Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

„Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy”

Reklama
Nabór od 14.10.2021 do 04.11.2021 16:00
Dzielnica Białołęka
Łączny budżet 506,16 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Białołęka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy”.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy prowadzi działalność skierowaną do wszystkich mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Do zadań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego należy w szczególności:

 1. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie;
 2. udzielanie porad i informacji rodzinom w kryzysie spowodowanym uzależnieniem jednego z członków rodziny lub dotkniętych przemocą domową w zakresie: prawnym, psychologicznym i socjalnym;
 3. inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;
 4. prowadzenie w środowisku lokalnym działań edukacyjno-informacyjnych;
 5. udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych;
 6. gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny;
 7. prowadzenie informacji telefonicznej;
 8. prowadzenie statystyki udzielanych porad.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny nie prowadzi terapii, grup samopomocy, grup wsparcia ani innych długotrwałych działań skierowanych do mieszkańców. Instruktor terapii uzależnień w ramach prowadzonych konsultacji nie prowadzi psychoterapii tylko motywuje do podjęcia leczenia i udziela porad.

Rekomenduje się zatrudnienie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym specjalisty psychoterapii uzależnień (osoba posiadająca certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień nadany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dalej też: PARPA lub Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii), instruktora terapii uzależnień (osoba posiadająca certyfikat instruktora terapii uzależnień nadany przez PARPA lub Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii), osób w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień, psychologa (który nie jest specjalistą psychoterapii uzależnień ani nie jest osobą w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień), certyfikowanego specjalisty/konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zatrudnieni w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym prawnicy powinni legitymować się odbytym szkoleniem z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub posiadać przynajmniej roczne doświadczenie pracy w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym.

Osoby pracujące w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym powinny posiadać znajomość aktualnej oferty m.st. Warszawy w zakresie profilaktyki uzależnień, lecznictwa odwykowego i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki HIV/AIDS.

Oczekiwania dotyczące realizacji zadania:

 1. Zalecane jest, aby Punkt Informacyjno-Konsultacyjny działał pięć dni w tygodniu w wymiarze minimum 15 godzin tygodniowo, przynajmniej dwa razy w tygodniu po południu oraz przynajmniej dwa razy w tygodniu przed południem;
 2. W związku z wystąpieniem COVID-19 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zaleca się, by podczas realizacji zadania, uwzględniać obowiązujące w danym momencie przepisy prawa, ograniczenia, nakazy, zakazy i rekomendacje odpowiednich organów i instytucji;
 3. W okresie występowania stanu epidemii dopuszcza się możliwość udzielania porad w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjny w sposób zdalny i telefoniczny. W przypadku ograniczeń uniemożliwiających realizację zadania w sposób stacjonarny dopuszcza się, by oferta zakładała realizację zadania w sposób zdalny (z wykorzystaniem dostępnego sprzętu, narzędzi i komunikatorów internetowych). Z uwagi na potrzebę dostosowania bazy lokalowej do sytuacji epidemicznej dopuszcza się określenie w ofercie kosztów z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla konsultantów i klientów Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia konsultacji w formie zdalnej. W kalkulacji przewidywanych kosztów należy uwzględnić dynamiczną sytuację związaną z pandemią i zaplanować wydatki o których mowa powyżej zarówno w bieżącym roku jak i latach kolejnych. W kalkulacji przewidywanych kosztów należy również uwzględnić koszt artykułów biurowych i piśmienniczych;
 4. Szczegóły dotyczące standardu usług i programów świadczonych w ramach Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego znajdują się w uchwalanym corocznie Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, za pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, sprawuje kontrolę nad prawidłowością pracy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego i zgodności realizowanych zadań ze standardami usług i programów świadczonych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy;
 5. Porady prawne w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym nie mogą być udzielane w wymiarze godzin przekraczającym 35% wszystkich porad udzielanych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym;
 6. Działania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego będą podlegały systematycznej ocenie skuteczności, czyli ewaluacji, która zostanie przedstawiona w sprawozdaniu częściowym i końcowym. Ewaluacja będzie miała na celu weryfikację poziomu osiągnięcia zakładanych rezultatów;
 7. Wymagana jest stała współpraca pomiędzy Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym a wydziałem realizującym harmonogram działań lokalnych w dzielnicy, tj. Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowym Zespołem Białołęka oraz współpraca z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy i pozostałymi współrealizatorami harmonogramu działań lokalnych;
 8. Sprawozdanie z działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego jest składane do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, za pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w terminach wskazanych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy;
 9. Sprawozdania Punktu muszą być przygotowane na ujednoliconym druku opracowanym przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Sprawozdania są składane w formie papierowej oraz elektronicznej;
 10. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy kserokopię lub skan statutu, a w przypadku podjęcia przez organizację również regulaminu organizacyjnego albo projekty ww. dokumentów.

Oczekiwania dotyczące zapewniania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami:

Oferta powinna być przygotowana w taki sposób, aby przy realizacji zadania nie zostały wykluczone z uczestnictwa w nim osoby ze specjalnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez podmiot realizujący zadanie oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami, jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami.

Obowiązki organizacji pozarządowych związane z zapewnianiem dostępności wynikają z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnienia w zakresie minimalnym, w ramach realizowanego zadania publicznego wymagania dostępności określone w art. 6 ustawy.

Oferent powinien określić wymagania z art. 6 ustawy, które uwzględni przy realizacji zadania publicznego. Wymagania należy dobrać do charakteru planowanego zadania – powinny być uwzględnione te, które mają zastosowanie dla danego zadania. Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz z określoną szczegółowo ścieżką postępowania w przypadku dostępu alternatywnego. Stosowanie dodatkowych rozwiązań podnoszących dostępność – poza wymagania ustawowe – również należy opisać w ofercie w sekcji VI, wskazując rozróżnienie. Środki finansowe w ramach realizacji zadania publicznego mogą być przeznaczone przez Oferenta na pokrycie wydatków związanych z zapewnianiem dostępności przy realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca planując zadanie publiczne powinien oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji, uwzględniający także nakłady poniesione z tytułu zapewnienia dostępności. Spełnienie wymogów dotyczących dostępności zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego podlega ocenie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama