsparcia dziennego w poszczególnych latach realizacji zadania (każde dziecko liczone jest jeden raz w danym okresie sprawozdawczym);
 5. określenie liczby dzieci, które mogą jednocześnie przebywać w placówce musi uwzględniać możliwość bezpiecznego i komfortowego prowadzenia zajęć oraz aktualną sytuację epidemiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w tym aktualne wytyczne właściwych służb sanitarnych. W przypadku otrzymania dotacji oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi sytuacji epidemicznej;
 6. w ofercie należy przedstawić koncepcję współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka, placówkami oświatowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w aktualną sytuację dziecka, poprzez szczegółowe opisanie planu współpracy;
 7. pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny;
 8. placówka zapewnia miejsca dla dzieci wskazanych przez pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz sąd;
 9. kosztorys zadania musi być czytelny, w jednej pozycji kosztorysu powinien zwierać się jeden rodzaj kosztów. Finansowaniu podlegają koszty realizacji działań ( np. wynagrodzenie kadry, zakup biletów do kin, teatrów, muzeów, pomoce naukowe, materiały do zajęć, dożywianie) oraz koszty administracyjne stanowiące maksymalnie 20% kosztów całkowitych (np. koordynacja projektu, obsługa księgowa, środki czystości i środki ochrony osobistej w okresie pandemii, materiały biurowe
  i opłaty eksploatacyjne). W przypadku placówki, prowadzonej w lokalach wynajmowanych na rynku komercyjnym, koszty najmu lokalu nie są wliczane w ten limit, stanowią dodatkowe koszty administracyjne);
 10. każdy rodzaj kosztu musi być zawarty w kosztorysie osobno. Kosztorys oraz plan i harmonogram działań należy sporządzić osobno dla każdego roku realizacji zadania oraz zbiorczo na wszystkie lata;
 11. istnieje możliwość zawarcia w kosztorysie oferty pozycji dotyczącej przyznawania premii i nagród uznaniowych dla kadry pracującej bezpośrednio z dzieckiem i rodziną;
 12. finansowanie posiłków lub artykułów spożywczych powinno odbywać się w zgodzie z zasadami kształtowania poprawnych nawyków żywieniowych – bez fast foodów (z wyjątkiem sytuacji okazjonalnych). Placówka zapewnia jeden posiłek dziennie oparty na zasadach zdrowego żywienia;
 13. należy przewidzieć przygotowanie zewnętrznej tablicy informującej o godzinach otwarcia oraz źródle finansowania lub dofinansowania zadania publicznego ze środków m.st. Warszawy;
 14. w ofercie należy zawrzeć informację o funkcjonowaniu placówki: ile miesięcy w roku placówka będzie funkcjonować, w jakich dniach i w jakich godzinach będzie czynna, ramowy plan zajęć oraz opis placówki – liczbę, rodzaj i wielkość pomieszczeń przeznaczonych na realizację zadania. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną placówkę, przy każdej pozycji kosztorysu, planu i harmonogramu oraz nazwie rezultatu musi być zawarta szczegółowa informacja jakiej placówki dotyczy. Każdy rodzaj kosztu musi być zawarty w kosztorysie osobno dla każdej placówki;
 15. placówka powinna prowadzić okresową ocenę postępów osiągniętych przez adresatów zadania korzystających ze wsparcia;
 16. składający ofertę, zobowiązuje się do utrzymania minimalnej frekwencji na poziomie nie niższej niż 50% wcześniej deklarowanej miesięcznej liczby adresatów zadania. Placówka będzie przekazywała do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy dokumenty (np. comiesięczne listy obecności uczestników) umożliwiające monitorowanie frekwencji w placówce. W przypadku spadku frekwencji w placówce poniżej zadeklarowanego poziomu (tj. 50%) w trzech kolejnych miesiącach, realizator może zostać zobowiązany do zwrotu części dotacji. Jeżeli w półrocznym rozliczeniu kontrolnym liczba dzieci korzystających z placówki wsparcia dziennego będzie niższa niż 50% liczby miejsc określonej w ofercie, podmiot prowadzący placówkę jest zobowiązany do dokonania zwrotu proporcjonalnej części dotacji;
 17. Organizacja zobowiązuje się do podjęcia wszelkich starań mających na celu utrzymanie zadeklarowanej w ofercie liczby adresatów zadania, a także wprowadzenia planów naprawczych w przypadku, gdy w półrocznym rozliczeniu kontrolnym liczba dzieci korzystających z placówki będzie oscylowała na poziomie nieznacznie powyżej 50%;
 18. organizacja ubiegająca się o realizację zadania publicznego musi wykazać się doświadczeniem w realizacji zadania objętego konkursem, poprzez dokonanie w ofercie opisu o dotychczas realizowanych zadaniach;
 19. realizator ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć, zarówno na terenie placówki, jak i podczas realizacji zajęć poza placówką. Przedmiotowy zapis winien być doprecyzowany w ofercie;
 20. przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy kserokopię lub skan zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz statut, a w przypadku podjęcia przez organizację również regulaminu organizacyjnego placówki wsparcia dziennego lub projekty ww. dokumentów, a także dokument potwierdzający prawo zajmowania lokalu m.in. umowa najmu lub przyrzeczenia, użyczenia, porozumienia sprawie udostępnienia lokalu. Lokal winien spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w  sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego.

Oczekiwania dotyczące zapewniania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami:

Oferta powinna być przygotowana w taki sposób, aby przy realizacji zadania nie zostały wykluczone z uczestnictwa w nim osoby ze specjalnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez podmiot realizujący zadanie oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami, jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami.

Obowiązki organizacji pozarządowych związane z zapewnianiem dostępności wynikają z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnienia w zakresie minimalnym, w ramach realizowanego zadania publicznego wymagania dostępności określone w art. 6 ustawy.

Oferent powinien określić wymagania z art. 6 ustawy, które uwzględni przy realizacji zadania publicznego. Wymagania należy dobrać do charakteru planowanego zadania – powinny być uwzględnione te, które mają zastosowanie dla danego zadania. Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz
z określoną szczegółowo ścieżką postępowania w przypadku dostępu alternatywnego. Stosowanie dodatkowych rozwiązań podnoszących dostępność – poza wymagania ustawowe – również należy opisać w ofercie w sekcji VI, wskazując rozróżnienie. Środki finansowe w ramach realizacji zadania publicznego mogą być przeznaczone przez Oferenta na pokrycie wydatków związanych z zapewnianiem dostępności przy realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca planując zadanie publiczne powinien oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji, uwzględniający także nakłady poniesione z tytułu zapewnienia dostępności. Spełnienie wymogów dotyczących dostępności zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego podlega ocenie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama